IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

8 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Rankingi gmin i dane statystycze dotyczące DG, PKB na mieszkańca, demografia itp.
:)
post śro, 25 sie 2004 - 13:10
Post #1


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenPamietam ze kilka lat temu tez bylismy bardzo wysoko a teraz zaraz za Sopotem i ŚwinoujŚciem. Sosnowiec znowu prawie na samym koncu... Ciekawe ile osob ten ranking nam tak podwyzsza tongue.gif
troche dlugie :

DziewiĘĆ miast na prawach powiatu z naszego wojewÓdztwa znalazŁo siĘw pierwszej dziesiĄtce najbiedniejszych powiatÓw grodzkich.Schemat upadku duŻych miast naszego wojewÓdztwa jest prosty: likwidacja duŻych zakŁadÓw pracy i wzrost bezrobocia. MalejĄ dochody z podatkÓw, a miejskie budŻety przypominajĄ coraz krÓtszĄ koŁdrĘ. Nie ma pieniĘdzy na inwestycje, nie ma ich teŻ na tworzenie nowych miejsc pracy. Ale przede wszystkim niektÓrym samorzĄdowcom brakuje pomysŁÓw na przyszŁoŚĆ. Jest za to narzekanie na restrukturyzacjĘi wspomnienia starych czasÓw, kiedy w trzech kopalniach i hucie pracowaŁo pÓŁ miasta.W szpicy rankingu znalazŁa siĘza to DĄbrowa GÓrnicza, ktÓrĄ pod wzglĘdem dochodu na mieszkańca przegoniŁy tylko Sopot i ŚwinoujŚcie. Czy jest to efekt przemyŚlanej polityki? A moŻe tylko lepszej koniunktury na rynku stali? Przekonamy siĘo tym dopiero za kilka lat.

1. ŚwiĘtochŁowice
DochÓd na osobĘ- 1436 zŁ*
56 tys. mieszkańcÓw
3640 dziaŁajĄcych firm
27 proc. bezrobocia
RafaŁ Świerk, wiceprezydent miasta:
Mamy wysokie bezrobocie, ktÓre jest efektem restrukturyzacji przemysŁu wĘglowego. SamorzĄdy majĄ bardzo ograniczone moŻliwoŚci wpŁywania na rynek pracy, bo przecieŻ to na nas spadŁ obowiĄzek naprawiania nieprzemyŚlanej redukcji zatrudnienia w przemyŚle.

2. Żory
DochÓd na osobĘ- 1497 zŁ
63 tys. mieszkańcÓw
4200 dziaŁajĄcych firm
25,2 proc. bezrobocia
Waldemar Socha, prezydent miasta:
ProszĘzauwaŻyĆ, Że dotacje i subwencje dla wszystkich gmin sĄ takie same, ale prÓcz nich najwaŻniejszym ĹşrÓdŁem naszego dochodu sĄ podatki - od nieruchomoŚci i nasz udziaŁ w podatku dochodowym. Żory zostaŁy wybudowane jako sypialnia, z zaŁoŻenia ludzie mieli tutaj mieszkaĆ, a pracowaĆ w miastach oŚciennych. I dziŚ wŁaŚnie tam zostawiajĄ oni swoje pieniĄdze, bo u nas nie ma Żadnych duŻych zakŁadÓw. To niesprawiedliwy system, bo pieniĄdze zostajĄ tam, gdzie sĄ duŻe zakŁady, a liczba mieszkańcÓw miasta nie ma znaczenia.

3. Piekary ŚlĄskie
DochÓd na osobĘ- 1561 zŁ
60 tys. mieszkańcÓw
2731 dziaŁajĄcych firm
22,3 proc. bezrobocia
Henryk Mrozek, skarbnik miasta:
JesteŚmy gminĄ gÓrniczĄ z wszystkimi tego konsekwencjami - zalegŁoŚciami w opŁatach eksploatacyjnych i podatkach od nieruchomoŚci siĘgajĄcymi kilku lat wstecz i zlikwidowanĄ subwencjĄ dla gmin gÓrniczych. Dlatego dochÓd na mieszkańca jest tak niski, choĆ pocieszeniem moŻe byĆ fakt, Że w ciĄgu roku spadliŚmy w tym rankingu z pierwszego na trzecie miejsce.

4. JastrzĘbie ZdrÓj
DochÓd na osobĘ- 1603 zŁ
96 tys. mieszkańcÓw
4931 dziaŁajĄcych firm
18,7 proc. bezrobocia
Marian Janecki, prezydent miasta:
Restrukturyzacja zakŁadÓw produkcyjnych, m.in. likwidacja jednej z kopalń dziaŁajĄcej na terenie miasta, zmniejszenie liczby zatrudnienia w zakŁadach gÓrniczych, spowodowaŁy zmniejszenie wpŁywÓw do kasy gminy z tytuŁu udziaŁu w podatku dochodowym od osÓb fizycznych. W tym roku sytuacja ta ulegŁa znaczĄcej poprawie. WpŁywa na to dobra kondycja finansowa kopalń JastrzĘbskiej SpÓŁki WĘglowej.

5. Sosnowiec
DochÓd na osobĘ- 1643 zŁ
229 tys. mieszkańcÓw
27 tys. 513 dziaŁajĄcych firm
22 proc. bezrobocia ? 1
Kazimierz GÓrski, prezydent miasta:
Sosnowiec jest duŻym miastem na bardzo maŁej powierzchni. Dlatego dochody z podatku od nieruchomoŚci, ktÓre sĄ jednĄ z najwiĘkszych pozycji w budŻecie w naszym przypadku sĄ niskie. Poza tym zamkniĘto u nas prawie wszystkie przedsiĘbiorstwa państwowe, pozostaŁa tylko czĘŚĆ kopalni Kazimierz-Juliusz. To spowodowaŁo, Że wrosŁo bezrobocie i spadŁy wpŁywy z podatkÓw - tego od osÓb fizycznych, jak i wpŁacanych przez przedsiĘbiorstwa.

6. CzĘstochowa
DochÓd na osobĘ- 1691 zŁ
250 tys. mieszkańcÓw
25 tys. dziaŁajĄcych firm
15,8 proc. bezrobocia
Tadeusz Wrona, prezydent miasta:
Nie jest zaskoczeniem, Że wŚrÓd 10 miast na prawach powiatu o najniŻszych dochodach znalazŁo siĘaŻ dziewiĘĆ z wojewÓdztwa ŚlĄskiego. Naszym problemem jest przedŁuŻajĄca siĄ restrukturyzacja Huty CzĘstochowa S.A. - dla porÓwnania wskaŻĘna DĄbrowĘGÓrniczĄ, ktÓra po restrukturyzacji Huty Katowice wskoczyŁa do miast o najwyŻszych dochodach na mieszkańca. To Świadczy o zaleŻnoŚci pomiĘdzy rozwojem gospodarki, a rozwojem miast.

7. Siemianowice ŚlĄskie
DochÓd na osobĘ- 1730 zŁ
75 tys. mieszkańcÓw
5900 dziaŁajĄcych firm
30 proc. bezrobocia
Jacek Guzy, wiceprezydent miasta:
Dlaczego dochÓd na jednego mieszkańca jest tak niski? W ciĄgu ostatnich 10 lat straciliŚmy 20 tys. miejsc pracy. To nie byŁ efekt naszych decyzji, ale dziaŁań wŁadz centralnych. Razem z duŻymi zakŁadami przemysŁowymi padŁy wszystkie firmy kooperujĄce, a Warszawa wyraĹşnie zapomniaŁa o tym, Że na ŚlĄsku teŻ ŻyjĄ ludzie.

8. ChorzÓw
DochÓd na osobĘ- 1741 zŁ
117 tys. mieszkańcÓw
9641 dziaŁajĄcych firm
23,9 proc. bezrobocia
Marek Kopel, prezydent miasta:
Przyczyny niskich dochodÓw sĄ obiektywne - likwidowanego przemysŁu nie zastĄpiŁy firmy, wiĘc dochody z podatkÓw sĄ niskie. Jest za duŻe bezrobocie, wiĘc podatek od osÓb fizycznych teŻ opŁaca niewiele osÓb. A ci ktÓrzy pracujĄ ze wzglĘdu na niekorzystnĄ koniunkturĘzarabiajĄ niewiele i koŁo siĘzamyka. Mam nadziejĘ, Że bĘdzie lepiej, bo w zwiĄzku z nowymi inwestycjami za w przyszŁym roku dochody miasta powinny wzrosnĄĆ o milion zŁotych.

9. MysŁowice
DochÓd na osobĘ- 1785 zŁ 74 tys. mieszkańcÓw
6854 dziaŁajĄcych firm
17,3 proc. bezrobocia
Grzegorz Osyra, prezydent miasta:
W naszym mieŚcie brakuje duŻych zakŁadÓw przemysŁowych, z ktÓrych kaŻdy gmina ma przecieŻ najwiĘksze wpŁywy do budŻetu. NajwiĘkszym pracodawcĄ jest kopalnia, a na drugim miejscu... UrzĄd Miasta wraz ze wszystkimi jednostkami podlegŁymi, czyli szkoŁami, przedszkolami itd. WiĘkszoŚĆ firm dziaŁajĄcych w mieŚcie to maŁe podmioty gospodarcze, a skalĘproblemu obrazuje fakt, Że co szÓsty mieszkaniec MysŁowic korzysta z pomocy socjalnej. To nie tylko nasz problem, ale wiĘkszoŚci ŚlĄskich miast.

10. Tarnobrzeg

* Dane na podstawie rankingu zamieszczonego w 14. numerze czasopisma samorzĄdowego "WspÓlnota"".

Rozmowa z prof. Markiem S. Szczepańskim, dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu ŚlĄskiego:
DziewiĘĆ najbiedniejszych miast na prawach powiatu w Polsce leŻy na ŚlĄsku! Niespodzianka?
To nie Żadna niespodzianka. Postrzega siĘnas jako bogaty region, bo zajmujemy regularnie drugie - trzecie miejsce w kraju pod wzglĘdem wysokoŚci Średniej pensji, ale to iluzja. Z kaŻdym rokiem wkŁad wojewÓdztwa w Produkt Krajowy Brutto maleje. To efekt tego, Że nie dajĄ sobie rady te miasta, ktÓre ŻyŁy z tradycyjnych branŻ - gÓrnictwa, hutnictwa i przemysŁu ciĘŻkiego. A dziesiĄty w rankingu Tarnobrzeg wbrew pozorom niewiele rÓŻni siĘod Sosnowca czy Piekar, bo przecieŻ kiedyŚ to miasto ŻyŁo z kopalń siarki.
ZakŁady padajĄ, wzrasta bezrobocie...
To problem monokultur przemysŁowych. Bez duŻych zakŁadÓw nie ma pieniĘdzy w budŻecie lokalnym, ludzie tracĄ pracĘi to teŻ uderza w samorzĄd, bo maleje udziaŁ w podatku od osÓb fizycznych.
Czasem z politowaniem patrzymy na ŚcianĘwschodniĄ i mÓwimy, Że tam jest bieda. Jednak w rankingu "WspÓlnoty" nie ma Żadnej gminy z tego regionu!
Popatrzmy na to z wiĘkszej perspektywy - jesteŚmy najbiedniejszym państwem Unii Europejskiej, biorĄc pod uwagĘPKB na jednego mieszkańca. A w pierwszej dziesiĄtce najbiedniejszych regionÓw Unii jest aŻ osiem regionÓw z Polski! Mamy biedne państwo, z biednymi regionami i jeszcze biedniejszymi gminami...
Co dalej? Gminy winĘzwalajĄ na państwo i sposÓb restrukturyzacji przemysŁu w regionie.
Nie mam wĄtpliwoŚci, Że z miejsca, w ktÓrym te gminy siĘznalazŁy, nieŁatwo siĘwydostaĆ. Najgorsza jest bezradnoŚĆ. Potrzebne jest wizjonerskie spojrzenie! Nie moŻna rozkŁadaĆ rĄk, trzeba szukaĆ inwestorÓw, pieŚciĆ kaŻdĄ zŁotÓwkĘ, jakĄ miasto moŻe dziĘki nim zarobiĆ. I najwaŻniejsze - inwestowaĆ w mieszkańcÓw, w ich wyksztaŁcenie. To stosunkowo tanie, a przynosi oczekiwany efekt - moŻe nie jutro, nie za rok, ale inwestycja w program stypendialny zwraca siĘ.

Maciej KoŁodziejczyk - Trybuna ŚlĄska
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post śro, 25 sie 2004 - 13:46
Post #2


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,388
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: MężczyznaPodaj linka do tego artykuŁu. Bo wszedŁem na strone "WspÓlnoty" i nie znalazŁem takiego rankingu ani nic o DG. A ciekawi mnie czy byŁo cos wiecej o Naszym City??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocet
post śro, 25 sie 2004 - 14:24
Post #3


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 40
Dołączył: pon, 17 maj 04
Skąd: DG Centrum
Nr użytkownika: 88bardzo ciekawe tez z checia bym przeczytal cos wiecej na ten temat...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 25 sie 2004 - 14:31
Post #4


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlento jest z naszemiasto.pl -nietsety nic wiecej o DG tam nie bylo:
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/395174.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post śro, 25 sie 2004 - 21:25
Post #5


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Zadna rewelacja. Dabrowa zawsze miala jeden z najwyzszych dochodow w przeliczeniu na mieszkanca. To tylko Talkowski swoimi glupimi gadkami wciskal ludziom kity. Wielu uwierzylo...Teraz pewnie bedzie glosil wszem i wobec, ze to dzieki niemu i jego skutecznej polityce wink.gif mamy taka dobra sytuacje...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 26 sie 2004 - 23:07
Post #6


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87QUOTE(rafi)
Dabrowa zawsze miala jeden z najwyzszych dochodow w przeliczeniu na mieszkanca.


TeŻ o tym czasami sŁyszĘ :?
Tylko dlaczego w naszym mieŚcie nie ma Żadnych inwestycji ? Ani drÓg, ani mostÓw, ani parkÓw, ani stadionÓw, ani kanalizacji, ani chodnikÓw, itd, itp. ???
Od lat wszystko finansuje siĘz drgich kredytÓw (np. hala, oczyszczalnia ŚciekÓw) albo tworzy jakieŚ potwory prawno-finansowe (Centrum Administracyjne). Ja wiem, Że kredyty sĄ dla ludzi/miast, a przez lata byŁy kŁopoty ze ŚciĄganiem podatkÓw od Huty. Ale coŚ z tych pieniĘdzy powinno powstaĆ. A po naszym miŚcie nie widac tego zupeŁnie sad.gif

I co gorsza, wydaje siĘ, Że nieumiejĘtnoŚĆ wydawania pieniĘdzy cechowaŁa po kolei: ZaguŁĘ, Dula, Lipczyka, Talkowskiego...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post pią, 27 sie 2004 - 22:02
Post #7


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15To juz pytanie nie do mnie. Moze kolesie trzymaja ta kase na tajnych kontach w Szwajcarii na "czarna godzine" wink.gif.
Z drugiej strony, kupe kasy idzie na szpital i edukacje. Wydaje mi sie, ze dabrowskie szkoly na tle szkol z innych miast finansowo stoja dosc dobrze.
Co do Aquaparku i CA to to byly przeciez ogromnie inwestycje. Rzadko ktore miasto bylo by stac na taka inwestycje w pojedynke (prawdopodobnie tylko Warszawe). Mozna oczywiscie bylo jakos lepiej skonstruowac te umowy, ale coz - teraz juz za pozno...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pią, 27 sie 2004 - 23:16
Post #8


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87QUOTE(rafi)
Z drugiej strony, kupe kasy idzie na szpital i edukacje. Wydaje mi sie, ze dabrowskie szkoly na tle szkol z innych miast finansowo stoja dosc dobrze.


Hmm... moŻe i faktycznie masz racjĘ. Szpital powoli, ale sukcesywnie siĘrozwija. SzkoŁy teŻ jakoŚ powoli zaczynajĄ wyglĄdaĆ. Wydaje mi siĘ, Że pomoc spoŁeczna wypada w DG lepiej niŻ w sĄsiednich miastach.

QUOTE(rafi)
Co do Aquaparku i CA to to byly przeciez ogromnie inwestycje.


Aquapark to jest chyba przedsiĘwziĘciem czysto komercyjnym i Środki budŻetowe nie byŁy na niego wydatkowane. Centrum Administracyjne to faktycznie budowa przekraczajĄca moŻliwoŚci corocznych budŻetÓw.

ChodziŁo mi raczej sposÓb finansowania mniejszych inwestycji.
Finansowanie ze ŚrodkÓw bieŻĄcych niedomaga. Swego czasu remont przejŚcia podziemnego przy Damelu trwaŁ dokŁadnie tyle ile (trwajĄca rÓwnolegle) budowa Mostu ŚwiĘtokrzyskiego w Warszawie. Remont ulicy Armii Krajowej w ZĄbkowicach ciĄgnie siĘze dwa lata. Remont wiaduktu w ZĄbkowicach - rok.
A obecne zamierzenia: ukŁad komunikacyjny w Parku Hallera, termomodernizacja budynkÓw oŚwiatowych - kredyt, przeniesienie OddziaŁu Psychiatrycznego do "szpitala dzieciĘcego" - kredyt.

Boje siĘ, Że miastu zaczyna brakowaĆ bieŻĄcych ŚrodkÓw na inwestycje. Wszystko zaczyna byĆ finansowane z kredytÓw. Ich spŁata obciĄŻy kolejne budŻety - bĘdzie mniej ŚrodkÓw bieŻĄcych. I tak dalej...
CoŚ w konstruowaniu tych budŻetÓw jest nie tak.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post sob, 28 sie 2004 - 11:14
Post #9


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3No u nas nie ma duŻych inwestycji bo koszty bieŻĄcej dziaŁalnoŚci miasto sĄ bardzo wysokie. Wystarczy sobie popatrzeĆ ile kosztuje utrzymanie um. Do tego miasto dopŁaca praktycznie do wszystkiego. OczywiŚcie moŻna siĘcieszyĆ Że np szpital jest regularnie oddŁuŻany. Tylko dla naszej wŁadzy Łatwiejsze jest ciĄgŁe wydawanie kasy niŻ np ograniczenie kosztÓw dziaŁalnoŚci szpitala bez obniŻania jakoŚci usŁug. To samo tyczy siĘszkÓŁ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post sob, 28 sie 2004 - 23:41
Post #10


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Skoro juz bzenek wspomnial o tempie remontow w dabrowie i warszawie, to taka ciekawostka. Marszalkowska w Warszawie (centrum wielkiej metropolii) ostatnio wyremontowali w dwa weekendy. Zamknli ulice na weekend - zaczeli remontowac, zamkneli na drugi weekend - skonczyli. 5 dni. Jak sie chce to mozna. U nas tez by sie tak przydalo z niektorymi ulicami. Drugi fakt: Budowa linii metra do Placu Wilsona (Zoliborz) trwa 24 godziny na dobe. Zadnych przestojow. Az milo popatrzec jak robotnicy zapierdalaja. Oni juz doszli do tego, ze taki system pracy gwarantuje szybki koniec robot i koniec ograniczen w komunikacji...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pon, 18 paź 2004 - 22:40
Post #11


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87My tu gadu gadu, a tymczasem czasopismo WspÓlnota opublikowaŁo kolejny ranking samorzĄdÓw. Tym razem pod wzglĘdem wydatkÓw inwestycyjnych na jednego mieszkańca w latach 2001-2003.

http://www.wspolnota.org.pl/Ranking.pdf

W kategorii miasta na prawach powiatu zajĘliŚmy 15 miejsce z wydatkami 200.77 zŁ/mieszkańca. DosyĆ mnie to zaskoczyŁo, ale okazaliŚmy siĘlepsi od wiĘkszoŚci sĄsiadÓw. CzyŻby byŁ to efekt budowy centrum administracyjnego i hali sportowej ? Lepsze w Wojewodztwie ŚlĄskim byŁy tylko Zabrze - 276zŁ, MikoŁÓw - 298zŁ i rewelacyjne Katowice - 628zŁ.

Ciekawe jak bĘdzie za rok ? Takie mam wraŻenie, Że spadniemy w dÓŁ. W końcu za prezydentury Talkowskiego wszystkie inwestycje ulegŁy gwaŁtownemu zachamowaniu.

ZauwazyŁem, Że z rankingu wynika straszna sŁaboŚĆ naszych urzĘdnikÓw. Praktycznie kaŻde inne jakieŚ miasto inwestowaŁo korzystajĄc z dotacji inwestycyjnych. NiektÓrzy ŚciĄgnĘli z wojewÓdztwa/Warszawy/funduszy/Unii caŁkiem sporĄ iloŚĆ pieniĘdzy. A my jak zwykle nic. Co gorsza biorĄc pod uwagĘkompromitujĄce efekty ostatnich starań naszego miasta nie zanosi siĘna coŚ dobrego sad.gif

A warto spojrzeĆ na osiĄgniĘcia w kategorii MaŁe Miasta. Wyniki niesŁychane. Np. Ustroń - 550zŁ, a to dopiero 10 miejsce ! Jak oni to robiĄ ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post wto, 19 paź 2004 - 12:42
Post #12


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenten brak wykorzystania funduszy to naprawde kompromitacja i wstyd :!:

A ciekawe czy wogole maja jakis plan i cos w tym kierunku dzialaja, pewnie nic jak zwykle ehhhh
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nam
post wto, 15 mar 2005 - 08:05
Post #13


UZYTKOWNIK


Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Dołączył: wto, 15 mar 05
Nr użytkownika: 132MoŻe ktoŚ wejdzie i zagŁosuje na DĄbrowĘ:
http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=500 lub http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=300
Trzeba dojŚĆ co najmniej do pierwszej setki!!! :twisted:

PS. OsobiŚcie polecam pozycjĘ(obecnie 517) www.dabrowa.pl !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post wto, 15 mar 2005 - 12:15
Post #14


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Fajny ranking wink.gif Tylko, ze niezbyt obiektywny. Kazdy moze glosowac dowolna ilosc razy hehe. Jak ktos ma godzinke wolnego czasu, to swobodnie moze umiescic "swoja" strone na gorze rankingu.
Ale oczywiscie zaglosowalem na obie strony wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post wto, 12 lip 2005 - 13:50
Post #15


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaQUOTE(Gazeta Wyborcza)
Najbardziej imprezowe miasta  
oprac. iwa 12-07-2005, ostatnia aktualizacja 12-07-2005 11:02

Warszawa, WrocŁaw, KrakÓw to najbardziej imprezowe miasta w Polsce - wynika z najnowszego rankingu

Magazyn "Men's Health" sporzĄdziŁ listĘmiast, w ktÓrych trudno siĘnudziĆ. Przy ustalaniu rankingu wziĘto pod uwagĘm.in. liczbĘrestauracji, klubÓw, cyklicznych imprez, a nawet foteli kinowych przypadajĄcych na tysiĄc mieszkańcÓw. JeŚli chodzi o tĘostatniĄ z wymienionych pozycji, najlepiej wypadŁy Katowice i Poznań. Ostatnie miejsce zajĘŁo Bielsko-BiaŁa. To miasto jest za to na drugim miejscu w Polsce w dostĘpie do dobrej kuchni. WygraŁy Tychy, gdzie jest najwiĘcej restauracji i pubÓw na tysiĄc mieszkańcÓw. W ogÓle w tej konkurencji GÓrny ŚlĄsk pobiŁ resztĘPolski - aŻ piĘĆ ŚlĄskich miast znalazŁo siĘw pierwszej dziesiĄtce.  

Stolica jest najlepsza w liczbie cyklicznych imprez - festiwali, juwenaliÓw, dni miast. W pierwszej piĘtnastce znalazŁo siĘdziewiĘĆ miejscowoŚci, w ktÓrych Żyje 200-300 tys. mieszkańcÓw. Dla przykŁadu - w Warszawie jest 100 cyklicznych imprez, w BiaŁymstoku 62, w Radomiu 58.  

Stolica gÓruje, jeŚli chodzi o rozrywkĘsportowĄ na dobrym poziomie. DziaŁa tu szeŚĆ klubÓw pierwszoligowych. TuŻ za niĄ sĄ KrakÓw, WrocŁaw, Gdańsk i Bydgoszcz. A jeŚli chodzi o liczbĘklubÓw sportowych przypadajĄcych na tysiĄc mieszkańcÓw, wygrywa Toruń.

OstatniĄ "konkurencjĄ", ktÓra miaŁa wpŁyw na miejsce miasta w rankingu, byŁa cena taksÓwki (taryfa nocna). Po kieszeni nie dostajĄ imprezowicze z Opola, bo pŁacĄ jedynie 1,50 zŁ za kilometr. NajdroŻej jest w DĄbrowie GÓrniczej - bo aŻ 4,50 zŁ za kilometr.  

TOP 15:  

Warszawa, WrocŁaw, KrakÓw, WŁocŁawek, Kielce, Rybnik, Gdańsk, BiaŁystok, Toruń, Gdynia, ŁÓdĹş, Katowice, Zabrze, Tychy, Poznań


KomentujĄ  

Maciej Zieliński, koszykarz druŻyny ŚlĄsk WrocŁaw: - UwaŻam, Że WrocŁaw zasŁuŻenie zdobyŁ drugie miejsce. To miasto nie zamiera nigdy. Wieczorami rynek jest piĘkny, peŁny ludzi. Jest tu tyle knajp, Że trzeba siĘzastanowiĆ, ktÓrĄ wybraĆ. Ja sam, widzĄc w tym przyszŁoŚĆ, otworzyŁem lokal o nazwie Gafa.  

Paolo Cozza, WŁoch, od dziesiĘciu lat mieszka w Warszawie: - Wcale nie uwaŻam, Że stolica to najbardziej rozrywkowe miasto. Do gŁowy przychodzĄ mi KrakÓw, Gdańsk i wiele innych. Warszawa to miasto biznesowe. W weekendy wyludnia siĘ, pod tym wzglĘdem przypomina Mediolan. OczywiŚcie teraz to moje miasto, wiĘc sĄ miejsca, lokale, ktÓre bardzo lubiĘ. Jednak, jeŚli mÓwiĆ o dobrej zabawie, to wolĘKrakÓw. Tutaj po prostu caŁĄ noc chodzi siĘod klubu do klubu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post wto, 12 lip 2005 - 14:05
Post #16


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenno trafilo info o tym dzieki Rafiemu do watku o komunikacji :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dami7
post wto, 12 lip 2005 - 19:05
Post #17


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 414
Dołączył: pią, 18 cze 04
Skąd: Miner's Oak Forest City
Nr użytkownika: 102
Płeć: MężczyznaQUOTE(Nam)
MoŻe ktoŚ wejdzie i zagŁosuje na DĄbrowĘ:  
http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=500 lub http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=300
Trzeba dojŚĆ co najmniej do pierwszej setki!!! :twisted:  

PS. OsobiŚcie polecam pozycjĘ(obecnie 517) www.dabrowa.pl !!!


Ludzie, gŁosujcie! Jeszcze tylko kilka punktÓw i wyprzedzimy WĄchock!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post śro, 13 lip 2005 - 08:14
Post #18


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaQUOTE(Dami7)
QUOTE(Nam)
MoŻe ktoŚ wejdzie i zagŁosuje na DĄbrowĘ:  
http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=500 lub http://www.gmina.pl/glosow/wynik2.php?od=300
Trzeba dojŚĆ co najmniej do pierwszej setki!!! :twisted:  

PS. OsobiŚcie polecam pozycjĘ(obecnie 517) www.dabrowa.pl !!!


Ludzie, gŁosujcie! Jeszcze tylko kilka punktÓw i wyprzedzimy WĄchock!!!

WĄchock wziĘty! Teraz WielgomŁyny i Ryki!!! A tak w ogÓle, to gonimy MysŁowice.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SIR1ONE
post pon, 18 lip 2005 - 03:38
Post #19


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 36
Dołączył: pon, 18 lip 05
Nr użytkownika: 155gŁosowac gŁosowac im wyŻej tym lepiej myŚlĘŻe kaŻdy oddaŁ by po 5 gŁosÓw to bĘdziemy na 1 miejscu
:!: :!: :)


--------------------
iśc swoją drogą nie dac satysfakcji wrogom!!
(molesta-"isc swoją drogą")
to rap gra człowieku!!!!!!!!
(molesta-"rap gra")
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 27 lip 2005 - 11:24
Post #20


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenwczoraj ukazal sie ranking samorzadow - DG w czolowce :shock: Niestety nie mam dostepu do wszystkiego bo platny sad.gif (tylko malo co narazie udalo sie zdobyc tongue.gif )

QUOTE([IMG)
http://www.rzeczpospolita.pl/gifs/head.gif[/IMG]]
RZECZPOSPOLITA
Jak powstaŁ ranking samorzĄdÓw "Rzeczpospolitej" 2005


Nasz ranking ma na celu wskazanie najlepiej zarzĄdzanych jednostek samorzĄdu terytorialnego w Polsce. ChcieliŚmy uhonorowaĆ te, ktÓre najlepiej dbajĄ o rozwÓj i podniesienie jakoŚci Życia mieszkańcÓw przy zachowaniu reguŁ odpowiedzialnoŚci i bezpieczeństwa finansowego.

Etap pierwszy
Ranking zostaŁ przeprowadzony w dwÓch etapach. W pierwszym wybrano gminy, ktÓre najlepiej zarzĄdzaŁy swoimi finansami w latach 2001 - 2004 i jednoczeŚnie najwiĘcej w tym czasie inwestowaŁy. PrzeanalizowaliŚmy w ten sposÓb - korzystajĄc z bazy danych Ministerstwa FinansÓw - wszystkie gminy i miasta. Drugi etap pozwoliŁ na ocenĘjakoŚci Życia i sposobu zarzĄdzania samorzĄdu.

PrzeanalizowaliŚmy dane w trzech kategoriach samorzĄdÓw:

- miasta na prawach powiatu, - pozostaŁe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

- gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wziĘliŚmy pod uwagĘdane Ministerstwa FinansÓw dotyczĄce wszystkich samorzĄdÓw w Polsce (bez powiatÓw i wojewÓdztw). PunktowaliŚmy:

- dynamikĘwzrostu wydatkÓw majĄtkowych (pomniejszonĄ o Środki unijne) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2001 - 2004 (maksymalnie 10 pkt),

- wartoŚĆ ŚrodkÓw unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, ktÓre w 2004 roku wpŁynĘŁy na rachunek budŻetu gminy/miasta (7 pkt),

- zadŁuŻenie samorzĄdu w stosunku do dochodÓw w latach 2001 - 2004 (10 pkt),

- nadwyŻkĘoperacyjnĄ w stosunku do dochodÓw w latach 2001 - 2004 (7 pkt),

- tempo wzrostu dochodÓw podatkowych (bez podatku dochodowego od osÓb fizycznych i prawnych) w latach 2001 - 2004 (10 pkt),

- relacjĘnakŁadÓw inwestycyjnych do przyrostu zadŁuŻenia w latach 2001 - 2004 (6 pkt), - dynamikĘwzrostu wydatkÓw ogÓŁem na 1 mieszkańca w wybranych dziaŁach w poszczegÓlnych latach okresu 2001 - 2004:

- transport i ŁĄcznoŚĆ (6 pkt),

- ochrona Środowiska (6 pkt).

ŁĄcznie w pierwszym etapie samorzĄd mÓgŁ uzyskaĆ maksymalnie 62 punkty.

Etap drugi
Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliŚmy listĄ samorzĄdÓw najlepiej odpowiadajĄcych przyjĘtym przez kapituŁĘkryteriom. DokonaliŚmy wyboru 400 gmin i miast, ktÓre zostaŁy zakwalifikowane do drugiego etapu. W tej grupie znalazŁo siĘ40 miast na prawach powiatu, 180 pozostaŁych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 180 gmin wiejskich. Do wybranych przez nas gmin rozesŁaliŚmy ankietĘ. Zawarte w niej pytania miaŁy pomÓc w ostatecznym wyborze najlepszych.

W ankiecie pytaliŚmy o: - wydatki na realizacjĘkontraktÓw z organizacjami pozarzĄdowymi w latach 2001 - 2004 (10 pkt),

- ŚredniĄ liczbĘpunktÓw z testu szÓstoklasisty w 2004 roku (5 pkt),

- liczbĘpodmiotÓw gospodarczych dziaŁajĄcych na terenie gminy (5 pkt),

- czy urzĄd gminy/miasta opracowaŁ wieloletnie plany inwestycyjne (5 pkt),

- czy funkcjonuje zgodnie z normĄ ISO (4 pkt),

- czy ma ocenĘratingowĄ (4 pkt),

- jaka byŁa stopa bezrobocia w latach 2001 - 2004 (5 pkt, pytanie dotyczyŁo tylko miast).

Tam, gdzie analizowaliŚmy dane za kolejne lata, przyjĘliŚmy zasadĘ, Że najwiĘcej punktÓw przyznajemy za ostatni rok. WyjĄtkiem byŁo pytanie dotyczĄce wieloletnich planÓw inwestycyjnych. UznaliŚmy, Że im wczeŚniej je uchwalono, tym lepiej.

Dodatkowo, po dokonaniu ostatecznego wyboru samorzĄdÓw i ustaleniu ich kolejnoŚci w rankingu,zapytaliŚmy ministerstwa FinansÓw oraz Spraw WewnĘtrznych i Administracji, a takŻe regionalne izby obrachunkowe o ewentualne uwagi do wybranych gmin i miast. ChodziŁo nam o wyeliminowanie tych, ktÓre w niewŁaŚciwy sposÓb prowadzĄ (lub prowadziŁy w ostatnich latach) gospodarkĘ, co mogŁo mieĆ negatywny wpŁyw na ich sytuacjĘ.

Aleksandra Myczkowska, Artur Sieranti

To sĄ gminy znakomite - wprowadzenie
Najlepszym polskim miastem jest Poznań, najlepsza wieŚ to KroŚcienko WyŻne na Podkarpaciu, zaŚ najlepszĄ gminĄ miejsko-wiejskĄ jest podlaska Choroszcz - to wyniki Rankingu SamorzĄdÓw "Rzeczpospolitej" 2005


© BARTOSZ JANKOWSKI, MICHAŁ KOŚĆ/KURIER PORANNY, KRZYSZTOF ŁOKAJ
NagrodziliŚmy te samorzĄdy, ktÓre najlepiej dbajĄ o rozwÓj i podniesienie jakoŚci Życia mieszkańcÓw przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego. Jak wybraliŚmy najlepszych? W pierwszym etapie ustaliliŚmy, ktÓre gminy najlepiej zarzĄdzaŁy swoimi finansami w latach 2001 - 2004 i najwiĘcej w tym czasie inwestowaŁy. PrzeanalizowaliŚmy dane w trzech kategoriach:
• gminy wiejskie
• miasta na prawach powiatu
• pozostaŁe gminy miejskie i miejsko-wiejskie.

W ten sposÓb dokonaliŚmy wyboru 400 gmin i miast, ktÓre zostaŁy zakwalifikowane do drugiego etapu. Do wybranych przez nas gmin rozesŁaliŚmy ankietĘ, a na jej podstawie oceniliŚmy jakoŚĆ Życia i sposÓb zarzĄdzania samorzĄdem.

Co siĘokazaŁo? W kategorii miast zwyciĘŻyŁ Poznań przed Rybnikiem i Krakowem. W kategorii wsi KroŚcienko WyŻne wyprzedziŁo PawŁosiÓw (Podkarpacie) i BlizanÓw (Wielkopolska). A wŚrÓd gmin miejsko-wiejskich Choroszcz byŁa lepsza od Lubawy (Warmia i Mazury) oraz Nowych Skalmierzyc (Wielkopolska). - Poprzez caŁĄ gamĘprzyjĘtych kryteriÓw oceny poŁĄczyliŚmy dwie sprawy - poprawĘwarunkÓw Życia w gminie przy stabilnej sytuacji jej budŻetu. Nie byŁo to Łatwe - przyznaje prof. Jerzy Buzek, byŁy premier i przewodniczĄcy kapituŁy, ktÓra dokonaŁa wyboru. -GratulujĘzwyciĘzcom, to znakomite gminy. Ale jestem przekonany, Że na dalszych miejscach sĄ rÓwnieŻ bardzo dobre samorzĄdy.

ZwyciĘzcy nie kryjĄ zadowolenia. - Pracujemy dla mieszkańcÓw, ktÓrzy nam zaufali. Ranking tylko potwierdza, Że dobrze wypeŁniamy naszĄ misjĘ- podkreŚla wÓjt KroŚcienka Jan KuĹşnar. Najlepsi nie zamierzajĄ spoczĄĆ na laurach. - Inwestorzy doceniajĄ nasze atuty, choĆby to, Że sieciĄ
ŚwiatŁowodowĄ jest opasany caŁy Poznań. PowinniŚmy jednak jak najszybciej przystĄpiĆ do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego - wytycza sobie cele prezydent miasta Ryszard Grobelny.

Plan taki ma juŻ Choroszcz. Burmistrz Jerzy UŁanowicz zachĘca do inwestowania: - Inwestor nie czeka u nas miesiĄcami na decyzjĘo lokalizacji i warunkach zabudowy. Praktycznie od rĘki dostaje wyciĄg z planu i moŻe zaczynaĆ inwestycje - zachwala. WŁaŚnie inwestycje to oczko w gŁowie najlepszych gmin. Dlatego zbadaliŚmy je w Rankingu SamorzĄdÓw "Rz" 2005. W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwiĘcej inwestuje ŁÓdzki KleszczÓw przed OsiecznicĄ (Dolny ŚlĄsk) i PŁockiem (Mazowsze). TakŻe KleszczÓw zwyciĘŻyŁ pod wzglĘdem wydatkÓw na ochronĘŚrodowiska, wyprzedziŁ podwarszawskie gminy Izabelin i Nadarzyn. W zdobywaniu ŚrodkÓw z UE prym wiodĄ gminy z Dolnego ŚlĄska - Pieńsk oraz ZawidÓw.

ANDRZEJ STANKIEWICZ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

8 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: sobota, 30 maj 2020 - 00:20
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza