Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: LIST OTWARTY - kto jest ZA niech się wpisze
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
Anonymous
DĄbrowa GÓrnicza, dnia 24.09.2003Jerzy Talkowski

Prezydent Miasta
DĄbrowa GÓrnicza
Jednym z najwaŻniejszych czynnikÓw kreujĄcych dobry wizerunek miasta jest wŁaŚciwa polityka informacyjna.
To od niej czĘsto zaleŻy gdzie inwestorzy ulokujĄ swoje pieniĄdze. Prezydent, podlegli mu urzĘdnicy a szczegÓlnie rzecznik oraz radni sĄ odpowiedzialni za to jak jesteŚmy jak miasto widziani przez obserwatorÓw zewnĘtrznych i w jaki sposÓb mieszkańcy postrzegajĄ wŁadze i naszĄ sytuacjĘ.

WedŁug nas polityka informacyjna prowadzona jest nierzetelnie, bez strategii, chyba, Że przyjmiemy, iŻ osobom bezpoŚrednio odpowiedzialnym zaleŻy na odstraszaniu potencjalnych inwestorÓw i wprowadzeniu zamĘtu.

Na dowÓd moŻna przytoczyĆ artykuŁ w „Rzeczpospolitej” z 13.09.2003 pt. „Miasto na krawĘdzi bankructwa”. Jak moŻna informowaĆ, Że poziom zadŁuŻenia miasta wynosi 120%, skoro kaŻdy samorzĄdowiec wie, Że zgodnie z ustawĄ nie moŻe przekroczyĆ 60%.

Powszechnie wiadomo, Że artykuŁy Pani rzecznik sĄ kontrowersyjne, nierzetelne i szkodliwe.
Takie dziaŁania powodujĄ, Że powstaje coraz wiĘksze grono osÓb uraŻonych. Skutkiem tego maleje spoŁeczna aprobata dla dziaŁań wŁadz. Tu powstaje pytanie, jaka rolĘpowinien peŁniĆ rzecznik urzĘdu? Na pewno powinien dbaĆ o dobry wizerunek i prawidŁowy przekaz informacji.

ZastanawiajĄce jest dlaczego polityka informacyjna prowadzona za pieniĄdze gminy, godzi w jej interesy i dobre imiĘ.
KaŻdy samorzĄd zrobiŁby wszystko aby nie dopuŚciĆ do publikacji takiego artykuŁu, a gdyby siĘtak staŁo rzecznik straciŁby pracĘ.

Panie Prezydencie, majĄc na uwadze dobro naszej spoŁecznoŚci, Pana i wszystkich Radnych naleŻy z tym skończyĆ.

W innym przypadku zapomnijmy o:

- kredytach na dogodnych warunkach
- inwestycjach zewnĘtrznych i dofinansowaniach europejskich

oraz o tym, Że bĘdziemy dobrze postrzegani przez naszych wyborcÓw.

MajĄc na uwadze powyŻsze fakty oraz dobro miasta i jego mieszkańcÓw zwracamy siĘdo Pana Prezydenta o podjĘcie skutecznych dziaŁań na rzecz zmiany dotychczasowego sposobu i poprawy jakoŚci prowadzonej polityki informacyjnej oraz realizacji prawomocnej uchwaŁy Rady Miejskiej dotyczĄcej organu prasowego gminy.Radni Rady Miejskiej
w DĄbrowie GÓrniczej
dąbrowianka
Jestem ZA!!!
Misiek
Popieram !!!
Poprawa jakoŚci prowadzonej polityki informacyjnej to bardzo waŻna sprawa. Ale nie sĄdzĘaby Talek siĘtym przejĄŁ.
Niech zrezygnuje wreszcie z zajmowanego stanowiska, to nie dla niego, nie sprawdziŁ siĘ. A razem z nim niech zrezygnuje ze swojej funkcji takŻe pani "rzecznik stulecia" Kocjan !!!

Nie bÓjcie siĘzmiany na lepsze !!!
Anonymous
to mi siĘpodoba, Że rada potrafi dzialac ponad partyjnymi podzialami, szkoda Że tej umiejĘtnoŚci nie posiada talkowski. ale cÓz to tylko swiadczy o klasie polityczej...

Mieszkańcy miasta Łaczcie sie!!!!!!!

Pogonimy Tala i Kocjanke, przywrocimy normalnosc - wygramy przyszlosc!!!
georgeb
Jestem za!! TALKOWSKI MUSI ODEJSC!!!!! razem ze zŁotymi ustami czyli JolĄ K + krawcowe, emeryci i tzw fachowcy Tala wszyscy OUT!!!!
Hator
z tym zadluzeniem na 120 % to przegiecie - niech wogole na nast raz poda ze DG to dziura, ze panuje korupcja na wszystkich szczeblach, w miescie jest 50% bezrobocie, a kradzieze, mordy i gwalty na kazdym kroku nawet w bialy dzien ... ciekawe kto wtedy u nas zainwestuje.
Nalezy jej sie porzadny :28:
olo
jestem na tak
Anonymous
Zgadzam siĘi popieram w peŁnej rozciĄgŁoŚci materii ohmy.gifk:
Jashi
Oddaje gŁos na "TAK""Nie bÓjcie siĘzmiany na lepsze"
Anonymous
QUOTE
Jestem ZA!!!

popieram
Anonymous
Wygwizdani radni (azok, 2003-09-26 18:47:09)
Nie wszyscy Radni SLD wygrali wybory za "butelkĘ". Kto byŁ na I Sesji obecnej kadencji mÓgŁ przekonaĆ siĘ, kto jak zostaŁ powitany przez mieszkańcÓw i jakim szacunkiem siĘcieszy?(dyzio, 2003-09-26 17:47:58)georgeb stuknij siĘw Łeb poziom twojej inteligencji jest tyle, co radnych z sld nie wszystkich!
(bÓbr dĄbrowiak, 2003-09-26 16:29:19)panie bobrowski ilu mieszkańcÓw pan okŁamaŁ w poprzedniej kadencji patrzĄc na pana i radnego soltysika to siĘpŁakaĆ chce na sesjach wasze zachowanie jest poniŻej krytyki soltysik wyjedz z powrotem do kangurÓw tam wydawaj swoje opinie one byĆ moŻe bĘdĄ ciĘsŁuchaĆ tak w ogole to zaoraĆ to miasto po prostu my mieszkańcy tu umieramy(dyzio, 2003-09-26 15:54:16)a gdzie byliŚcie wy wszyscy uczciwi dĄbrowiacy jak banda lipczyk isp. Robili przewal w tym mieŚcie ilu z nas bĘdzie staĆ na korzystanie z agua parku w tarnowskich gÓrach teraz wjazd kosztuje 50 zŁ za godzinĘ, co wy na to misiek inni dajmy trochĘczasu prezydentowi a czas pokaŻe Ech wyyy... (DiabeŁ, 2003-09-26 09:22:13)Ja mam takie pytanie: skĄd u wiĘkszoŚci z WAS taka nienawiŚĆ??? Dlaczego chcecie siĘpozbyĆ uczciwego czŁowieka? CzyŻbyŚcie woleli to, Że wŁadza was okrada? Wiecie, jakie pieniĄdze musiaŁy przejŚĆ do prywatnych kieszeni poprzednikÓw pana prezydenta Talkowskiego za "udostĘpnienie moŻliwoŚci" budowy nowych obiektÓw w naszym mieŚcie czy poŁoŻenia nieszczĘsnej kostki brukowej??? Chyba z tego sobie nie zdajecie sprawy. OdsyŁam kaŻdego, ktÓry "wiesza psy" na Panu Talkowskim Żeby poczytaŁ sobie o teraĹşniejszym prezydencie. Nie wiem czy wiecie (a jeŚli nie wiecie to juŻ was oŚwiecam). Pan Talkowski nie jest pierwszy raz prezydentem w naszym mieŚcie a trzeci raz. MoŻe warto siĘzastanowiĆ, dlaczego??? MoŻe jest to dobry i uczciwy czŁowiek i moŻe warto mu zaufaĆ i poczekaĆ aŻ dokończy swojĄ robotĘi dopiero pÓĹşniej oceniaĆ. WiĘkszoŚĆ DĄbrowian w wyborach samorzĄdowych mu zaufaŁa i zagŁosowaŁa. Poprzednia ekipa rzĄdziŁa i wyrzĄdziŁa: naobiecywaŁa, byŁo wiele nieprawidŁowoŚci a teraz nie chce siĘdo niczego przyznaĆ. Dajcie mu czas Żeby mÓgŁ coŚ zrobiĆ a dopiero wtedy, kiedy bĘdĄ wyniki oceńcie go, ale obiektywnie.
dąbrowianka
W duŻej czĘŚci nie popieram dziaŁań poprzedniego prezydenta miasta... Ale to co wyrabia Talek przechodzi ludzkie pojĘcie!!! Faktem jest, Że Tal byŁ prezydentem juz dwa razy, a dlaczego nie wspomniaŁeŚ jak dŁugo piastowaŁ tĘfunkcjĘwtedy i w jaki sposÓb ja opuŚciŁ (dla jasnoŚci sytuacji naleŻy dodaĆ, o ile sobie dobrze przypominam to nie byŁy to dwie czteroletnie kadencje)...
Poza tym nie rozumiem na co mamy czekaĆ??? Chyba na caŁkowitĄ zagŁadĘ!!! MoŻe za rok obudze sie, a po ulicach bedĄ biegaŁy szalone wielbŁĄdy zamiast samochodÓw...

Jeszcze raz jestem ZA poprawĄ dziaŁań zmierzajĄcych do poprawy polityki informacyjnej miasta.
rafi
Ja rowniez przylaczam sie do przedstawionego powyzej apelu. Mam cicha nadzieje, ze choc w niwielkim stopniu, spowoduje on polepszenie polityki informacyjnej
pozdrawiam
ohmy.gifk: tak trzymaĆ
Misiek
Dabrowianin!

MyŚlĘ, Że "prezydent" dostaŁ juŻ sporo czasu, niestety nie potrafiŁ go wykorzystaĆ. MÓwisz, Że to jest uczciwy czŁowiek ... moŻe i byŁ kiedyŚ, ale niestety otoczyŁ siĘnieuczciwymi ludĹşmi (Kocjan), ktÓrzy mieli na niego zŁy wpŁyw. To chyba oznacza, Że nie umie sobie dobieraĆ wspÓŁpracownikÓw. Po ch... nam taki "prezydent" ???

A jeŚli chodzi o Lipczyka, to jeŚli jeszcze nie zauwaŻyŁeŚ, on juŻ nie jest prezydentem. Tak zadecydowali mieszkańcy. I uwaŻam, Że o nieobecnych nie powinniŚmy rozmawiaĆ. CzŁowieku, naleŻy ŻyĆ teraĹşniejszoŚciĄ !!!


Nie bÓjcie siĘzmiany na lepsze !!!
Talek musi odejŚĆ !!!
Anonymous
naprzÓd dĄbrowa - byle bez talkosia. popieram w 1000000000000000000%
Anonymous
CIEKAWY NAS CZEKA PAĹšDZIERNIK.
ZAPRASZAM NA SESJĘ PAĹšDZIERNIKOWĄ.
MILE WIDZIANI SĄ MALARZE, BEDZIE POTRZEBA PRZEMALOWAĆ, CO NIEKTÓRYCH RADNYCH!!!
TO CI DOPIERO BUNTOWNICY! CZYŻBY ZNUDZIŁA SIĘ IM KOALICYJNA PRACA NA RZECZ MIASTA?
Misiek
Nikt tu nie jest buntownikiem.
Azok, ci ludzie po prostu widzĄ co wyprawia "prezydent" i pani "rzecznik stulecia". Mnie teŻ jest wstyd za takich "reprezentantÓw" naszego miasta.
Nareszcie coŚ siĘruszyŁo ... Brawo dla radnych !!!
Koniec Ściemniania !!!

Nie bÓjcie siĘzmiany na lepsze !!!
Talek musi odejŚĆ !!!
Anonymous
brawo radni!!! wkońcu ktoŚ otwarcie powiedziaŁ co sĄdzi o nikczemnej robocie jolki kocjan!!!
Anonymous
Azok, o kim myŚlaŁeŚ mÓwiĄc buntownicy. To raczej subordynacja i realizm. WywaŻone reakcje na samookaleczenie SLD.
Pan Talkowski moŻe liczyĆ na wiĘksze niŻ liczy poparcie!
Anonymous
Tez w pelni popieram !!!!! Talhowi mowie NIE !!! i jego swicie, kolesiom itp
Anonymous
Pan Talkowski raz prezydentowaŁ 9 miesiĘcy, drugi raz 13 miesiĘcy, odchodziŁ czy byŁ wyrzucany za nieumiejĘtnoŚĆ wspÓŁpracy otoczeniem. Nie jest ani politykiem ani gospodarzem, hasŁo o uczciwoŚci to maŁo. Pozatem drodzy wyborcy najbardziej nieprzewidywalni sĄ kandydaci tz. niepartyjni bo nie wiadomo kto za nimi stoi. JeŻeli nawaliŁ Lipczyk to pretensje i skutki polityczna do SLD a jak nawali Talkosiu to co? Uwaga na kolejnego spryciarza ZaguŁa.
MayQ
Ja teŻ jestem ZA! O a nie wiem czy wiecie ale nasz byly prezydent Lipczyk to potrafi sie ustawiĆ. Teraz piastuje ciepŁĄ posadkĘw ZK "Przyjaźń" - ona teŻ ledwo przĘdzie a on pewnie zbija kokosy.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.