Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Budżet 2020
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
:)
CYTAT
UM

KREDYT ZAUFANIA OD RADNYCH
W trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok przedstawiony przez prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka.

Przyszłoroczny budżet przewiduje dochody w wysokości 866,5 mln zł i wydatki w wysokości 904,5 mln zł, w tym 169,7 mln zł na wydatki inwestycyjne.
Przyszłoroczne wpływy do budżetu zaplanowane są z tytułu podatków i opłat lokalnych – 242,1 mln zł (28% wszystkich dochodów), podatków PIT i CIT – 195,5 mln zł (22,6%), dotacji celowych – 169,4 mln zł (19,5%), subwencji – 157,9 mln zł (18,2%), środków UE – 44,6 mln zł (5,1%) oraz pozostałych źródeł dochodów – 57 mln zł (6,6%).

Po stronie wydatków największa pula przeznaczona będzie na obszar oświaty i wychowania – 244,4 mln zł (27% wszystkich wydatków), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 199 mln zł (22%) i polityki społecznej – 192,4 mln zł (21,3%). 105,1 mln zł (11,6%) zostanie przeznaczone na wydatki z obszaru transportu i łączności, a 33,5 mln zł (3,7%) na obszar kultury i sportu. Pozostałe wydatki to łącznie 130 mln zł (14,4%).

Spośród wszystkich wydatków 169,7 mln zł to wydatki inwestycyjne, które zostaną przeznaczone m.in. na przebudowy układów drogowych i budowę tuneli przy dworcach w centrum i w Gołonogu, uzbrojenie pozostałych działek na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, uruchomienie terenu inwestycyjnego Kazdębie, termomodernizację przedszkoli, rozbudowę przedszkola nr 11, przebudowę Alei Zagłębia i ul. Tysiąclecia oraz przebudowę mostu nad Rakówką w Strzemieszycach.

– Dziękuję za przyjęcie tego budżetu, bo to szansa dla Dąbrowy Górniczej. Szansa na realizację zapowiadanych zmian, a także rozwój gospodarczy miasta – dziękował po głosowaniu radnym prezydent Marcin Bazylak.
Prezydent dodał też, że dziękuje za kredyt zaufania jakim obdarzyli go radni i liczy na to, że będzie to zapowiedź partnerskiej współpracy w nadchodzącym roku.CYTAT
nasze miasto

Dąbrowa Górnicza: znamy budżet miejski na 2020 rok. Na co pójdzie ponad 900 mln zł?

W środę 18 grudnia br. dąbrowianie poznali kształt nowego budżetu miejskiego na 2020 rok. Za jego przyjęciem głosowali jednogłośnie wszyscy radni Rady Miejskiej (w sumie 25), co w ostatnich latach się nie zdarzało.
Nowy budżet miejski Dąbrowy Górniczej ma nadal pozwalać na rozwój miasta, choć ogromną rolę odgrywają tutaj dodatkowe obciążenia, nakładane na władze samorządowe nowymi ustawami, przygotowywanymi przez rząd. Dzieje się tak choćby z gwarantowanym wzrostem płac oraz subwencją oświatową, która jak podkreślił prezydent miasta Marcin Bazylak nie pozwala na pokrycie wszystkich koniecznych wydatków. Tak więc w przyszłym roku dochody miejskiego budżetu zaplanowane zostały na ponad 866 mln zl, a wydatki mają wynieść ponad 904 mln zł. Różnica w dochodach i wydatkach ma zostać pokryta kredytem w wysokości 38 mln zł, który pochodził będzie z Europejskiego banku Inwestycyjnego.

Jak się okazuje aż 27 proc. miejskiego budżetu na 2020 rok, a więc kwota 244,4 mln zł, potrzebna będzie na zaspokojenie potrzeb oświatowych. - Subwencja oświatowa wynosi natomiast 150 mln zł, a pozostałą kwotę musi zapewnić samorząd – mówi Marcin Bazylak. - Mamy bardzo rozległą sieć szkół i przedszkoli, obejmującą 57 placówek. Dlatego już na początku przyszłego roku podejmiemy działania w celu powołania Centrum Usług Wspólnych, do obsługi tych placówek. Tak, by dyrektorzy mogli się skupić na pracy z nauczycielami i uczniami, a usługi świadczone były lepiej I bardziej efektywnie. Wiem, że są obawy, ale złożymy gwarancję zatrudnienia dla wszystkich pracowników – dodaje.

Od 2017 roku miasto pozyskało aż 201 mln zł z funduszy europejskich, co pozwoliło na realizację wielu inwestycji. W 2020 roku władze samorządowe Dąbrowy Górniczą chcą pozyskać z tych źródeł ok. 70 mln zł. Łącznie na inwestycje w przyszłym roku zaplanowanych zostało prawie 170 mln zł. Przeznaczone zostaną m.in. na dalsze przygotowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Tucznawa (40 mln zł) oraz na Kazdębiu (13 mln zł), budowę centrów przesiadkowych w centrum miasta i w Gołonogu, rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 26 w Łośniu (dobudowa budynku przedszkola), drugi etap przebudowy ul. Roździeńskiego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ujejsce.

Ponad 105 mln zł pochłonie dział transport i łączność (w tym 37 mln zł kwota do Metropolii GZM za obsługę transportu publicznego). Ponad 195 mln zł pochłonie polityka społeczna (w tej kwocie jest zawarta suma świadczeń 500 plus, którego redystrybucją zajmuje się samorząd lokalny). Fundusze przeznaczone na gospodarkę komunalną wyniosą 199 mln zł (22 proc. Budżetu). M.in. poświęcone zostaną na termomodernizację przedszkoli nr 4,11 i 29.

A jak dąbrowscy radni ocenili projekt uchwały budżetowej?

- 27,5 mln zł to planowana w 2020 roku spłata bieżących transz kredytu, a w sumie jest to 29 mln zł ze spłatą zobowiązań do WFOŚiGW. To dużo. Zadłużenie sięgnie natomiast ponad 314 mln. To jest także minus tego budżetu. Zmieściły się centra przesiadkowe, tereny inwestycyjne, więc nie jest to taki znów zapowiadany budżet oszczędnościowy. Trudno tu mówić o wyjątkowej oszczędności, jeśli chodzi o różne strefy funkcjonowania miasta. Temat spółek gminnych powróci przy absolutorium, tam będziemy oceniali ich funkcjonowanie – mówił radny Grzegorz Jaszczura z klubu radnych PiS-u, oceniając planowany budżet.

- Nie jest to budżet idealny. Czego mi tu brakuje? Nie podoba mi się, że drogi publiczne w mieście na prawach powiatu to tylko 100 tys. zł. To zbyt mało. Tylko 100 tys. zł na obiekty sportowe, ale nie jest to kwota na ich modernizację. Modernizacja oświetlenia ulicznego jest też mniejsza, tylko pół miliona złotych. Mieliśmy też budowę auli muzycznej na 3,8 mln zł zapisaną wcześniej, a nie ma tego w nowym budżecie. Nie ma też uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na 43 mln zł, ale rozumie, że to jest związane z inwestycją GDDKiA, która przebuduje DK1. I to trzeba zgrać. Ja dam panu dziś kredyt zaufania, zagłosuję za budżetem, bo m.in. znalazły się fundusze dodatkowe na Zagłębiowskie Centrum Onkologii. To, co bardzo mnie natomiast zabolało, to jest zaplanowane 240 tys. zł z tytułu poboru opłaty adiacenckiej. Bardzo chciałabym, żeby prezydent tego nie egzekwował – podkreśliła radna Katarzyna Zagajska.

- Klub Koalicji Obywatelskiej, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy autorski budżet prezydenta miasta Marcina Bazylaka, poprze go. Jest to budżet bezpieczny, kompleksowy. Będziemy bacznie przyglądali się jego realizacji i będziemy jako klub postulowali o uwzględnienie naszych poprawek i wniosków – przyznał radny Marek Węgrzynowicz.

- Chciałem podziękować za kredyt zaufania. Życzę sobie, żebyśmy mogli ten budżet wspólnie zrealizować z pożytkiem dla naszych mieszkańców – podkreślił Marcin Bazylak.
:)
CYTAT
dg.pl

PREZYDENT Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Podczas dzisiejszej sesji, radni udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium. Zatwierdzili również sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu za 2020 r.

– 2020 r. był rokiem wyjątkowym, czasem niepewności, nieprzewidywalności, co powodowało trudności w zarządzaniu. Mimo tego nie zeszliśmy z obranego kursu – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Podczas prezentowania „Raportu o stanie gminy za rok 2020”, prezydent zwrócił m.in. uwagę, że samorząd podejmuje działania nastawione na rozwój miasta. To np. sprzedaż terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie nowych firm. W zeszłym roku w Tucznawie sprzedano grunty za 29 mln zł, a działające tam przedsiębiorstwa zamierzają zainwestować ponad 5 mld zł, stworzyć miejsca pracy i zapewnić dopływ środków do miejskiego budżetu. Do tej pory właścicieli znalazło tam 108,5 ha. Na małe i średnie firmy czekają działki w Kazdębiu, uzbrojone dzięki wsparciu unijnemu, które sięgnęło prawie 20 mln zł.

W 2020 r. rozbudowano przedszkole nr 11, podwajając jego możliwości przyjęcia dzieci – teraz może korzystać z niego 250 przedszkolaków. Modernizacje przeszły też przedszkola nr 1, 4 i 29, a prace w nich zostały wykonane z wykorzystaniem dotacji zewnętrznych.

W mieście rokrocznie rosną gminne dotacje na likwidację starych kotłów węglowych i zastępowanie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. W 2014 r. przyznano 167 dofinansowań na łączną kwotę 297 tys. zł., a w 2020 r. było ich 454, o wartości 2,91 mln zł.

W minionym roku sfinalizowano wiele inwestycji, m.in. przebudowę alei Zagłębia Dąbrowskiego (wartość 13,9 mln zł), II etap remontu ul. Roździeńskiego (wartość 11,4 mln zł przy 4,3 mln rządowego dofinansowania), modernizację parku Podlesie – jako zadanie wybrane w Budżecie Obywatelskim – za kwotę 3,4 mln zł.

Rok 2020 to również moment początku budowy centrum przesiadkowego i przebudowy układu drogowego w śródmieściu. Wyłoniono też wykonawcę przebudowy dróg w okolicy dworca w Gołonogu, która ruszy w drugim półroczu 2021.

Po przedstawieniu „Raportu o stanie gminy za rok 2020” radni nie podjęli dyskusji. W głosowaniu udzielili wotum zaufania prezydentowi. Głosowało 23 radnych – 17 było „za”, 5 „przeciw”, 1 się wstrzymał.
W zeszłorocznym budżecie dochody zaplanowano na ponad 936,3 mln zł, przychody na 95 mln zł, wydatki na ponad 1 mld, a rozchody na 29,7 mln zł. W trakcie roku wartości zostały skorygowane – wydatki wyniosły 925,3 mln zł, a dochody 926 mln zł.

Źródłami dochodów były:

dochody własne: 316,4 mln zł (34,17%)
subwencje: 162,2 mln zł (17,52%)
dotacje celowe i inne środki: 25,6 mln zł (2,77 %)
środki UE: 33,6 mln zł (3,62 %)
wpływy z PIT i CIT: 201,1 mln zł (21,72%)
dotacje na zadania zlecone: 157 mln zł (16,95%)
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 30,1 mln zł (3,25 %)
– Wydatki na oświatę wyniosły 276 mln zł, z czego 218 mln przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. 150 mln to subwencja rządowa. Jak widać nie pokrywa ona wydatków na wynagrodzenia, które ustalane są centralnie. Uważam, że ministerstwo powinno zapewniać te środki. W tej chwili wynagrodzenia muszą finansować samorządy, chociaż nie mają wpływu na ich wysokość – podkreślił prezydent Marcin Bazylak.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 200 mln zł. Złożyły się na to m.in. środki przeznaczane na utrzymanie czystości w mieście, odbiór odpadów czy termomodernizacje budynków.

200 mln zł stanową również wydatki na politykę społeczną i ochronę zdrowia. W tym 150 mln stanowią świadczenia rodzinne, z których 109 mln zł pochodzi z programu „500 plus”.

Na infrastrukturę drogową i komunikację miejską wydano 122,1 mln zł. 40 mln przeznaczono na organizację transportu publicznego, 20 mln zł kosztował zakup energii elektrycznej, z czego 7 mln poszło na oświetlenie ulic.

34,8 mln to wartość wydatków w obszarze kultury i sportu. Na 9 mln opiewa dotacja dla PKZ, 7 mln dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 2 mln dla Muzeum „Sztygarka”, 10 mln dla Centrum Sportu i Rekreacji.

Bezpieczeństwo kosztowało 17,5 mln zł. Z tej kwoty 10 mln przeznaczono na Państwową Straż Pożarną, 1 mln na Ochotnicze Straże Pożarne, a 4,5 mln zł na Straż Miejską.

Podczas dyskusji, radny Grzegorz Jaszczura skrytykował m.in. zaangażowanie gminy w spółki komunalne, które jego zdaniem nie przynoszą korzyści miastu. Zasugerował zbycie w nich udziałów, a pozyskane pieniądze przeznaczyć na inne cele. Z kolei radny Jerzy Reszke przyznał, że oprócz pozytywnych działań, związanych m.in. z budową centrów przesiadkowych i modernizacją dróg, należałoby więcej przedsięwzięć prowadzić poza śródmieściem. Jego zdaniem mieszkańcy tych rejonów zmagają się z licznymi problemami, które nie są rozwiązane od wielu lat. Radna Katarzyna Zagajska zwróciła uwagę na korzystny aspekt, czyli większe niż planowano przychody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. Zauważyła też, że nakłady na oświatę przynoszą dobre rezultaty, a dąbrowskie szkoły cieszą się popularnością i są wybierane nie tylko przez młodych dąbrowian, ale też przez uczniów z miast ościennych.

Wykonanie budżetu i informację o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje Rady Miejskiej. W głosowaniach nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i wykonania budżetu, a także udzieleniem prezydentowi absolutorium, uczestniczyło 23 radnych. W obu 18 było „za”, 5 „przeciw”, nikt się nie wstrzymał.

PK
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.