Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Budżet 2005
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
bzenek
No i mamy projekt budŻetu na 2005 rok. Jak sĄdzĘw dniu dzisiejszym Rada Miejska zaakceptowaŁa go jako obowiĄzujĄcy. MoŻna siĘchyba pokusiĆ o pierwsze oceny.

Dochody to 382 mln plus 30mln z nowych kredytÓw.
Wydatki to 395 mln plus 16 mln spŁaty kredytÓw z poprzednich lat.

Sporym zagroŻeniem wydaje siĘbyĆ zaplanowanie aŻ 44mln dochodÓw ze zbycia udziaŁÓw w spÓŁkach prawa handlowego. Czy uda siĘje zrealizowaĆ ??? W tym roku chyba nie poszŁo to najlepiej.

Zaplanowano pozyskanie 30mln z kredytÓw bankowych. To prawdziwy zwrot w dziaŁalnoŚci prezydenta Talkowskiego. Do tej pory byŁ to najpowaŻniejszym problemem wysuwanym przez jego administracjĘbyŁo nadmierne zadŁuŻenie miasta.

Na inwestycje zaplanowano ponad 50 mln, czyli 13% budŻetu.

WidaĆ, Że priorytetem wŁadz jest ochrona Środowiska i termomodernizacja budynkÓw szkolnych oraz gminnych. DuŻa iloŚĆ inwestycji w tych dziedzinach robi wraŻenie.

GŁÓwne gminne inwestycje nie zaskakujĄ: drogi w Parku Hallera, biblioteka, nadbudowa „sanepidu”, oddziaŁ psychiatryczny szpitala, porzĄdkowanie Parku Zielona, rozwÓj siatkÓwki plaŻowej i odbudowa Muzeum Miejskiego. ByŁo o nich doŚĆ gŁoŚno w od poczĄtku kadencji i w końcu majĄ szansĘsiĘzmaterializowaĆ.
Nieco niespodziewanie pojawiŁy siĘ: rozpoczĘcie modernizacji stadionu lekkoatletycznego DAMEL oraz rozpoczĘcie dawno odkŁadanej rozbudowy MOPT. To miŁe zaskoczenie.
Dobrym posuniĘciem jest przeznaczenie znacznych ŚrodkÓw na budownictwo socjalne. Powinno to stopniowo uzdrawiaĆ sytuacjĘw mieszkalnictwie, gdzie pojawia siĘpowaŻny problem zatorÓw pŁatniczych
PojawiŁo siĘtakŻe 3,5 mln na modernizacjĘdrÓg. CzyŻby pojawiŁa siĘnadzieja na poprawĘwarunkÓw podrÓŻowania w mieŚcie ?

Z mniejszych inwestycji cieszĄ: modernizacja zdewastowanego schroniska w BŁĘdowie, budowa dŁugo oczekiwanej windy w MOPS i zakup wiĘkszej liczby ulicznych koszy na Śmieci. Strasznie zaintrygowaŁo mnie utworzenie Eurocampingu w BŁĘdowie !!!

OsobiŚcie martwi mnie maŁa iloŚĆ ŚrodkÓw przeznaczonych na rozbudowĘtras rowerowych.
Za fatalne uwaŻam teŻ niewielkie zaangaŻowanie siĘmiasta w przygotowanie terenÓw pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Ale to akurat nie jest zaskakujĄce. OgÓlnie wiadomo, Że nie jest to rozwaŻane przez obecny zarzĄd.
Nie ma tez Żadnych planÓw co do przebudowy centrum miasta i wydatkÓw ŚwiadczĄcych o przygotowywaniu miejsc na nowe uczelnie wyŻsze.

OgÓlnie budŻet jest rewolucyjny w porÓwnaniu z minionymi chudymi latami. JeŚli tylko uda siĘte wszystkie zamierzenia zrealizowaĆ to DĄbrowa w końcu ruszy z miejsca :)
bzenek
Za: Dziennik Zachodni:
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/435124.html

------------------------------------------------------------------------------------

BudŻetowa stagnacja

Środa, 5 stycznia 2005r.

Radni zaakceptowali tegoroczny projekt uchwaŁy budŻetowej. Nie obyŁo siĘjednak bez oŻywionej dyskusji i krytyki zamierzeń wŁadz. Tegoroczne dochody budŻetu miasta zaplanowano na ponad 382 mln zŁ, jednak wydatki majĄ byĆ wiĘksze o ponad 13 mln zŁ.

Za duŻo kredytÓw
Zdaniem radnych 50 mln zŁ przeznaczone na inwestycje to zdecydowanie za maŁo. Ich niepokÓj budzi takŻe tendencja do zaciĄgania kolejnych kredytÓw na przedsiĘwziĘcia, ktÓre powinny byĆ finansowane z miejskich funduszy.

— RoŚnie wskaĹşnik zadŁuŻenia i systematycznie coraz bardziej obciĄŻamy siĘkredytem. JesteŚmy na trzecim miejscu w skali kraju pod wzglĘdem liczby udzielanych porĘczeń i gwarancji finansowych. Nie powinniŚmy zaciĄgaĆ kredytÓw na takie przedsiĘwziĘcia jak budowa obiektu socjalnego, bo to jest ewidentne zadanie wŁasne gminy — przekonywaŁ radny Henryk ZaguŁa.

WystĘpujĄcy w imieniu radnych klubu SLD Tadeusz Orpych podkreŚliŁ, Że dwukrotny wzrost wydatkÓw na kulturĘjest zupeŁnie nieadekwatny w stosunku do jakoŚci oferty dla mieszkańcÓw.

— To jest po prostu dziaŁanie lobbystyczne. Niedoszacowana jest takŻe polityka spoŁeczna i gospodarka komunalna. Okoliczne miasta wydajĄ znacznie wiĘcej pieniĘdzy na inwestycje. GdzieŚ tu popeŁniono bŁĄd. Zadania inwestycyjne to z kolei koncert Życzeń. Nie sĄ przygotowane, nie zostanĄ zrealizowane i znÓw bĘdzie z tego nadwyŻka budŻetowa. Tymczasem to po prostu niewykorzystanie funduszy, co jest karalne.

Prezydent sobie poradzi?
Miejskie wŁadze zapewniajĄ jednak, Że budŻet zostanie z pewnoŚciĄ zrealizowany, a nakŁady na kilka inwestycji zostanĄ znacznie zwiĘkszone.

— Jest to jeden z najlepszych budŻetÓw. Sporo pieniĘdzy zostaŁo nam z wolnych ŚrodkÓw, tak wiĘc na gospodarkĘkomunalnĄ przeznaczymy jeszcze okoŁo 8 mln zŁ. Nowoczesne formy zarzĄdzania miastem wymagajĄ inwestycji w kulturĘ, naukĘi oŚwiatĘ, bo to napĘdza jego rozwÓj. BiorĘza ten budŻet peŁnĄ odpowiedzialnoŚĆ — deklarowaŁ Jerzy Talkowski, prezydent miasta. — KaŻdego dnia kontrolujĘstan budŻetu. Mam wypisy i stany kont. BudŻet bĘdziemy realizowaĆ pŁynnie.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
:)
podzial wolnych srodkow. Przy okazji mozna sie dowiedziec ze dopiero teraz ma byc budowana droga laczaca ul. ParkowĄ z WrÓblewskiego - a byly przeciez przetargi na to juz z 2 lata temu a potem ucichlo- ze wszystkim same opzoznienia :? Gdzie tu realizowanie jakiejs strategii :?: A wogole nie wiem po co w DG uchwala sie budzet jak na koniec roku okazuje sie ze tylko malutka czesc inwestycji jest realizowana a w miedzy czasie jest 1000 poprawek do budzetu, potem zostaja wolne srodki itp
QUOTE([img)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/img]]
UcierpiaŁa... policja

Środa, 25 maja 2005r.

Wczoraj dokończona zostaŁa przerwana w ubiegŁym tygodniu nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. DĄbrowscy rajcy przy jednym gŁosie przeciwnym i jednym wstrzymujĄcym siĘzaakceptowali projekt uchwaŁy w sprawie podziaŁu ubiegŁorocznej nadwyŻki budŻetowej.

Wbrew wczeŚniejszym zapowiedziom sporych zmian, po analizie propozycji wydatkÓw przedstawionych przez prezydenta miasta Jerzego Talkowskiego, komisje RM zgŁosiŁy jedynie dwie poprawki. 200 tys. zŁ miaŁo byĆ przesuniĘtych z gospodarki lokalowej na sport i kulturĘfizycznĄ, a kolejne 200 tys. zŁ zamiast na nowy posterunek policji przy ul. 3 Maja miaŁy przypaŚĆ w udziale StraŻy Miejskiej na rozbudowĘmonitoringu w mieŚcie.

SzczegÓlnie ta druga propozycja wzbudziŁa niezadowolenie wŁadz miejskich, ktÓre od dawna zabiegaŁy o adaptacjĘbudynku po szpitalu psychiatrycznym na potrzeby nowego komisariatu. ZwŁaszcza, Że na dziŚ zaplanowano w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami Komendy WojewÓdzkiej Policji w Katowicach Ostatecznie radni nie dali siĘjednak przekonaĆ, Że 200 tys. zŁ na plany projektowe adaptacji tego budynku to nie wiele i kwotĘtĘprzesunĘli do dziaŁu kultura fizyczna i sport. Nic wiĘcej nie dostaŁa natomiast StraŻ Miejska.

SpoŚrÓd ponad 25 mln zŁ wolnych ŚrodkÓw finansowych ponad 8 mln zŁ zostaŁo przeznaczone na transport i ŁĄcznoŚĆ, w tym 3 mln zŁ na modernizacjĘdrÓg publicznych (m.in. budowĘdrogi ŁĄczĄcej ul. ParkowĄ z WrÓblewskiego, wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalnoŚci dla modernizacji wiaduktu w ciĄgu DK-94 nad ulicĄ Jamki, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wraz z odwodnieniem ul. Wakacyjnej oraz budowĘchodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Strzemieszyckiej).

1 mln 240 tys. zŁ przeznaczono na gospodarkĘmieszkaniowĄ, 7 mln 900 tys. zŁ na oŚwiatĘi wychowanie, 3 mln 735 tys. zŁ na kulturĘ(m.in. 480 tys. zŁ na biblioteki, 205 tys. zŁ dla muzeum miejskiego), a 750 tys. zŁ na gospodarkĘkomunalnĄ i ochronĘŚrodowiska. 2 mln 200 tys. zŁ zabezpieczono natomiast na dopŁaty do nowych taryf za zuŻycie wody
i odprowadzanie ŚciekÓw.

(pas) - Dziennik Zachodni


PS. wszelkie przetargi orgaznizowane sa rowniez bez glowy i kiedy popadnie, a my nie mieszkamy w klimacie zwrotnikowym i caly rok u nas nie mozna wykonywac wszystkich inwestycji. U nas przetargi na inwestycje ciagna sie od projektow do wykonania - od wiosny do jesieni a potem rozstrzygneicie przez zima i przesuneicie prac na kolejny rok itd itp
Nie wiem czemu projektowanie nie odbywa sie zima a potem przetarg na wykonanie pod koniec zimy, zeby na wiosne ruszyc z pracami
pozdrawiam
Mnie to rozwala jedna rzecz - mianowicie iloŚĆ zmian w budŻecie w ciĄgu roku. Tu to DG bije juz wszystkie rekordy. Poprawki sĄ zgŁaszane po tygodniu od uwalenia budŻetu, w ciĄgu roku kilka razy zabiera siĘŚrodki przeznaczone na zadanie x i daje na zadanie y, a pÓĹşniej sie zabiera z zadania y i daje na x. I tak w kÓŁko. Naprawde polecam lekture bipu.

Ale najlepszy numer jaki widziaŁem na bipie to jak na jednej sesji Środki na zadanie "x" zostaŁy przekazane na zadanie "y", a Środki z zdania "z" na "x".
:)
QUOTE(pozdrawiam)
Mnie to rozwala jedna rzecz - mianowicie iloŚĆ zmian w budŻecie w ciĄgu roku.

spojrz na bip - znowu na najblizsza sesje jest przygotowanych pelno projektow zmian w budzecie biggrin.gif
:)
ciekawi Was ile wydajemy na oswiate w miescie :?:

140000000 zl (140mln)

tak to u nas pieniadze zamiast inwestowane sa przejadane. W tym 70 mln wynosi subwencja. Najciekawsze jest to ze w innych miastach oswiata utrzymywana jest tylko z subwencji albo doplaca sie niewiele. A u nas doplaca sie 100% :shock:

A podobnio niektore klasy w szkolach licza po 6 uczniow.
Tak dalej byc nie moze :twisted:
Dami7
:)+-->
QUOTE(:))
ciekawi Was ile wydajemy na oswiate w miescie :?:

140000000 zl (140mln)

tak to u nas pieniadze zamiast inwestowane sa przejadane. W tym 70 mln wynosi subwencja. Najciekawsze jest to ze w innych miastach oswiata utrzymywana jest tylko z subwencji albo doplaca sie niewiele. A u nas doplaca sie 100% :shock:

A podobnio niektore klasy w szkolach licza po 6 uczniow.
Tak dalej byc nie moze :twisted:[/quote]

Co proponujesz? Kosy na sztorc? sad.gif
Dejmon
[quote=Dami7]:)+-->
QUOTE(:))
ciekawi Was ile wydajemy na oswiate w miescie :?:

140000000 zl (140mln)

tak to u nas pieniadze zamiast inwestowane sa przejadane. W tym 70 mln wynosi subwencja. Najciekawsze jest to ze w innych miastach oswiata utrzymywana jest tylko z subwencji albo doplaca sie niewiele. A u nas doplaca sie 100% :shock:

A podobnio niektore klasy w szkolach licza po 6 uczniow.
Tak dalej byc nie moze :twisted:[/quote]

Co proponujesz? Kosy na sztorc? sad.gif[/quote]


Ja wiem jak moŻemy pŁaciĆ 280 mln zŁ zamiast 140 mln. Żeby to osiĄgnĄc proponujĘdokonaĆ nowego podziaŁu wszystkich typÓw szkÓŁ tak jak niedawno podzielono 8 letniĄ szkoŁĘpodstawowĄ na szkoŁĘpodstawowĄ 6 letniĄ i 3 letnie gimnazjum. A mianowicie:

1) szkoŁĘpodstawowĄ 6 letniĄ podzieliĆ na:

- szkoŁĘprzedpodstawowĄ 3 letniĄ (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

- szkoŁĘpodstawowĄ 3 letniĄ (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

2) gimnazjum 3 letnie na:

- przedgimnazjum 2 letnie (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

-gimnazjum 1 roczne (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

3) liceum 3 letnie na:

- przedliceum 2 letnie (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ i 40 nauczycielami)

- liceum 1 roczne (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

4) technikum 4 letnie na:

- przedtechnikum 2 letnie (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)

- technikum 2 letnie (z jednym dyrektorem, 3 wicedyrektorami, sekretarzem, ksiĘgowĄ, pedagogiem, bibliotekarzem i 40 nauczycielami)


DziĘki temu tak wiele osÓb znajdzie ciepŁĄ i bezpiecznĄ posadkĘw budŻetÓwce, a reszta hoŁoty bĘdzie na nich pracowaĆ, pŁaciĆ 80% podatek dochodowy i tankowaĆ benzynkĘ10zŁ za litr. Prawda Że piĘknie :?: biggrin.gif

A jeŚli to nie wystarczy to moŻna dokonaĆ dalszych podziaŁÓw szkÓŁ, z tym jednak zastrzeŻeniem, Że istnieje ryzyko, iŻ moŻe juŻ zabraknĄĆ pieniĘdzy na pensje dla nowych urzĘdnikÓw, bo nie bĘdzie juŻ prywatnych firm, hoŁota nie bĘdzie mieĆ pracy i nie bĘdzie juŻ pŁaciĆ Żadnych podatkÓw sad.gif
:)
no ja niestety nie moge nic zaproponowac bo nie jestem doradca prezydenta laugh.gif A mialbym na codzien mase pomyslow jak to miasto mozna zmieniac na plus. I to wszystko doradzilbym za darmo tongue.gif

Ale tym problemem to moglaby sie zajac na poczatek prasa. Ale ona predzej szukalaby sensacji i byla po drugiej stronie - ze szykuje sie w DG zamach na szkolnictwo itp.
Wiadomo jak decyzja o zwolnieniach bylaby niepopularna. A tym bardziej likwidacja ktorejs szkoly. Ale na poczatek powinno sie wkoncu zaczac oszczedzac, likwidowac niestety niektore etaty albo wprowadzac jakies niepelne. Kazdy z nas wie jak oswiata jest wazna ale nasze miasto jest wyjatkowe, dalibysmy rade na pewno doplacac do subwencji 50% zamiast 100%, podczas gdy niektore miasta nie doplacaja wcale. Przeciez to sa nasze pieniadze, ktore mozna by bylo wykorzystac w inny sposob np. na budowanie infrastruktury dla przyszlych inwestorow i powstawalyby nowe miejsca pracy. Zamiast tego podtrzymuje sie je sztucznie w szkolnictwie. Idac nawet dalej jesli naprawde udaloby sie pozyskac wielu inwestorow, to wraz z inwestycjami przybyli by do miasta nowi mieszkancy ze swoimi dziecmi, wtedy naprawde ci nauczyciele byliby potrzebni itd itp.
Przy takim przejadaniu pieniedzy miasto naprawde moze sie rozwijac tylko w sposob bardzo ograniczony.

Ale wiadomo co to znaczy utrata pracy. Wiec problem bardzo trudny. Ale w kazdej normalnej firmie od razu zostalibysmy zwolnieni, w przypadku gdyby etat byl nadmiarowy.
Jesli dobrze pamietam to w DG 80% z tych 140mln pochlaniaja pensje...
:)
odgrzewam starocie ale pisalismy o tym na forum juz dawno a na sesji dopiero teraz zauwazono problem.
Od 2005 zmienilo sie tyle ze wydajemy coraz wiecej!

QUOTE
Protokół Nr LXII/06
z Sesji Rady Miejskiej Dabrowy Górniczej
z dnia 9 pazdziernika 2006 roku od godz. 14.00 do godz. 17.00
(...)
Radny Krzysztof Bobrowski
„Tak nie powiedziałem to raz. Dwa dziwi mnie ten fakt zbieżnosci uwalniania skoro mamy
mało pieniedzy należy zaciskac pasa jak wszedzie a poza tym to lobby nauczycielskie
zaczyna mnie od ilus lat irytowac. Wyników w szkolnictwie za specjalnych według tych
rankingów w Dabrowie nie mamy a kosztujemy z budżetu gminy 70 mln zł ponad to co sie
wylicza algorytmem, co dostajemy od panstwa. To za te 70 mln zł pani Krystyno można było
by zrobic i wybudowac wiele rzeczy pomijam ten fakt, że to jest trudne do zrobienia i nie
podoba mi sie to ciagłe lobbowanie za tym szkolnictwem doprowadza do tego, że to miasto w
nastepnym roku jak pan Prezydent Fornal mi powiedział, że zrobi prawdziwy budżet na
150mln zł to szanowna pani miasto nasze po prostu peknie”.
(...)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.