Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Budżet 2009
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
kwintosz
Kilka dni temu pojawił się na BIP projekt budżetu miata na 2009 rok

PDF -----> http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDown...ame=1289cal.pdf
DOC -----> http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDown...;fname=1289.DOC

Ponad 200 stron lektury. Dla przypomnienia podaje linki do tematów o budżetach z poprzednich lat:

- 2005 http://www.dabrowa-gornicza.org/index.php?showtopic=379
- 2006 http://www.dabrowa-gornicza.org/index.php?showtopic=541
- 2007 http://www.dabrowa-gornicza.org/index.php?showtopic=1010
- 2008 http://www.dabrowa-gornicza.org/index.php?showtopic=2461

Założono dochody 2009 roku na poziomie 448.384.054,00 zł. Różnica w zakresie dochodów ogółem do założeń 2008 roku wynosi 45.441.524,00 zł.
Wydatki w 2009 roku założono na poziomie 498.005.638,00 zł., w tym wydatki bieżące na poziomie 395.917.115,00 zł., oraz wydatki na zadania inwestycyjne 102.088.523,00 zł. Różnica w zakresie wydatków ogółem do założeń 2008 roku wynosi 40.825.590,00 zł.

Więcej w w/w plikach..
:)
Zapoznam sie kiedys dokladnie z tym co mnie interesuje. Niestety struktura budzetu jest dalej chora. A jesli chodzi o inwestycje, to po doswiadczeniach z lat ubieglych i obecnego roku, caly projekt jest niewiele wart i szkoda miec nawet nadzieje, bo pewnie nie zrealizuja niewielki procent. Bardzo chcialbym sie mylic.

CYTAT


Budżet będzie większy, ale wzrosną także wydatki
wczoraj

Zaplanowane wydatki w 2009 roku będą wyższe niż dochody o prawie 50 milionów złotych. Władze zamierzają pokryć deficyt m.in. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środodowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z rozliczeń z lat ubiegłych. Miasto wyemituje też obligacje, które pokryją część kosztów największej inwestycji, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej


Do 14 listopada br. wszystkie gminy miały obowiązek przedstawić projekt przyszłorocznego budżetu. Może on jeszcze co prawda ulec zmianom, bo jest opiniowany przez poszczególne komisje Rady Miejskiej, które mają prawo wnosić swoje zastrzeżenia i uwagi, ale generalnie plan finansowy został już jasno określony. Postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się zamierzeniom lokalnego samorządu. Jakie wydatki będą w przyszłym roku priorytetem, ile znów pochłonie najbardziej obciążony finansowo dział, czyli oświata, a na co pieniędzy znów może zabraknąć?

Od razu widać sporą różnicę w planowanych dochodach Dąbrowy Górniczej. Na koniec tego roku mają wynieść 402 mln 942 tys. 530 zł, w tym dochody gminy to nieco ponad 311 mln zł, a dochody powiatu ponad 91 mln zł. Przyszłoroczny projekt zakłada natomiast dochody w wysokości 448 mln 384 tys. 54 zł. Mają być więc wyższe o ponad 45 mln 441 tys. zł. Ich osiągnięcie na takim poziomie nie będzie jednak łatwe. Konieczna będzie w przyszłym roku ścisła koordynacja planowania wydatków z pieniędzy publicznych oraz zaostrzenie dyscypliny w egzekwowaniu należnych dochodów.

Będzie to niezwykle ważne, bo przyszłoroczne wydatki zostały wstępnie oszacowane na kwotę 498 mln 5 tys. 638 zł. W porównaniu do 2008 r. kwota ta wzrosła o 40 mln 825 tys. zł. Wydatki bieżące pochłoną 395 mln 917 tys. 115 zł, a na inwestycje zaplanowano 102 mln 88 tys. 523 zł.

Tradycyjnie już spore koszty miasto będzie musiało ponieść na administrację publiczną. W gminie kwota ta sięga prawie 53 mln zł, a w powiecie 2 mln 876 tys. 17 zł. Połowę tych całekiem sporych kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Największe obciążenie dla mieszkańców to jednak zdecydowanie wydatki w dziale oświata i wychowanie. W gminie wyniosą ponad 113 mln zł, a w powiecie 62 mln 62 tys. zł. Na koniec tego roku łączne wydatki na oświatę wyniosą natomiast 152 mln 768 tys. zł. W przyszłym roku priorytetowymi inwestycjami mają być budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rejonie ulic Sadowej i Swobodnej (3,2 mln zł) oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Obie mają zostać wsparte funduszami z emisji obligacji komunalnych.

- To są dwa największe zadania inwestycyjne. Zakładamy także kontynuację rozpoczętych zadań w 2008 roku, w zakresie remontów dróg, termomodernizacji placówek oświatowych i gospodarki komunalnej. Planowane wydatki na 2009 rok są wyższe niż planowane dochody o kwotę 49 mln 621 tys. 584 zł. Deficyt będzie pokryty pożyczką z WFOŚiGW, środkami z emisji obligacji oraz środkami z rozliczeń z lat ubiegłych - informuje Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

Nowością, która pojawi się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jest rozbudowa bloku operacyjnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i sali udarowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza. W planie zadań inwestycyjnych (ponad 132 mln zł) znalazły się też m.in.: budowa nowych miejsc parkingowych (2 mln zł), przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych (2,6 mln zł), termomodernizacja i rozbudowa budynku żłobka przy ul. Jaworowej 4 (5 mln zł).

Miasto ma także dość ambitne plany, jeśli chodzi o pozyskanie funduszy unijnych. Na przedsięwzięcia, realizowane w przyszłym roku albo w kolejnych latach chce zdobyć 77 mln 798 tys. 89 zł. Najwięcej, bo aż ponad 38,5 mln zł na przebudowę DK 94 od granicy ze Sławkowem do granicy z Sosnowcem, wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką 790. Ponad 12 mln zł ma wesprzeć przygotowanie terenów dla inwestorów w Tucznawie, a 8 mln zł przebudowę zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia.

Zabrakło natomiast w planach funduszy na budowę schroniska dla zwierząt, planowanego od kilku lat. Przesunięte zostały także z tegorocznego budżetu 2 mln zł na budowę mieszkań socjalnych.

Zdaniem opozycyjnych radnych projekt budżetu na 2009 rok charakteryzuje się przede wszystkim brakiem uwzględnienia realiów ekonomicznych, wynikających z kryzysu gospodarczego ogarniającego po Ameryce również i Europę. Zwiększenie dochodów będzie trudne do osiągnięcia.

- Budżet zwiększa wydatki, nie zmniejsza deficytu, nie uwzględnia także oszczędności zatrudnienia w administracji. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to aż 36,6 procent całości. Prawdopodobnie jednak w związku z przewidywanymi trudnościami z realizacją projektu budżetu prezydent miasta przewiduje przejściowe "deficyty", czyli zachwianie równowagi budżetowej. Bo to chyba ma być korygowane arbitralnymi decyzjami prezydenta, czyli możliwością zaciągania kredytów i innych zobowiązań odpowiednio do 20 i 40 mln zł bez zgody rajców miejskich. Taką możliwość przewiduje projekt uchwały budżetowej. Jest to z punktu widzenia nas, radnych niedopuszczalne - mówi Grzegorz Jaszczura, radny Rady Miejskiej.


Przyszłoroczny projekt budżetu w liczbach, czyli ile pieniędzy wpłynie do kasy, a ile miasto wyda


- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej mają wynieść 255 mln 514 tys. 694 zł. Największe wpływy (ponad 120 mln zł) ma przynieść podatek od nieruchomości, 2 mln 820 tys. zł to planowany dochód z podatku od środków transportowych, 2 mln 750 zł z tytułu dywidendy od PWiK, a 1 mln 554 tys. za zajęcie pasa drogowego. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to kolejne 30 mln 742 tys zł, a udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zaplanowano łącznie na ponad 116 mln zł. Ogólna dotacja dla gminy to ponad 23 mln 824 tys. zł.

- Przychody miasta w 2009 roku zaplanowane zostały na 66 mln 610 tys. 654 zł. 30 mln zł gmina planuje pozyskać z emisji obligacji komunalnych na zadanie inwestycyjne - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza", 5 mln 545 tys. zł to suma z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek. Kolejnych ponad 31 mln zł ma pochodzić z tytułu tak zwanych "wolnych środków", stanowiących nadwyżkę pieniędzy na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- 10 mln 950 tys. 741 zł mają wynieść wydatki na gospodarkę mieszkaniową. W tym m.in. budowa mieszkań socjalnych, wykup gruntów na rzecz gminy oraz koszty sądowe, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych

- 5 mln 742 tys. 455 zł to pula na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Miasto zdecydowało się nadal na kontynuację dofinansowania 20 etatów policyjnych w rewirach dzielnicowych (1 mln 23 tys. 540 zł).

- 84 mln 861 tys. 857 zł to koszty, jakie miasto poniesie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W tym są m.in. dopłaty do KZK GOP, wydatki inwestycyjne, utrzymanie czystości i zieleni oraz zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych Lipówka I. To więcej o 6 mln zł, niż w tegorocznym budżecie.

- W 2009 roku w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego miasto zaplanowało do wydania 15 mln 983 tys. 117 zł. Ponad 12,5 mln zł to wydatki bieżące, natomiast 3 mln 316 tys. zł będzie przeznaczonych na inwestycje. Najwięcej pieniędzy 7 mln 832 tys. 483 zł pochłoną domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby.

- Przyszłoroczne wydatki z dotacji i programów unijnych mają wynieść ogółem ponad 35 mln zł. Ponad 20 mln zaplanowano w dziale pomoc społeczna.

- 16 mln 989 tys. 70 zł zaplanowano jako rozchody budżetu w 2009 roku. Jest to przede wszystkim spłata kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz spłata zobowiązań z tytułu poręczenia udzielonego spółce Nemo Wodny-Świat.

- Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku ma wynieść 140 mln 547 tys. 905 zł, czyli 31,3 procenta całości prognozowanych dochodów. Na obsługę długu zaplanowano 20 mln 928 tys. 479 zł. Zadłużenie będzie wyższe od tegorocznego o ponad 18,5 mln zł.

- Kilka ważnych przedsięwzięć ma zostać wykonanych z pieniędzy, pochodzących z Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa ma się pojawić m.in. w rejonach ul. Mireckiego, Ziemnej, Wolskiej, Starościńskiej, Dębowej, Jaworowej, Szkolnej, Łańcuckiego, Granicznej. Termomernizacja ma z kolei objąć następne placówki oświatowe, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Sportowych, SP 10, 18 i 31, a także pawilon A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 i Domu Pomocy Społecznej.Z dr. Mariuszem Siwoniem, prezesem RIO w Katowicach rozmawia Jacek Bombor

JIle czasu mają samorządy na przygotowanie budżetu na nowy rok?

Organ wykonawczy, czyli wójt,burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa, jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radzie (w przypadku województwa samorządowego sejmikowi) do 15 listopada. Rada zobowiązana jest uchwalić budżet do końca roku.

Regionalne izby obrachunkowe opiniują projekty budżetów.

Gdzie zazwyczaj popełniane są błędy przy ich konstruowaniu?

Rażące błędy zdarzają się bardzo rzadko. Przykładem takiego błędu może być brak określenia źródeł pokrycia deficytu. Częściej zdarzają się błędy w klasyfikowaniu dochodów i wydatków. Niekiedy jednostki także postanawiają zaplanować w budżetach środki na wydatki, które nie są związane z ich zadaniami. W zeszłym roku nasza izba nie zaopiniowała negatywnie żadnego projektu budżetu, choć do 118 wniosła mniej lub bardziej istotne uwagi.

A które pozycje z budżetu mówią o tym, że dana gmina dobrze się rozwija?

Przyjąć można, że gminy chcące się dobrze rozwijać, przeznaczają spore kwoty na inwestycje. W naszym regionie jest sporo takich samorządów. Zgodnie z danymi za 2007 rok, w czołówce jednostek wydających najwięcej na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród miast na prawach powiatu znalazły się: Gliwice, Ruda Śląska, Rybnik, Żory. Wśród gmin miejskich wyróżnić można Imielin, Rydułtowy, Szczyrk, a wiejskich: Czernichów, Jejkowice, Ożarowice, Marklowice, Pawłowice i Wyry.

Ale nie zadłużamy się na potęgę?

Z zeszłorocznego raportu wynika, że żadne miasto czy gmina nie przekroczyła ustawowego progu zadłużenia, czyli do 60 proc. wykonanych dochodów .

Spośród 185 jednostek, tylko jedna nie wykazała żadnych długów, to Gierałtowice. W najwyższym przedziale zadłużenia znalazło się natomiast jedno miasto, Żory, z zadłużeniem wynoszącym 50,1 procent. Samo zadłużenie nie musi jednak samo w sobie być złe. Zwłaszcza, jeśli służy finansowaniu inwestycji i utrzymywane jest w ryzach. Województwo śląskie należy do najbogatszych w Polsce. Funkcjonuje tu aż 19 miast na prawach powiatu, co stanowi największą ich liczbę w kraju, bo aż około 30 procent. Dla porównania w następnym w kolejności pod tym względem - województwie mazowieckim, jest tylko pięć miast na prawach powiatu.

Czy mieszkańcy mają wpływ na zmiany budżetu, w jakim stopniu jego kształt zależy od nich?

Jedna z podstawowych zasad finansów publicznych to zasada jawności. Mieszkańcy mogą między innymi zapoznawać się z budżetami jak i ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, a także uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta czy gminy. Mieszkańcy mogą mieć wpływ na zmiany budżetu poprzez swoich przedstawicieli, czyli radnych, zwłaszcza w czasie pracy organu stanowiącego nad projektem budżetu. Budżet jest zawsze swoistą deklaracją priorytetów lokalnych włodarzy wobec mieszkańców.

Szczególnie ważna jest więc funkcja kontrolna, którą mieszkańcy mogą spełniać. A jak wiadomo, władzy zawsze należy patrzeć na ręce.


Zbigniew Podraza

prezydent Dąbrowy Górniczej

Zgodnie z ustawowym terminem 14 listopada 2008 roku do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach został przedłożony projekt budżetu miasta na 2009 rok. Powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich

i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2008 r. oraz dane z Ministerstwa Finansów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji. W wydatkach największą pozycję stanowią środki przeznaczone na oświatę, opiekę społeczną i gospodarkę komunalną. Wydatki majątkowe to ponad 21 proc. ogółem planowanych wydatków.
Piotr Sobierajski
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.