Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Obligacje komunalne
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
:)
na najblizszej sesji

QUOTE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach (Dz.U. Nr 120 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta
i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1.

1. Gmina Dąbrowa Górnicza wyemituje 250.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda,
na łączną kwotę 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – stanowiące
zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu
środkami z Funduszu Spójności
cool.gif „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych”,

3. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- A1 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A2 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A3 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A4 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A5 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A6 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A7 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A8 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A9 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A10 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A11 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A12 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A13 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A14 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A15 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A16 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A17 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A18 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A19 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A20 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A21 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A22 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A23 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A24 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A25 o wartości 10.000.000,00 PLN,

4. Emisja obligacji serii A1-A6 zostanie przeprowadzona w 2008 roku,
emisja obligacji serii A7-A13 zostanie przeprowadzona w 2009 roku,
emisja obligacji serii A14-A20 zostanie przeprowadzona w 2010 roku,
emisja obligacji serii A21-A25 zostanie przeprowadzona w 2011 roku.

5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
6. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 100 osób.
7. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
8. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
9. Obligacje nie będą zabezpieczone.§ 2.

1. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy
pochodzących z podatków i opłat lokalnych w latach 2008-2011.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte
z dochodów własnych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należnych Miastu w latach 2011 – 2023.


§ 3.

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym
harmonogramem:
- obligacje serii A1 , A2 nie później niż w dniu 30.11.2011 r.,
- obligacje serii A3 , A4 nie później niż w dniu 30.11.2012 r.,
- obligacje serii A5 , A6 nie później niż w dniu 30.11.2013 r.,
- obligacje serii A7 , A8 nie później niż w dniu 30.11.2014 r.,
- obligacje serii A9 , A10 nie później niż w dniu 30.11.2015 r.,
- obligacje serii A11 , A12 nie później niż w dniu 30.11.2016 r.,
- obligacje serii A13 , A14 nie później niż w dniu 30.11.2017 r.,
- obligacje serii A15, A16 nie później niż w dniu 30.11.2018 r.,
- obligacje serii A17, A18 nie później niż w dniu 30.11.2019 r.,
- obligacje serii A19 , A20 nie później niż w dniu 30.11.2020 r.,
- obligacje serii A21 , A22 nie później niż w dniu 30.11.2021 r.,
- obligacje serii A23 , A24 nie później niż w dniu 30.11.2022 r.,
- obligacje serii A25 nie później niż w dniu 30.11.2023 r.

2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej z nadejściem terminów wskazanych
w obligacjach jako daty wykupu.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w pkt.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Dąbrowa Górnicza obligacji dowolnej serii przed
terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Termin i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta.§ 4.

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne każdorazowo ustalone przed rozpoczęciem każdego
kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę
w wysokości nie wyższej niż 0,25 p.p.
3. Oprocentowanie wypłaca się w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie
w propozycji nabycia obligacji.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli
termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza, który jest upoważniony
do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji
obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną
powierzone w formie umowy bankowi lub konsorcjum banków.§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka PasternakUzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
emisji obligacji komunalnych


Przedłożony projekt uchwały ma na celu podjęcie działań w zakresie emisji obligacji komunalnych w latach 2008 – 2011 na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w związku z podjęciem do realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami z Funduszu Spójności.

Przedsięwzięcie zostało oszacowane na kwotę 600.000.000 zł co ma odzwierciedlenie
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Uchwałą Nr XLIII/847/05 Rady Miejskiej
z 29 czerwca 2005 r. Gmina podjęła realizację tego zadania kontynuując projektową część przygotowania inwestycji. W roku 2006 zadanie to znalazło się na indykatywnym wykazie dużych projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura I Środowisko” Od 2003 roku trwają prace koncepcyjne i projektowe dotyczące zadania. Koszt prac projektowych na całe przedsięwzięcie wyceniono szacunkowo na kwotę około 15.000.000 zł. Na pozostałe koszty przedsięwzięcia składają się roboty budowlano –montażowe, inżynier kontraktu, pomoc techniczna, promocja przedsięwzięcia i inne prace towarzyszące realizacji przedsięwzięcia.

2) „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych”

Dla przedsięwzięcia tego w bieżącym roku została opracowana koncepcja programowo -przestrzenna z złożeniami projektowymi. Ośrodek zlokalizowany będzie na terenie pomiędzy ul. Gwardii Ludowej i Sadowej. Będzie to samodzielna jednostka organizacyjna w skład której wchodzi będzie Zespół Szkół Specjalnych oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ośrodek ma objąć swoją opieką dzieci i młodzież słabo widzące i niewidome oraz dzieci i młodzież z dysfunkcją ruchu. Koncepcja zakłada możliwość lokalizacji niektórych funkcji w budynkach nawet III kondygnacyjnych np. internat dla dzieci
z upośledzeniem wzroku, jako umiejętność poruszania się po różnych kondygnacjach /korzystanie ze schodów i windy/ będzie im konieczna po zakończeniu nauki i rozpoczęciu samodzielnego życia. Podczas projektowania takiego ośrodka niezmiernie ważnym problemem optymalnego ukształtowania przestrzeni pod kątem dostępności dla dzieci niepełnosprawnych, tak, aby kontakty między nimi były możliwe bez pokonywania barier architektonicznych. Podstawą przyjętych rozwiązań funkcjonalnych SA programy potrzeb lokalowych działających obecnie ośrodków. Proponowana koncepcja przewiduje podział obiektów kubaturowych na trzy zespoły:
- część przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących,
- część przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych,
- część wspólna.
Wszystkie obiekty kubaturowe zakwalifikowane SA do kategorii ZLII zagrożenia pożarowego.
Z uwagi na fakt, iż obiekt będzie użytkowany przez dzieci niepełnosprawne w wieku od
2 miesięcy do 24 lat wymogi formalne dotyczące bezpieczeństwa są zaostrzone, co podraża znacznie wartość zadania.

Podjęcie przez Gminę realizacji powyższych zadań stwarza konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ich finansowanie, uwzględniając terminy płatności poszczególnych etapów zadań a także sposób otrzymywania środków z Funduszu Spójności. Najbardziej uniwersalną i dogodną formą pozyskania tak znaczących środków jest emisja obligacji komunalnych. Zastosowanie emisji obligacji jako formy finansowania wydatków jednostki samorządu terytorialnego umożliwia uniknięcia długotrwałej procedury wyboru banku oferującego środki finansowe oraz daje gwarancję pozyskania środków w terminach planowanych przez Gminę. Ponadto spłatę obligacji można dostosować do możliwości finansowych Gminy na przestrzeni planowanego okresu wykupu obligacji.
Emisja obligacji komunalnych jest wyłączona z procedur wynikających
z ustawy – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym czas uzyskania środków finansowych jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku zaciągnięcia kredytu. Jednak celem zachowania konkurencyjności ofert, zapytanie ofertowe zostanie przesłane do banków prowadzących emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot, któremu zostanie powierzona emisja obligacji zostanie wyłoniony spośród banków lub konsorcjów banków, które złożą najkorzystniejsza dla Gminy ofertę.
Emisja obligacji realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach z dnia
29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) jako emisja niepubliczna skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Będą to obligacje na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Zakłada się, iż wykup obligacji będzie następował w latach 2011 do 2023. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości nie wyższej niż 0,25 p.p. w stosunku rocznym.


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza


Mam nadzieje ze to tylko na razie - w WPI nie ma zadnego dofinansowania do osrodka. Ani z UE, ani ze srodkow krajowych. Wszystko z tych obligacji i budzetu. A przeciez jest wielka szansa otrzymania dofinansowania na ten projekt.
kursor
Witam!

Uchwała intencyjna przeszła, więc za niedługo każdy będzie mógł nabyć obligacje Dąbrowy Górniczej i choć trochę czuć się jej właścicielem.

pozdro
kwintosz
DZ biggrin.gif
QUOTE
Postęp na kredyt

Władze Dąbrowy Górniczej zamierzają zainkasować 250 milionów złotych z emisji obligacji komunalnych. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczą na kosztowne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z kompleksem sportowym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Miasto wyemituje 250 tysięcy obligacji, a każda z nich będzie miała wartość tysiąca zł. Jeszcze w tym roku przygotowany zostanie druk papierów wartościowych na kwotę 60 mln zł. W następnych latach będą dwie emisje po 70 mln zł oraz jedna - 50 mln zł.

- To forma pozyskania tańszego pieniądza bezpośrednio z rynku. Za takim rozwiązaniem przemawia niższy koszt finansowania, bo nie bank, a inwestor przejmuje ryzyko i finansuje emitenta. Nie ma opłat za niewykorzystanie programu emisji lub jego części ani za wcześniejszy wykup zadłużenia. Nie musimy zabezpieczać emisji, np. wekslami. Mamy też większą swobodę w zarządzaniu długiem - tłumaczy Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Obligacje komunalne pozwalają na większą elastyczność w zarządzaniu długiem. Będą oprocentowane według stawki WIBOR 3 M (plus marża, nie większa niż 0,25 punktu procentowego). Emisja skierowana jest do grupy nie większej niż 100 osób. Jest to tzw. emisja niepubliczna, przy czym miasto nie wybiera adresatów, tylko organizatora emisji, którym z zasady są banki lub konsorcja banków.

Nie bez znaczenia jest tutaj także spory efekt marketingowy, bo memorandum informacyjne skierowane jest do 99 inwestorów (emisja niepubliczna), a informacja o przeprowadzeniu emisji pojawia się w mediach. Na emisję obligacji komunalnych zdecydowało się już w naszym kraju ponad 270 samorządów.

Wykup obligacji ustalony został na lata 2011-2023. Fundusze na wypłatę oprocentowania i wykup będą zabezpieczone w budżetach miasta, ale zadłużenie nie przekroczy maksymalnego limitu. Pieniądze przydadzą się gminie, bo koszt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oszacowano na ok. 600 mln zł. Część z nich ma pochodzić z Unii Europejskiej. Na budowę nowoczesnego ośrodka dla uczniów trzeba ponad 50 mln zł.

Wzorem Sosnowca

Jednym z pionierów emisji miejskich obligacji był Sosnowiec, który przed 2002 r. wydrukował papiery wartościowe na100 mln zł. Fundusze te zostały spożytkowane na gruntowną przebudowę i modernizację centrum miasta.

- Przecieraliśmy wtedy szalki, ale trzeba przyznać, że jest to faktycznie sprawdzony i opłacalny sposób pozyskiwania dodatkowych funduszy. W tym roku spłaciliśmy ostatnią transzę zadłużenia - podkreśla Grzegorz Dąbrowski, rzecznik sosnowieckiego UM.

Władze tego miasta zdecydowały się w tym roku rozpocząć emisję kolejnych obligacji komunalnych. Tym razem na 50 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Sama budowa kolektora Bobrek pochłonąć ma 125 mln zł. Pierwsza transza tych obligacji pojawi się jeszcze w tym roku.
Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
www.dabrowa.naszemiasto.pl
Qni
Rzadzacy Dabrowa powinni pojechac, nie daleko, bo do Jaworzna i spytac jak sie zalatwia kase z UE. Tam jest taki obrotny prezydent i on moze im zdradzi jak sie to robi.
Aha ... zapomnialem dodac, ze prezio Jaworzna jest swietnie wyuczony w temacie wyciaganie kasy z UE, a towarzysze z Dabrowy to raczej szkoleni byli w pochodach 1-wszo majowych.
bzenek
QUOTE(kursor @ Sep 28 2007, 20:41 ) *
Uchwała intencyjna przeszła, więc za niedługo każdy będzie mógł nabyć obligacje Dąbrowy Górniczej i choć trochę czuć się jej właścicielem


Oj, chyba nie każdy. Obligacje komunalne są z reguły kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Są np. pewną i dość płynną lokatą aktywów dla banków.

I w kwestii formalnej - obligacja nie jest świadectwem własności tylko świadectwem długu.


Ciekawi mnie tylko czy dąbrowskie władze będą w stanie przeprowadzić tak ogromne inwestycje. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne DG można mieć poważne wątpliwości. Przecie właśnie okazało się, że "niedasię" w terminie położyć kostki brukowej na kilku przystankach sad.gif
Dave
Kurde - 250 mln złotych "tylko" na gospodarkę wodno-ściekową i specjalny ośrodek - tyyyle kasyy! Cieszyłbym się, gdyby ta kasa była też na GRUNTOWNĄ przebudowę centrum miasta łącznie z dw. PKP i drogami w mieście ;-)

Qni! Nie bądź złośliwy! :>
spinacz
no fakt qni, władze DG dopiero się uczą zgarniać kase z UE. miasto mogłobyć juz duzo dalej, ale niestety taki mamy spadek po poprzedniej władzy. tej co też była władzą po 13 grudnia 1981 ( to tak nawiązując do twojej czwartorzeczpospolitowej retoryki wink.gif )
:)
no ale lepiej juz zadluzyc sie na 250 mln i dostac dofinansowanie niz budowac samemu za 600 mln. Oby tylko je dostac. Nie wiem czemu nie zostalo zgloszone poza konkursem. Jesli sie nie uda w konkursie to bedzie katastrofa. Do tego w 2014-20 pewnie nie bedzie juz tyle kasy z UE. A potem na takie cele PL juz moze wogole nie dostanie dofinansowania, ewentualnie jakies najbiedniejsze regiony.
Przy okazji budowy kanalizacji zostanie wyremontowanych bardzo duzo ulic
Qni
QUOTE
to tak nawiązując do twojej czwartorzeczpospolitowej retoryki


Prosze mi nie przypinac do ogona łatek PiSiorowatopodobnych tongue.gif

A te obligacje i tak sa mniejszym zlem niz kredyt z banku, wiec mozna to przelknac z duza iloscia wody kranowej.
bzenek
CYTAT(spinacz @ śro, 03 paź 2007 - 16:27) *
no fakt qni, władze DG dopiero się uczą zgarniać kase z UE. miasto mogłobyć juz duzo dalej, ale niestety taki mamy spadek po poprzedniej władzy.


Po dwóch poprzednich władzach. Już za czasów dulowo-lipczykowych można było dostać setki milionów z funduszy przedakcesyjnych na tą kanalizację. Zważywszy na ówczesne ceny produkcji budowlanej byłoby to ze dwa razy tańsze i już byśmy finiszowali. No ale czasu się nie wróci... dry.gif
PICK
Budowanie na kredyt przerabialiśmy to za Lipczyka braknie w kasie miasta pieniędzy na spłatę obligacji, zaciągnie się nowy kredycik i tak bez końca.
Jedzcie to Będzina zobaczyć jak oni budują kanalizację i za kogo pieniądze.
Dave
Ale na tym polegają inwestycje! Za darmo nic ni ma! Trzeba na takie rzeczy wydać sporo kasy a bez kredytu, lub w tym wypadku emisji obligacji, się nie obejdzie!
To z nieba ma kasa na to spaść? :|
bzenek
CYTAT(PICK @ nie, 11 lis 2007 - 14:43) *
Budowanie na kredyt przerabialiśmy to za Lipczyka braknie w kasie miasta pieniędzy na spłatę obligacji, zaciągnie się nowy kredycik i tak bez końca

Właśnie kłopoty ze spuścizną po Lipczyku wynikają z tego, że on nie chciał brać kredytów przez co wpędził miasto w niewyjaśnione interesy.

Wiadomo - najtaniej jest inwestować ze środków własnych ale budżet DG przez Dulów, Lipczyków i Talkowskich został doprowadzony do takiej zapaści, że właściwie nie ma już na nic pieniędzy.

Ciekawe czy w 2008 roku ekipa Podrazy będzie miała odwagę odwrócić tą wieloletnią tendencję zjadania własnego ogona ?

Ja rozumiem, że emisja tych obligacji ma dać środki obrotowe umożliwiające utrzymanie płynności do czasu spłynięcia ewentualnych dotacji unijnych czy rządowych. Może się więc okazać, że spora część tej ogromnej kwoty 250mln nie zostanie wykorzystana i poniesiemy tylko koszta ewenentualnych odsetek.


kursor
CYTAT(bzenek @ czw, 15 lis 2007 - 00:10) *
Właśnie kłopoty ze spuścizną po Lipczyku wynikają z tego, że on nie chciał brać kredytów przez co wpędził miasto w niewyjaśnione interesy.

Wiadomo - najtaniej jest inwestować ze środków własnych ale budżet DG przez Dulów, Lipczyków i Talkowskich został doprowadzony do takiej zapaści, że właściwie nie ma już na nic pieniędzy.

Ciekawe czy w 2008 roku ekipa Podrazy będzie miała odwagę odwrócić tą wieloletnią tendencję zjadania własnego ogona ?

Ja rozumiem, że emisja tych obligacji ma dać środki obrotowe umożliwiające utrzymanie płynności do czasu spłynięcia ewentualnych dotacji unijnych czy rządowych. Może się więc okazać, że spora część tej ogromnej kwoty 250mln nie zostanie wykorzystana i poniesiemy tylko koszta ewenentualnych odsetek.


Drogi picku i bzenku!

Wasze poglądy są dość zbieżne w tym temacie a może i w innych także.

Oto co powiem 2 lata rządów PIS dały 500 metrów autostrady że już nie wspomnę o obiecanych 3 mln mieszkań, a 4 lata Talkowskiego - karmnik. Wszędzie widzicie układ, machloje, długi itp.

Obiekty takie jak Centrum Administracyjne, Nemo Wodny Świat czy Hala Centrum powstały z kredytów, i teraz wszystkie sprawy załatwiasz w jednym miejscu CA, d**ę moczysz w NWŚ a na najwyższą klasę rozgrywkową siatkówki masz w Parku Hallera i nie musisz jechać do Sosnowca czy Katowic.

Pytanie czy odczuliście Wy jako mieszkańcy że miasto wzięło kredyt? jak tak to w jaki sposób?

pozdro
syzio
Ja odczułem sad.gif. Przynajmniej raz w miesiącu (ostatnio jest taka tendencja) w jakiejś gazecie pisze że Dąbrowa Górnicza albo nie otrzyma kredytu bo poprzedniego nie spłaciła albo są tak duże odsetki że muszą kombinować na lewo i prawo by je jakoś zmniejszyć/spłacić.
bzenek
CYTAT(kursor @ czw, 15 lis 2007 - 20:17) *
Drogi picku i bzenku!

Szanowny Kursorze,

zachęcam do ponownego uważnego przeczytania mojego powyższego posta i przypomnienia mi w której linijce:
- zgadzam się z Pick'iem;
- napisałem coś o PiS;
- widzę machloje, długi, układy;
- neguję potrzebę istnienia CA, basenów, hali.
W przeciwnym razie będę zmuszony pomyśleć, że czytałeś post kogoś innego. smile.gif

Pozdrawiam serdecznie
bzenek

PS.
A co do meritum sprawy to Centrum Administracyjne i Aquapark nie zostały wybudowane z kredytów zaciągniętych przez miasto.

:)
CYTAT(syzio @ czw, 15 lis 2007 - 19:55) *
Przynajmniej raz w miesiącu (ostatnio jest taka tendencja) w jakiejś gazecie pisze że Dąbrowa Górnicza albo nie otrzyma kredytu bo poprzedniego nie spłaciła albo są tak duże odsetki że muszą kombinować na lewo i prawo by je jakoś zmniejszyć/spłacić


daj 1 linka tongue.gif
kursor
CYTAT(bzenek @ czw, 15 lis 2007 - 20:04) *
Szanowny Kursorze,

zachęcam do ponownego uważnego przeczytania mojego powyższego posta i przypomnienia mi w której linijce:
- zgadzam się z Pick'iem;
- napisałem coś o PiS;
- widzę machloje, długi, układy;
- neguję potrzebę istnienia CA, basenów, hali.
W przeciwnym razie będę zmuszony pomyśleć, że czytałeś post kogoś innego. smile.gif

Pozdrawiam serdecznie
bzenek

PS.
A co do meritum sprawy to Centrum Administracyjne i Aquapark nie zostały wybudowane z kredytów zaciągniętych przez miasto.


Wiatm!

bzenku

muszę Ci powiedzieć, że nie czytam linijek raczej wiersze jak już coś i właśnie o nie chodzi i to co można wyczytać w Twoich postach między nimi.

pick to prawdopodobnie członek PIS, więc to odniesienie do tej partii i ich stylu

pozdro bzenku :)
syzio
CYTAT(:) @ czw, 15 lis 2007 - 20:09) *
daj 1 linka tongue.gif

A jak było z BOŚ? Jeden nie spłacony a następny już zaciągany
bzenek
CYTAT(kursor @ pią, 16 lis 2007 - 13:12) *
to co można wyczytać w Twoich postach między nimi.


Ależ Drogi Kursorze,

bardzo się ciesze, że znalazłem tu tak uważnego czytelnika. Obiecuję, że będę się troszczył nie tylko o wiersze, ale zadbam też o to co pomiędzy nimi. smile.gif

No to koniec OT
bzenek

Co do rządów PiS oraz prezydenta Talkowskiego to faktycznie mają one wiele wspólnego i nie ma ich co żałować. Natomiast trzeba przyznać, że parę drobiazgów udało im się pozytywnie załatwić, zwrócili uwagę na niedostrzegane wcześniej sprawy oraz mieli parę całkiem dobrych pomysłów. Pomysłów wartych do rozważania przez następców.

CYTAT(:) @ czw, 15 lis 2007 - 22:09) *
daj 1 linka tongue.gif

Syzio ewidentnie przesadził ale skutki wieloletniego zadłużania się i słabej dyscypliny finansowej są widoczne gołym okiem. W mieście od lat panuje kompletny marazm inwestycyjny i trwanie w oczekiwaniu na cud. Wystarczy przejrzeć statystyki serwowane nam przez :) - jesteśmy w czołówce gmin pod względem przychodów, a efektów na ulicy żadnych nie widać. Wszystko przejadamy.

Zwróćmy uwagę na rok 2007. Te 4 ocieplone szkoły, 2 remizy, 200m ulicy Zuchów i 1km chodnika to nie jest rozmach inwestycyjny godny 100tysięcznego miasta. Eurocamping nieco ratuje sytuację. A i na to trzeba będzie pędzić do banku po pożyczkę bo własnych środków brak.

Całkiem możliwe, że w tym roku więcej wydamy na spłatę wcześniejszych kredytów niż na inwestycje (finansowane z kolejnych kredytów). smile.gif
:)
Drodzy i Szanowni Forumowicze

jak sie milo zrobilo smile.gif

wyznaczacie nowe standardy, w jaki mozna prowadzic dyskusje mimo roznic pogladow wink.gif

pozdrawiam serdecznie smile.gif
syzio
CYTAT(bzenek @ pią, 16 lis 2007 - 17:11) *
Syzio ewidentnie przesadził

Czym? blink.gif
PICK
CYTAT(kursor @ czw, 15 lis 2007 - 16:17) *
Drogi picku i bzenku!

Wasze poglądy są dość zbieżne w tym temacie a może i w innych także.

Oto co powiem 2 lata rządów PIS dały 500 metrów autostrady że już nie wspomnę o obiecanych 3 mln mieszkań, a 4 lata Talkowskiego - karmnik. Wszędzie widzicie układ, machloje, długi itp.

Obiekty takie jak Centrum Administracyjne, Nemo Wodny Świat czy Hala Centrum powstały z kredytów, i teraz wszystkie sprawy załatwiasz w jednym miejscu CA, d**ę moczysz w NWŚ a na najwyższą klasę rozgrywkową siatkówki masz w Parku Hallera i nie musisz jechać do Sosnowca czy Katowic.

Pytanie czy odczuliście Wy jako mieszkańcy że miasto wzięło kredyt? jak tak to w jaki sposób?

pozdro


Szanowny Kursorze

Tego typu wypowiedzi jak w/w bawią mnie do łez. Szczególnie to o układzie, machlojach itd. Nasze miasto moim zdaniem jest tego sztandarowym przykładem. Otóż jeżeli ty masz wątpliwości. Udaj się na spacerową w DG a wyprowadzisz sobie def. układu. Rodzinka bawi się miastem na całego L. i K. jeden w zarządzie spółki gminnej a drugi prowadzi klub siatkówki żeńskiej. Odnośnie siatkówki jabym na twoim miejscu nie chodził do tej hali - tylko dąbrowscy "stratedzy" budują halę widowiskowo - sportową pod byłą kopalnią. Stwierdzisz, że mam pisowskie urojenie zapytaj się jeśli masz w rodzinie górnika o ten cud architektury dąbrowskiej.
:)
sa sposoby na budowe na terenach gorniczych. Tylko wiecej to kosztuje. Nie wiem czy konstrukcja hali to przewidywala ale pewnie w jakiejs czesci tak. Kilka miesiecy temu widzialem na parkingu przed hala uskok - zapadla sie kostka na calej dlugosci a w druga strone ginelo to pod hala. Chyba szkody gornicze bo watpliwe zeby zle zrobili podloze bo wtedy zapadlaoby sie jakos punktowo nieregularne a tu taki uskok na wprost przez cala szerokosc :/

PS. Przeceiz u nas chyba prawie pod calym centrum dzialaly kopalnie i pod CH Pogoria moze tez. Jeszcze na geografii w LO nauczyciel mowil ze centrum jest obnizone o iles tam metrow. Dobra EOT

Ale katastrofa budowlana nie ma co straszyc, tak nagle sie to nie stanie. Popekane krzywe kamienice w Bytomiu wciaz stoja, wyjatki tylko wyburzono
:)
CYTAT
Protokół Nr 15/07
z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 września 2007r

Skarbnik Miasta J. Bronikowska – Radosz:
Obligacje komunalne są formą papieru wartościowego tzw. nieskarbowego. Emisja o której mowa w uchwale jest skierowana do mniej niż 100 podmiotów, jest to tzw. emisja niepubliczna, nie ponosimy kosztów emisji prospektu emisyjnego. Przy emisji publicznej jest jedno niebezpieczeństwo: nie wiadomo kto podejmie chęć kupna takich obligacji, jest to znacznie wydłużona procedura i znacznie droższa.
Jest zasadnicza różnica pomiędzy obligacją komunalną a kredytem. Obligacja komunalna jest formą pseudokredytu .Jest to kredyt skierowany w stosunku do 99 oferentów. Tym oferentem może być jeden bank, może być konsorcjum, które wykupi od nas te obligacje. Przy obligacjach nie mamy żadnej z form zabezpieczenia, które stosują banki, płacimy koszty związane z emisją obligacji komunalnych w zależności od ilości uruchomionych transz.
Emisje realizowane będą w ciągu 4 lat: 2008-2011. W roku 2008 wyemitujemy obligacji na kwotę 60mln zł, zapłacimy prowizję organizatorowi emisji od 70mln zł, nie od całości. Jeżeli będzie konieczność uruchomienia w 2009r.obligacji na kwotę 70mln zł, zapłacimy za uruchomienie 70mln zł.
Gdyby była jeszcze taka sytuacja w 2010r., że istnieje jeszcze konieczność emisji obligacji, wówczas płacilibyśmy od transzy uruchomionej. Natomiast przykładowo w 2011r. okazałoby się, że zwrot środków z funduszu spójności jest na tyle zadawalający, że pozwala nam pokryć płatności, wówczas odstępujemy od emisji roku 2011 i z tego tytułu nie ponosimy żadnych kosztów.
Kolejna różnica jest taka, że płacimy od faktycznie wyemitowanych obligacji, płacimy raz w roku odsetki, będą to obligacje długoterminowe, z okresem wykupu od trzech do dwunastu lat, oprocentowanie będzie w skali rocznej, czyli raz w roku będziemy ponosić koszty wypłaty odsetek, natomiast koszty wykupu obligacji muszą być zabezpieczone od roku 2011.
Gdyby gminę stać było na wcześniejszą spłatę, w przypadku obligacji nie musimy wtedy płacić dodatkowych kosztów. Poza tym szybkość emisji jest znacznie płynniejsza, bo w sytuacji wyboru organizatora emisji i podpisania umowy poszczególne transze mogą być od 2 dni do 2 tygodni uruchamiane w zależności od wielkości progu. Przeważnie jest to okres tygodnia.
O emisji obligacji ogłasza się informację w prasie, sporządza się informację o sytuacji finansowej gminy, która trafia do inwestorów, którzy się zgłoszą. Jest to też reklama gminy.
Najważniejsze jest to, że jest tu większa płynność w zarządzaniu długiem. Nie musimy bez przerwy spisywać aneksu z bankiem. Poza tym, nie płacimy tzw. opłaty za gotowość.

Głos zabrał Prezydent Miasta Z. Podraza:
Ten sposób finansowania różnych zadań znajduje uzasadnienie wśród wielu miast, które chcą być dostrzegane przez inwestorów. Na dzień dzisiejszy z takich operacji skorzystało ponad 200 samorządów na ponad 4 miliardy obligacji. To jest bardzo duże wyzwanie dla miasta. Bez obligacji możemy zapomnieć o tych 2 dużych inwestycjach. W 2011r. rozpocznie się spłacanie spraw związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Rozpoczęcie tego dużego zadania bez tych środków spowoduje, że nasze zaangażowanie będzie obserwowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Na dzień dzisiejszy jesteśmy na liście indykatywnej z lutego. Jest tylko 11 projektów, które jakby są przez ministerstwo realizowane, pozostała część jest na liście podstawowej i zapasowej. My jesteśmy na liście podstawowej. Prawdopodobnie na wiosnę będą analizowane stopnie zaangażowania się danych jednostek w realizacji projektu. W momencie kiedy pokażemy na jakich etapach przetargów jesteśmy, że mamy zagwarantowane środki w obligacjach, to są to decydujące kwestie czy na tej liście pozostaniemy, czy też będzie to ocenione, że jest to słabe zaangażowanie i wtedy wskakuje na listę projektów zapasowych.
Druga kwestia to jest budowa Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych i Niedowidzących.
Realizujemy 1 duży projekt, z 1 logistyką, ze standardem jaki powinien być w Europie, wystąpiliśmy do województwa, żeby to zaangażować do kontraktu wojewódzkiego, robimy szeroką akcję propagandową wśród posłów i będziemy się starali, żeby odzyskać środki z budżetu państwa w poprawkach do budżetu.
Jest to olbrzymie wyzwanie. Mamy szansę tymi projektami zaistnieć, mamy szansę pozyskiwać środki, stąd ten wypróbowany w wielu dużych miastach sposób finansowania zadań. Jest to na pewno ryzyko. Te zadania i tak będziemy musieli zrealizować z budżetu.
:)
tak to wygladalo na sesji:

CYTAT
Ad. pkt 3. Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych – druk nr 229 przedstawił Prezydent Miasta Z. Podraza.

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni! Chciałem poddać pod dyskusję druk nr 229, zawierający projekt uchwały dotyczący emisji obligacji komunalnych. Gmina proponuje wyemitować 250 tysięcy obligacji o nominalnej wartości 1 tyś. zł. każda, na łączną kwotę 250 milionów zł. Obligacje te ukierunkowane są na dwie inwestycje, inwestycje dla miasta strategiczne moim zdaniem, jedna ze względów gospodarczo – społecznych, druga ze względów społecznych. Inwestycje te, to po pierwsze gospodarka wodno-ściekowa. Uzasadnienie państwo macie, ale kilka słów pozwolę sobie przedstawić kończąc swoje wystąpienie pewnymi elementami wizualnymi. Jeśli chodzi o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przedsięwzięcie oszacowane na kilka lat, na kwotę 600 milionów zł., przy czym świadomość państwa tego, że odraczanie tych decyzji związanych z tą inwestycją może spowodować wyłączenie nas z dotacji europejskiej. Jesteśmy dzisiaj na liście podstawowej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie mamy przydzielone 60 milionów euro. Na wiosnę prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że będą analizowane stopnie zaawansowania przygotowania tych inwestycji. W związku z tym jakiekolwiek odraczanie kwestii związanych z tą inwestycją, między innymi ze względów środków finansowych mogłoby spowodować to, że moglibyśmy być z tej listy skreśleni, a łączyło by się to również ze stratą dostępu do środków europejskich. Działo by się to tak z tego tytułu, że jest lista dodatkowa, gdzie tylko czekają na takie potknięcia inne jednostki, które również mają zgłoszone w programie operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”, przedsięwzięcia, stąd też prośba do państwa o zaakceptowanie tej inwestycji i tej propozycji, o której dzisiaj mówimy. Druga propozycja to jest przedsięwzięcie związane ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzisiaj wszyscy mamy świadomość, że te ośrodki tak naprawdę nie są przygotowane do funkcjonowania, zwłaszcza ośrodek dla dzieci niedowidzących. Była w poprzedniej kadencji podejmowana również uchwała związana z tym ośrodkiem i tak naprawdę, za chwilę staniemy przed koniecznością wybudowania ośrodka i podjęcia jakichkolwiek działań z tym związanych. Obciążanie również budżetu w normalnym toku spowoduje to, że inne zadania niestety będą musiały być wyłączone. Stąd też potrzeba wystąpienia o emisję obligacji na ten cel. Ten sposób montażu finansowego, i ten sposób inżynierii finansowej, która funkcjonuje na rynku polskim, która ma uprawnienia ustawowe i jest przyjęta w strategiach wielu, wielu miast, ponad 270 miast już w takich projektach uczestniczyło, na łączną kwotę ponad 4 miliardów zł. Są miasta, które robią to permanentnie i pozyskują środki na inwestycje. Jest to również pewne działanie marketingowe, kiedy uzyskujemy zgodę na obligacje, kiedy obligacje emitujemy, jednocześnie stajemy się rynkiem dla inwestorów, a oni wiedzą że są gwarancje finansowe. Myśmy przeanalizowali pewne kwestie związane
z obciążeniem wydania tych obligacji, państwo w tym uzasadnieniu macie przedstawione, kiedy te obligacje byłyby wydawane i w jakiej przestrzeni czasowej i w jakiej przestrzeni czasowej również byłyby spłacane. Przedstawiliśmy również na komisji budżetowej i myślę, że materiał jest, jakie byłoby obciążenie ewentualnie w poszczególnych latach, chodzi
o wskaźnik obciążenia finansowego, jeśli chodzi o miasto. To było dyskutowane na komisji budżetowej, myślę, że tutaj komisja również się na ten temat wypowie. To tyle uzasadnienia, ale chciałbym swoje uzasadnienie jeszcze państwu przedstawić w formie wizualnej.
Uzasadnienie w formie wizualnej z krótkimi komentarzami Prezydenta Miasta.
„ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, państwo znają ten obiekt. Ośrodek mieści się w byłym hotelu Lipsk, tak naprawdę funkcjonuje od 17 lat, uczą się tam dzieci w różnym wieku. Obecnie jest ponad 206 uczniów, 54 w internacie. Mieści się tam również Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci niedowidzących i niewidomych spełnia wiele funkcji. Jest to jedyna tego typu placówka na Śląsku. Dzisiaj jedna trzecia dzieci jest spoza Dąbrowy Górniczej. Jest to miejsce do nauki dla dzieci niewidomych, jest to również ośrodek kształcenia nauczycieli i opiekunów na teren całego województwa. Dzieci uczestniczą w różnych programach, szkoła jest bardzo zaangażowana również w pozyskiwanie środków unijnych. Stan techniczny tego obiektu tak naprawdę nie nadaje się do użytku. W 2006 roku właściwie został sklasyfikowany, jako zagrażający życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To są sytuacje, których myślę nie chciałby nikt oglądać.
„Drugą placówką, jako że mówimy o połączeniu tych działań, jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Jana Pawła II. Ta placówka funkcjonuje od 97 bodajże roku w tym obiekcie – tutaj pokazano schemat organizacyjny, który pokazuje ilu uczniów i ile oddziałów mieści się, natomiast był przygotowywany na 90 osób. Dzisiaj tam jest 280, a praca na zmiany. To czego pragną uczniowie i rodzice oraz nauczyciele, to jest uczęszczać do szkoły w systemie jednozmianowym, korzystać z posiłków w przeznaczonych do tego jadalniach, korzystać
z opieki świetlicy w dostosowanym do tego pomieszczeniu, realizować obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w przeznaczonej do tego sali gimnastycznej, korzystać z pracowni, w których będą ćwiczyć niezbędne w życiu umiejętności, korzystać z zajęć rehabilitacji
i terapii indywidualnej w przeznaczonych do tego osobnych pomieszczeniach. Proszę państwa to jest widok na Lipsk, to jest schemat projektu nowego ośrodka. Proszę państwa Ośrodek będzie służył ponad 400 dzieciom i będzie przeznaczony dla dzieci łącznie ze szkołą, z internatem, z obiektami sportowymi, z pracowniami specjalistycznymi i tak naprawdę, na dzień dzisiejszy już nie mamy wyboru. Jeśli nie ruszymy szybko z tą inwestycją, to i tak będziemy musieli tą inwestycję realizować w sposób finansowany
z budżetu i tym samym stwarzać zagrożenie dla innych działań. Bardzo proszę, jeszcze krótki film.
Chcę pokazać Państwu, w jaki sposób chcemy realizować środki jeszcze na ten cel, ponieważ chcemy sięgać po środki unijne, po środki z Ministerstwa. Tutaj chcę pokazać przykłady różnego rodzaju niepełnosprawności, to są przykłady, jakie marzenia mają te dzieci. Chcemy te materiały wykorzystywać w akcjach promocyjnych pozyskiwanych środków między innymi z wystąpieniem, aby umieścić ten ośrodek w zadaniach województwa, czy też w kontrakcie wojewódzkim.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa to tylko część dzieci, które tej opieki wymagają, jest wiele dzieci, które mają rodziców dobrze usytuowanych, które nie muszą korzystać z tego ośrodka, czy z takich ośrodków a też korzystają, ale jest wiele takich sytuacji, jakie państwo tutaj widzieliście, gdzie jest to jedyna szansa dla tych dzieci, ale nie tylko, bo to jest szansa również dla ich rodzin, dla otoczenia w którym mieszkają, jest to szansa dla Dąbrowy. Ja myślę, że ten ośrodek powinien być marką Dąbrowy, ten ośrodek powinien być przykładem jak dzisiaj powinno się przygotowywać na poziomie XXI wieku przedsięwzięcia związane
z niepełnosprawnością. Dziękuję.

Radny Grzegorz Jaszczura:

Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni spróbuję się merytorycznie ustosunkować do samego projektu uchwały, a nie do pokazanego filmu.
W imieniu radnych, członków Unii Polityki Realnej Tomasza Skóry i swoim, chciałem jednoznacznie wypowiedzieć się przeciwko zadłużaniu naszego miasta na okresy dłuższe, niż do końca następnego roku budżetowego. Proszę także o zaprotokołowanie naszego stanowiska. Przedstawiony projekt uchwały powoduje zadłużenie mieszkańców naszego miasta, konkretnie tych, którzy tego dożyją, także naszych dzieci, jeżeli nie wyjadą do wspomnianej już kiedyś przeze mnie na tej sali Islandii, aż do roku 2023. Mówię o Islandii dla wyjaśnienia dlatego, że w Irlandii i Szkocji już nie ma miejsc. Już samo to, to znaczy tak długi okres zadłużenia miasta poprzez emisję obligacji, czyli wzięcie kredytu eliminuje możliwość poparcia tego projektu przez członków Unii Polityki Realnej. Wgłębiając się w uzasadnienie również prawie każde jego zdanie jest nie do zaakceptowania. Zadania inwestycyjne, na które mają być przeznaczone pozyskane pieniądze miały jeszcze niedawno i zresztą dzisiaj Pan Prezydent to potwierdził w swoim wystąpieniu, być finansowane z tak zwanych funduszy UE, z tym że nagle wartość zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wzrasta do 600 milionów zł., więc wkład własny miasta także wzrasta proporcjonalnie. Co do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, to nagle brak jest określenia wartości tego przedsięwzięcia w uzasadnieniu. Aczkolwiek pamięta Pan Panie Prezydencie, że rozpoczynaliśmy rozmowy chyba od około 20 milionów euro. Przypomina mi to budowę stadionu narodowego w Warszawie, gdzie po skasowaniu konieczności przeprowadzania przetargu, wartość inwestycji wzrosła z początkowych 400 milionów już do około 1 miliarda, wzrastała ta wartość skokowo w miarę przemyśleń i udoskonaleń prawa przez urzędników.
Osobiście widzę tu analogię. Nie kwestionując potrzeby zrealizowania w cywilizowanym mieście w XXI wieku, kompleksowego odprowadzania np. ścieków zapytuję gdzie np. przewidywany udział w przedsięwzięciu udziałowca niemieckiego PWiK sp. z o.o.? Chciałem powiedzieć, że już za Pana poprzednika z SLD właśnie ten udziałowiec niemiecki otrzymał niezwykle korzystną ofertę przy posiadaniu jedynie 30 % udziałów, około 50 % dywidendy. Gdzie wnioski wspominane przez Pana Prezydenta o dotacje tzw. unijne? Na jakim etapie są projekty?
Czy bez tych podstawowych informacji można rozpatrywać sensowność wpędzania gminy
w takie długi?
Może przypomnę, że brak ewentualnej kasacji kontraktu z firmą Mitex na budowę tego budynku dla urzędników w 15 letnim quasileasingu naraża nas choćby na dopłaty do Ministerstwa Sprawiedliwości rzędu około 60 milionów zł i to jeszcze przez kilkanaście lat. SLD, czy obecnie LID powinien to przecież przewidywać. Jako członkowie Unii Polityki Realnej z przerażaniem czytamy o pokryciu oprocentowania i wykupu obligacji z podatków
i opłat lokalnych. Mieliśmy nadzieję i chcieliśmy wystąpić już w najbliższym budżecie o ich likwidację, lub przynajmniej drastyczne ich zmniejszenie. Przecież w sytuacji, gdy koszt utrzymania Urzędu Gminy w Dąbrowie Górniczej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest największy w Polsce, przede wszystkim tu należałoby szukać oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na rozpatrywane inwestycje. Ogrom przedsięwzięcia dla dzieci niepełnosprawnych też nie musiałby być taki duży w tym momencie. Zdaniem Unii Polityki Realnej, na tym polega właśnie gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminy i pieniędzmi podatników – mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dziękuję.

Radny R. Harańczyk:

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado oraz Panowie Prezydenci, dla mnie osobiście oświadczenie członków Unii Polityki Realnej jest przerażające, populistyczne i polityczne. Ja mam zgoła odmienne zdanie i uważam, że ta uchwała jest najważniejszą uchwałą od początku naszej kadencji i chyba taka do końca pozostanie i nie widzę innego wyjścia, żebyśmy za nią zagłosowali pozytywnie. Dzięki tej uchwale będziemy mogli wyemitować obligacje, które pozwolą nam uzyskać środki finansowe na sfinansowanie dwóch wielkich inwestycji miejskich, dwóch wielkich a w odniesieniu do jednej ogromnej, jeżeli chodzi
o inwestycję odnośnie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Prawdopodobnie ta inwestycja będzie największą inwestycją w naszym mieście na wielu, nawet kilkudziesięcioleci. Uważam również, że forma wyemitowania tych obligacji nie jest niczym zdrożnym, nie jest żadnym przestępstwem, jest to pozytywna forma kredytowa, którą coraz częściej stosują inne gminy i uważam, że to jest forma bardzo korzystna, a jeżeli by Pan radny Grzegorz chciał wiedzieć dlaczego, to mógł wczoraj przyjść na komisję i dowiedziałby się od Pani Skarbnik, a nie przychodziłby nieprzygotowany, bez żadnych konsultacji i po prostu nie stosowałby takich populizmów tutaj. Ja uważam, że wszystko dzieje się zgodnie
z regułami prawa i nie ma tu żadnego przestępstwa, jest to odważny krok, na pewno obarczony jakimś ryzykiem, ale każdy kredyt jest obarczony ryzykiem i wszystko, tak jak mówię jest w granicach zdrowego rozsądku i coraz więcej gmin się na coś takiego kusi, a to tylko takie gminy, które chcą inwestować, które na to stać i które chcą inwestować i stać je na spłacenie potem tego. Na pewno wyemitowanie obligacji według mnie nie przynosi nam żadnej ujmy, wręcz przeciwnie po prostu uważam, że jeżeli nam nie przyniesie ujmy emisja tych obligacji, to na pewno nas wzmocni prestiżowo, komercyjne i politycznie itd. Jeżeli chodzi o budowę tego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych to ja bym kilka słów powiedział, bo akurat ten temat jest mi osobiście znany i jest dla mnie bardzo ważny. Na swój sposób, to co powiem jest subiektywne, jako że mój syn chodził do ośrodka dla niedowidzących przez 7 lat, ale z drugiej strony to ja mam właśnie prawo coś na ten temat powiedzieć, bo akurat problemy dzieci niepełnosprawnych są mi znane z autopsji. Ten budynek, jak słyszeliśmy na chwilę obecną on w ogóle nie powinien funkcjonować, on funkcjonuje, działa tylko można by powiedzieć grzecznościowo i warunkowo. On nie spełnia żadnych norm unijnych, nie spełnia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych itd. Po prostu trzeba z tym coś zrobić i nie stać nas na to, żeby nic nie robić w tym kierunku. jeżeli naszej gminy nie stać na budowę takiego ośrodka, to jaką gminę w naszym województwie stać. Jak powiedziałem, do tej szkoły, przez 7 lat chodził mój syn, ja po prostu dziękuję Bogu, że on tam chodził, bo dzięki temu w ogóle szkołę skończył, bo w normalnej szkole dla dzieci zdrowych, mój syn nie dałby sobie rady. Mimo, że w tym ośrodku jest poziom nauczania niższy siłą rzeczy, to on po prostu powtarzał jeden rok, bo oprócz tego, że jest chory, to los nie dał mu na tyle zdolności i pilności, żeby w sposób uczciwy to skończył. Było mi bardzo przykro, ale zrozumiałem to i nie mam do nikogo żalu. Wiem tylko, że gdybyśmy teoretycznie zlikwidowali ten ośrodek w sposób fizyczny, bo w teorii jest to możliwe, to na przykładzie mojego syna wiem, że wiele dzieci nie podjęłoby nauki w ogóle,
z tego względu, że tylko mała część poszłaby do innego województwa, a niektórzy całkowicie by zrezygnowali z kształcenia, nauki i wychowywania się, przygotowywania się do życia. Wiem, że mój syn na początku nie chciał chodzić do tej szkoły, on się wstydził swojej niepełnosprawności i wstydził się swoich rówieśników. Z czasem jednak ich polubił i po prostu się tam dostosował i ja jestem właśnie wdzięczny, że taka szkoła istnieje. Wiem, że gdybyśmy ją zlikwidowali, to część dzieci na pewno nie poszłaby do innego województwa,
a nie można byłoby z takich, czy innych względów zapewnić im nauki indywidualnej, bo ona też ma swoje minusy, dziecko nie może być odseparowane od rówieśników, a nie dałoby sobie rady w zwykłej szkole. Tak, że to jest w ten sposób. Ja tylko powiem w ten sposób, wiem i zdaję sobie sprawę, że każdy z radnych tutaj obecnych, chciałby zafunkcjonować
i zaistnieć w następnej Radzie, co jest dla mnie zrozumiałe i niektórzy może kalkulują sobie, że jeżeli wydamy jakieś pieniądze na tą inwestycję, to automatycznie braknie na gospodarkę komunalną, na parkingi, na chodniki, na jezdnie. Z jednej strony jest to pobieżnie rzecz biorąc prawdziwe, ale w sumie to nie jest tak. Po prostu pieniądze na gospodarkę komunalną mam nadzieję również się znajdą i pójdą z innej puli i po prostu ja sobie zdaję sprawę, że rachunek matematyczny wielu radnych mówi, że jeżeli przeznaczymy te pieniądze na ten obiekt szkolno wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych, to braknie na jakieś osiągnięcia w ich okręgu. Ja powiem, że osobiście stosuję taki inny rachunek, taki rachunek psychologiczno - filozoficzny i z niego wychodzi mi wyraźnie, że jeżeli zrobimy coś dobrego dla dzieci niepełnosprawnych, dla pokrzywdzonych przez los, to wówczas będzie to nam jakoś zaliczone w dobre uczynki, no i jeżeli to jeszcze poprzemy, spotęgujemy jakąś modlitwą do Boga, to większa szansa jest, że wejdziemy do tej następnej Rady, a niżeli zdamy się tylko na łaskę i los wyborców, bo po prostu łaska wyborców też na pstrym koniu jeździ. W to co mówię, to wierzę i dlatego staram się to właśnie w ten sposób zaakcentować. Ja sobie zdaję sprawę, że ta inwestycja budowy tego ośrodka, bo na nim ja się bardziej skupiam, to jest inicjatywa władz miasta, ściślej Prezydentów i tak szczerze mówiąc uważam, że to oni właśnie jakieś takie odium odpowiedzialności za to biorą techniczne, bo my tylko podniesiemy rękę i po prostu się zgodzimy, a jeżeli wyjdą jakieś perturbacje, kłopoty na przestrzeni jakiegoś okresu budowy tego budynku, to jacyś oponenci będą mówili,
a mówiłem, nie powinniśmy tego robić. Złamie się łopata jakiemuś robotnikowi na budowie, zepsuje się betoniarka, to będą mówili, że albo nie daj Boże zginie jakiś człowiek na budowie, to powiedzą, albo napiszą w gazecie. Na koniec tylko powiem tyle, że to co mówię, po pierwsze wiem, że mówię prawdę, a po drugie myślę, że mam rację. Może w tej chwili skończę, żeby nie zabierać za długo głosu. Dziękuję.

Radny Grzegorz Jaszczura:

Ad vocem do Pana radnego, ponieważ Pan radny Ryszard raczył mnie obrazić,
kwestionując braki w moim wykształceniu, a tylko Pan Jezus nie odpowiadał na policzek, zasugeruję, że Pan nie rozumie słowa mówionego, więc proszę sobie przeczytać w protokole z sesji, co powiedziałem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Pasternak:

Ja bardzo proszę o unikanie osobistych wycieczek, zarówno jednej jak i drugiej strony.

Radny Tomasz Pasek:

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Rado, ja tu chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą uchwałę i punkt 1 uzasadnienia, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie , jak i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ja tu uważam, że to są dwa bardzo ważne pojęcia i cele i fajnie byłoby je zrealizować, ale czy wydanie obligacji jest jedynym wyjściem na sfinalizowanie takich inwestycji i jak wpłynie to na kondycję finansową gminy. Dziękuję.

Radny M. Cygroń:

Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja mam do Pana Prezydenta takie pytanie, to była całość Pana uzasadnienia do całości uchwały mam rozumieć tak? Nie wiem, kto przygotował argumentację, ale rzeczywiście może powstrzymam się od komentarza, bo to będzie na później, natomiast chciałbym powiedzieć tak: dwa problemy, niezwykle ważne
i osobiście nie kwestionuję żadnego z nich. Są to naprawdę kluczowe sprawy, jeden
w obrębie powiedzmy pomocy społecznej i rzeczywiście akurat Pan radny, nie jest jedynym człowiekiem, którzy rzeczywiście osobiście miał styczność, z problemem niepełnosprawności bliskim, a wtedy się dopiero go rozumie. Ale nie o tym chciałem mówić, w każdym bądź razie nie można tych rzeczy łączyć ze sobą, to po pierwsze, a zwłaszcza ich finansowania. Przede wszystkim w tym jest cały problem, ponieważ tak naprawdę nie wiemy o jakich pieniądzach mówimy docelowo, jeżeli chodzi o ośrodek, bo nie została kwota właściwie sprecyzowana bliżej, to po pierwsze, a po drugie to tak najważniejszy kontekst tych spraw to jest kontekst własnościowy w drugim temacie. Drodzy Państwo przecież mamy sytuację, jak by nie było gospodarki wodno-ściekowej w mieście w obszarze prywatnym, z drugiej strony pojawia się problem finansowania ze środków unijnych tych rzeczy, Ja może nie wiem i proszę mi powiedzieć, jak ten problem ma się prawnie i jak należałoby do niego podejść, ponieważ mówimy o olbrzymich pieniądzach społecznych, mało tego pożyczonych, ale powiedzmy, że z tym się można zgodzić ale olbrzymim powiedzmy zadłużeniu mieszkańców na okres
w miarę krótki, ponieważ akurat projekcja spłaty opiewa na powiedzmy 12 lat, coś koło tego, czyli duża kwota w krótkim czasie musiałaby być zwrócona. Nie kwestionuję absolutnie sposobu, ponieważ być może, że jest to jeden z najtańszych sposobów finansowania, natomiast tu w tej uchwale mam jeszcze kilka innych pytań, bardzo, bardzo istotnych
a mówię o treści uchwały, których już nie będę teraz zadawał, bo to nie jest temat na sesję. Panie Prezydencie, na jednej komisji była omawiana ta uchwała? Na Budżetowej? Bo ja byłem np. na Gospodarce Komunalnej, gdzie się wpisuję jak nic, nikt o tym słowem nie powiedział. Także byłem na komisji oświatowej, bo akurat do tych dwóch należę i też nie podejmowaliśmy tego tematu, chociaż by może i z drugiego końca temat osób niepełnosprawnych byłby właściwym miejscem do omówienia, bo np. inicjacja tego przez Prezydenta Zagułę była robiona na komisji oświatowej, byliśmy pierwszą komisją, która została o tym poinformowana, więc kolejna rzecz. Dlatego ja mam tu tylko jedna uwagę, że po prostu nie dyskutujemy. To jest problem bardzo, bardzo ważny i jeden i drugi, jest to duży zakres finansowy i chciałbym, żeby rzeczywiście podejmować decyzje bardzo świadomie. Do końca po prostu chcę być o tym przekonany, bo naprawdę pytań się mnoży be liku, dlatego zgłaszałem zdjęcie tego z porządku, ze względu na to, żeby się z tym naprawdę dokładnie zapoznać, przedyskutować, przemyśleć i jako radny podjąć rzeczywiście odpowiedzialną w tym zakresie decyzję. Nie mówię tego dlatego, żeby być przeciwnym tym problemom i tak myślę, przepraszam miałem tego nie mówić, ale powiedzmy, te sprawy promowania problemu myślę, że to nie było najsmaczniejsze wtrącone w tym miejscu, w taki sposób, przy argumentacji uchwały dotyczącej finansów, a nie akurat celu powstania danego ośrodka. Dziękuję bardzo.

Prezydent Miasta Z. Podraza:

Szanowni Państwo, ja akurat do tej ostatniej wypowiedzi powiem. Panie radny, Szanowni Państwo radni ten temat, jeden i drugi nie jest nowością, przecież na temat tych tematów rozmawialiście państwo na komisjach, tak jak zresztą Pan sam to podkreślił. Dzisiaj mówimy o sposobie finansowania, dokładnie. I dzisiaj mówimy o sposobie finansowania poprzez obligacje, poprzez jedną z form finansowania zadań inwestycyjnych,
w dzisiejszym sposobie w ogóle działań na rynku finansowym i tu jeśli byłyby wątpliwości, jakie mają zalety obligacje, zresztą jest tam również napisane, jakie są zasady pozyskiwania obligacji, jaki jest sposób reemitowania obligacji, jakie są potrzeby ewentualnie budżetu, kiedy mogą być spłacane i jak można po nie sięgać i to jest chyba jedna
z najbezpieczniejszych form, to nie jest kredyt. Gwoli odpowiedzi jeszcze panu radnemu, natomiast tak, te dwa zadania trzeba połączyć. Jeśli my nie połączymy tych dwóch zadań, mówię o obligacjach w sensie wydania tych obligacji na te dwa zadania, one muszą iść równocześnie. Każde odstąpienie od finansowania w taki sposób, gwarantujący finansowanie tych zadań w całości przekroju, stwarza tak naprawdę dopiero możliwości sięgania po środki unijne i to trzeba wiedzieć, a to nie jest tak, że my sobie zabezpieczymy jakąś tam kwotę, a resztę dostaniemy z Unii Europejskiej. Musimy mieć kwotę zabezpieczoną, dopiero aplikowanie odpowiednich programów, pozyskanie w sensie deklaracji, że będą na to środki, rozliczenie zadania dopiero nam gwarantuje oddanie tych środków. I tak jest np. w sytuacji gospodarki wodno – ściekowej już, że w roku 2010, 2011 pojawią się już środki unijne i to nie wyklucza Panie radny, wręcz te zabezpieczenia
w finansowaniu tej inwestycji stwarzają nam możliwości po gwarancję sięgania po środki unijne. Chciałbym Panu jeszcze powiedzieć, to że jestem z SLD , czy jak Pan woli z LID-u, to jest fakt, że ja nie tworzę i nie chcę tworzyć czegoś dla rodzin LID-u, czy SLD, to jest wyzwanie skierowane do wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza do ludzi szczególnej troski, którzy takiej pomocy wymagają. Jeśli chodzi o szczegółowe pytania, jeśli Państwo byście mieli, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, to jest Pan Prezydent Zaguła, co do braku środków, czy obciążenia budżetowego, dokładnie tak. Jeśli my nie sięgniemy po obligacje, to za chwilę będziemy zmuszeni rozpocząć gospodarkę wodno-ściekową, jeśli chcemy sięgać po środki unijne i musimy także sięgnąć po środki z budżetu. Jeśli za chwilę będzie zamknięty ośrodek dla dzieci niedowidzących, to będziemy zmuszeni sięgnąć do środków budżetowych i wtedy te zadania, które mamy jednak zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, niestety nie będą realizowane. Dzisiaj sięgając po taki sposób zabezpieczenia, zabezpieczamy środki na realizację tych dwóch zadań, umożliwiając jednocześnie sięganie po środki unijne, a tym samym te środki z budżetu, które są, gwarancją działania na tych planach budżetowych, które mamy, jeśli chodzi o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Oczywiście, że pojawiają się obciążenia, bo spłaty zaczynają się, jak Państwo zauważyliście w roku 2011, ale proszę wziąć pod uwagę to, że pojawiają się w Dąbrowie nowe inwestycje, że jest spadek bezrobocia i musimy mieć tą świadomość, że musi Dąbrowa ruszyć do przodu i wpływy dochodu do budżetu miasta będą większe i z tego tytułu rozkładanie na raty potem spłat daje nam gwarancję, że będziemy mogli realizować inne zadania. To, co powiedziałem, to może być marka, marka nie tylko na województwo, ale również na całą Polskę, a być może na świat. Będziemy sięgać do wszystkich instytucji, które w jaki tylko kolwiek sposób są związane z dziećmi niedowidzącymi. Myślę, że jest to szansa, jest to wyzwanie olbrzymie i ja sobie zdaję z tego sprawę, nie dla zarządu i dla Państwa, no ale nie bójmy się wyzwań, wyzwania są i ci, którzy nie boją się wyzwań, oczywiście ryzykują, ale myślę, że mogą się czymś pochwalić. 270 ponad miast już skorzystało z takich działań – ponad 4 miliardy zł.. Ja mam tutaj Poznań, Bydgoszcz, Ruda Śląska. Przed dwoma dniami Poznań – około 229 milionów plus kredyt 80 milionów zł. Tak się montuje finanse, robi się takie sytuacje. Obligacje stwarzają taką możliwość, że musimy sięgać po kolejne emisje, jeśli nie będzie takiej potrzeby, jeśli będziemy odzyskiwać środki możemy ograniczać sięganie, to jest tylko uchwała intencyjna, która uruchamia pewien mechanizm. Są na sali ekonomiści i wiedzą, że to jest tylko uruchomienie pewnej procedury, to nie jest tak, że my podpisujemy i na następny dzień dostajemy 250 milionów zł. i się nimi gospodarujemy. Jest opisany w sposób spłaty, tak dokładnie i spłacamy nie 250 milionów jeśli chodzi o odsetki, tylko spłacamy tyle, za ile wzięliśmy. Jeśli spłacimy wcześniej, nie mamy dodatkowych obciążeń, tak chcemy tą umowę przygotować. Dziękuję bardzo.

Radny Z. Łukasik:

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo ja tylko chciałbym się dowiedzieć, bo faktycznie ja tutaj bardzo dokładnie zauważyłem, że jest to uchwała o podjęciu decyzji
o podjęciu obligacji i zgodzę się, no ale faktycznie są kwoty bardzo duże. Ja bym tylko chciał zastanowić się nad tą sprawą ośrodka dla niepełnosprawnych i zgodzę się, że trudno mówić żeby w budynku Lipsk dalej tam funkcjonował ośrodek taki jak jest lub ten ośrodek dla osób niepełnosprawnych w takim stanie, jak jest obecnie. Panie Prezydencie, ta kwota którą ja też wskazywałem na tym spotkaniu, to faktycznie jakby przerosła moje wyobrażenie o wielkości, bo to już jest kwota bardzo duża, same początki były od kwoty 40 chyba milionów.
W gazecie, w której Pan też tam wskazywał chyba 60 milionów zł. a teraz jest 120 milionów zł. Panie Prezydencie ja też mam styczność z osobami niepełnosprawnymi i chciałbym tylko zwrócić uwagę taką, czy wydatkowanie takiej dużej kwoty, nie powinno być też przeanalizowane z myślą o szkołach integracyjnych, czyli zgodzę się, że osoby słabo widzące muszą mieć jakby swoje zasady i szkoły winny być dostosowane do tej choroby, ale uważam, że jest dużo luk i to jest taka światowa tendencja, żeby coraz więcej myśleć o tym, żeby osoby niepełnosprawne łączyć z osobami pełnosprawnymi, czyli mówiąc tu o rozbudowaniu lub likwidacji barier architektonicznych, może wtedy nie trzeba by było robić aż takich dużych enklaw dla osób niepełnosprawnych, czyli ta sprawa integracji osób, które mogły by uczęszczać do szkół normalnych, jest bardzo ważna. Oprócz tego, do tego filmu, który Państwo tutaj zaproponowaliście, panie Prezydencie, chciałbym wierzyć, że nie tylko wybudujemy szkołę dla niepełnosprawnych, do której dowieziemy te dzieci , czy młodzież, gdzie będą mieli możliwość porządnego uczenia się, ale uważam, że niepełnosprawność jest związana jeszcze z dużą ilością spraw, np. z wysokimi krawężnikami, z możliwością poruszania się po mieście, Ja uważam, że to też jest problem bardzo ważny. Jeżeli byśmy tylko myśleli o szkole, w której się można uczyć, a nie umożliwili tym osobom, które Pan tutaj pokazał. Jeżeli Państwo tutaj wskazaliście osobę, która chce jeździć na rowerze, to tam w tej szkole ona też nie będzie mogła jeździć, lub będzie jeździć tylko wtedy kiedy może. Ja tu wskazuje rzeczy takie, że przy tej okazji, myśląc o tym mieście, w którym chcecie państwo wybudować ośrodek, ja też chcę zaproponować w Polsce, w świecie, to winna być w tym całym programie, program likwidacji barier architektonicznych, żeby ci, którzy tam się uczą, po zakończeniu szkoły mogli spokojnie sobie pojechać, czy przejść po osiedlu . Oprócz tego Panie Prezydencie bardzo bym prosił o przeanalizowanie takiej sytuacji, ja to podaję na przykładzie warsztatów terapii zajęciowej, gdzie inicjatywa i ten pomysł był bardzo dobry
i bardzo go cenię, ale to są dzieci i młodzież, te osoby niepełnosprawne w szczególności z tej drugiej szkoły, jak nie mają swojego opiekuna, tracą sens życia i cały czas się zastanawiam, czy w ośrodku nie można byłoby przeanalizować możliwość dla osób trudno funkcjonujących, jeżeli nie można to nie można, ale chciałbym żebyście to Państwo też przeanalizowali, bo jest jednak grupa wychodząca z warsztatów terapii zajęciowej jak również z tych szkół, którzy kończą swoją egzystencję na zdobyciu jakiś uprawnień ale zostają cały czas w domu, bo nie mogą ani wyjść, ani dalej się uczyć lub funkcjonować. Dziękuję.
Prezydent Miasta Z. Podraza:

Ja chciałbym nawiązać do ostatnich słów Pana radnego. Z jednej strony Pan radny mówi o tym, żeby to załatwić kompleksowo, a z drugiej strony jak mówimy – od czegoś trzeba zacząć, to jest pewien opór. To przecież są następne środki, następne wydatki. Panie radny tam dzieci nie chodzą do szkoły, tam dzieci uczą się żyć, uczą się życia, to nie jest szkoła, gdzie jest mały stopień niepełnosprawności, bo dzieci z małym stopniem niepełnosprawności chodzą do szkół normalnych i uczą się w klasach integracyjnych, to jest dla osób które mają wysoki stopień niepełnosprawności i te dzieci nie uczęszczają tylko do klas, tam jest internat, tam jest cała opieka psychologa, socjologa, rehabilitanta, tam jest całe zaplecze związane z usprawnianiem, tam jest cała masa gabinetów specjalistycznych, które już na dzień dzisiejszy mieszczą się w tych ośrodkach. Jest jeszcze jedna istotna sprawa, że cała logistyka związana z funkcjonowaniem tych dwóch ośrodków będzie w jednym miejscu
i to jest bardzo ważne. Jeśli pomyślimy o tym, żeby to robić w dwóch miejscach, to również się z tym to wiąże. Oczywiście, że my możemy nie brać tych obligacji, jeśli rozpoczniemy inwestycję, to proszę mieć świadomość, że będziemy robili może 5, może 7, może 8 lat , no tak dzisiaj realizuje się inwestycje, w taki to sposób. Ja myślę, że dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jeśli już podejmować jakieś działania, żeby to był jakiś standard, to naprawdę musi być taki standard, którego powstydzić się nie można. I stąd właśnie są te koszty. One oscylują w granicach 120 milionów, ale też mówimy o tym, że otwieramy wtedy drogę sięgania po różnego rodzaju programy z programów Unii Europejskiej, przeróżne, zwłaszcza skierowane do niepełnosprawnych, zwłaszcza skierowane do takich programów jak kapitał ludzki, czy też fundusze społeczne. To jest otwarcie drogi i tak jak mówię, nie dziś zapada decyzja, że jutro będą obligacje, jest to po prostu otwarcie drogi, po to, żeby w 2008 roku ewentualnie uruchomić pierwsze transze, być może do tego czasu również będziemy mieli informacje jak zabezpieczone zostały środki, być może z Urzędu Wojewódzkiego, być może z budżetu państwa, być może jeszcze z Unii Europejskiej, ale żeby mieć zabezpieczone środki na zadanie, to te decyzje powinny być podjęte dzisiaj, mając na uwadze nawet najgorszą sytuację, że pokryjemy to sami, i tak jest ta relacja przedstawiona. Ja mam pełną świadomość, to jakby jest potwierdzeniem pewnych działań i potrzeby tych ośrodków, ten film. Ten film chcemy wykorzystać właśnie po sięganie do innych instytucji na ten cel, który sobie wyznaczyliśmy. Dziękuję.

I Z-ca Prezydenta Miasta H. Zaguła:

Przepraszam, że dopominam się o głos, ale coś bym chciał powiedzieć. Proszę Państwa pojawiła się sprawa własności tego majątku, który powstanie w wyniku tego programu gospodarka wodno-ściekowa, więc ta własność będzie miasta, i tu my nie działamy wspólnie i razem i na korzyść firmy, która jest taką wiązaną własnością miasta
i partnera prywatnego, tylko tworzymy majątek, który będzie gminnym majątkiem i od którego gmina będzie naliczać amortyzację, czy będzie go dawać w użytkowanie za stosowną opłatą. To jest jedno ze źródeł, które może w przyszłości być do zaspokajania wykupu obligacji. I to jest jakby jedna rzecz, druga rzecz to jeżeli zakładamy, że około 600 milionów zł. wynosi wartość tego projektu, to 300 milionów zł. musimy mieć swoich, obojętnie, czy
z budżetu, czy z obligacji, czy z kredytu. Propozycja jest z obligacji, bo ona jest najbardziej moblina. Jeszcze w tym roku będzie korekta wykazu indykatywnego i prawdopodobnie jeszcze w tym roku będziemy przystępować do podpisywania tzw. proumów z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Już do tych proumów będziemy musieli przedstawić harmonogram realizacyjny i finansowy, i tu się nie da niczego ukryć, tu trzeba pokazać konkretny harmonogram, który musi być realizowany, który będzie oceniany pod kątem możliwości zwrotu poniesionych środków. Tyle, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, Chciałbym teraz co do ośrodka. Chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu słownictwu, jak enklawa dla niepełnosprawnych itp. Chciałbym zaprotestować i nie wolno nam takich sformułowań używać. Osobiście rozmawiałem z paniami dyrektorkami i rozmawialiśmy bardzo długo na temat właśnie tego jak będą się czuć te dzieci i młodzież niepełnosprawna właśnie w takim ośrodku. Ja muszę się posługiwać zdaniem fachowców i za takie uważam panie dyrektorki. One stwierdziły, że tak ma być, że tak może być, bo my mówimy o sporcie, o ośrodku z kompleksem sportowym, ale my o tym kompleksie sportowym myślimy
w naszych kategoriach, nie w kategoriach niepełnosprawnych. Nie da się tych dzieciaków zawieźć na basen do Aqua Parku i wykąpać ich, nie da się. Nie da się ich dać na normalną salę, ja mówię o większości, bo jakaś część pewnie tak. Wyposażenie i przystosowanie całego tego kompleksu rehabilitacyjno-sportowo-leczniczego, bo w takim układzie to jest
i jest to na tyle drogie, na tyle kosztowne, że musimy maksymalnie wokół tego skupić ilość ludzi. Są to również gabinety specjalistyczne. Teraz chciałem się zwrócić do Panów z UPR
i Pana Cygronia. Jesteśmy o podobnych poglądach na społeczność, czyli jesteśmy zbliżeni do liberalizmu, jakkolwiek byśmy nie mówili o tym, że liberalizm to jest pewne otoczenie wolności, to w sprawie ludzi niepełnosprawnych, nie ma niczego, co się nazywa liberalizmem. Jest natomiast obowiązek społeczny i tu się odważę nazwać to po imieniu, solidarność całego społeczeństwa wokół tych ludzi, a szczególnie dzieci niepełnosprawnych. Dziękuję.

Radny M. Cygroń:

Ja nie adresuję tego do siebie, bo akurat to chyba nie o mnie chodziło, bo ja pogląd mam podobny na niepełnosprawność, oczywiście jest to obowiązek społeczny, natomiast mnie interesuje druga część akurat problemu i dlatego jeszcze raz powtórzę, jest to niezręczność, że o tych problemach mówimy wspólnie. Moglibyśmy mówić za chwilę, ale to nie powinno się łączyć. To są dwa różne problemy, mówimy oczywiście o finansowaniu Panie Prezydencie. Z tym, że cała otoczka wokół tego rzeczywiście jest nie potrzebna dzisiaj, bo chyba był czas w innym miejscu dyskutować, lub może być za chwilę czas. Ja koncentrowałem się na finansowaniu, natomiast wiąże się to z tym Panie Prezydencie Henryku Zaguła, kwestia własności dzisiaj. Pan mówi, że rzeczywiście będzie to majątek gminy, który my będziemy powiedzmy dawać w dzierżawę użytkownikowi, który zabezpieczy inne potrzeby mieszkańcom. Pytam wprost, czy dzisiaj istnieje taka część majątku, mówię tutaj o wodociągach i o gospodarce wodno-ściekowej, czy coś takiego istnieje, czy będzie to zupełnie nowa historia.

I Z-ca Prezydenta Miasta H. Zaguła:

W poprzednich latach gmina realizowała różnego rodzaju zadania, w wyniku tego powstał majątek, czyli nowe sieci kanalizacyjne, wodne itp. Majątek jest gminny w tej chwili, ale ze względu na to, że w programach objętych pomocą Unii Europejskiej, nie możemy operować na nie swoim majątku, to jest zgoda Rady z poprzedniej kadencji na taką transformację. Majątek zdekapitalizowany, czyli ten, który ma być odnawiany, on ma jakąś tam wartość, został przygotowany przez wodociągi, zostanie przekazany na własność miasta, w zamian za to wodociągi wezmą ten majątek, który dzisiaj jest już dobry. Po co taka operacja?, Bo te sieci (bo w większości dotyczy to sieci) muszą zostać wyremontowane, gdyby pozostały własnością spółki, nie mogłoby się tych programów realizować. Istnieje
w tej chwili taka sytuacja, wodociągi ponoszą stosowną opłatę za korzystanie, w celu realizacji swoich zadań statutowych, natomiast w przypadku, kiedy będą to zaangażowane środki unijne, to tam jest dość sztywny zapis, że amortyzacja od tych urządzeń, które powstaną w wyniku realizacji programu, musi być w pełnym zakresie odpisywana.

Radny M. Cygroń:

Właśnie tutaj nasuwa się jeden wniosek w związku z tym. Ponieważ wydaje mi się, że powstanie coś takiego jak jakaś monopolistyczna hybryda, przepraszam za taka mowę, ale chciałem wyrazić swoje myśli w tym momencie. Łącząc powiedzmy własność komunalną
z własnością prywatną w obszarze powiedzmy gospodarczego monopolu, dlatego uważam, poddaję pod rozwagę (przepraszam, że to jest dyskusja na sesji, bo takie dyskusje powinny się toczyć na komisjach, ale nie było okazji) uważam, że należałoby przemyśleć w tym momencie, bo jestem akurat za komunalizacją tego typu przedsięwzięć, jeżeli mają charakter monopolistyczny, czy nie należałoby mówiąc o skali przedsięwzięcia 600 milionów zł.
z drugiej strony kładąc na wagę wartość wodociągów (operuję tutaj akurat wielkościami
w chwili sprzedaży tych udziałów itd.), czy nie należałoby rozważyć pozbycia się niewygodnego partnera dzisiaj w mieście, poddaję pod rozwagę drodzy Państwo radni. Przemyślmy sobie to jeszcze raz, bo ja uważam jednak, że to było akurat potknięcie poważne, które można by naprawić przy tej okazji. Ja rozumiem, że można popełniać błędy, ale po to jesteśmy, żeby je weryfikować i naprawiać. Dziękuję.

Radny G. Jaszczura:

To znaczy, ja ad vocem chciałem się ustosunkować do tej części wypowiedzi Pana Prezydenta, skierowanej do mnie, ponieważ oczywiście co do kredytu mówiłem w przenośni. Obligacje są inną formą finansowania przedsięwzięć gminy, w szczególności komunalne. Ja wbrew temu, co tu jeden z radnych mówił, bardzo się przygotowałem do tej dyskusji, też obejrzałem mapę podejmowanych obligacji komunalnych w Polsce, a nawet w Stanach, które dla mnie przez 200 lat były wzorem rozwijania się wolnego rynku i faktycznie wielkopolskie przoduje w emisji obligacji komunalnych, ale np. w takich Stanach Zjednoczonych głównie robią to takie stany jak Texas, czy Kalifornia, czyli najbogatsze stany. Tam są ludzie bogaci, którzy przejmują te obligacje i traktują je wręcz, jako zabezpieczenie emerytalne, czy tego typu i mając te wiadomości, wyciągamy (ponieważ jesteśmy w przeciwnych partiach) przeciwne wnioski, ja właśnie jako członek Unii Polityki Realnej po prostu nie chciałbym biednego raczej społeczeństwa naszego miasta zadłużać i to na taki okres, o którym wspominałem, długi, a Pan Prezydent po prostu chciałby. W między czasie padła kwota dotycząca wartości tego drugiego przedsięwzięcia, czyli ośrodka na 120 milionów. Panie Prezydencie, Pan z kolei wspomniał o 400 dzieciach, które tam będą przebywać. Wychodzi 300 tyś. zł. kosztów na jedno dziecko niepełnosprawne, ja tu bym chciał być dobrze zrozumiany i żebym przypadkiem nie został jakimś Hitlerem, bo jestem antysocjalistą, i nie z tego wynikają moje obliczenia. Po prostu uważam przy powiedzmy stanie w Dąbrowie Górniczej tych osób no rzędu 60,80 na dzień dzisiejszy i ogrom tego ośrodka jest niepotrzebny i w tym kontekście wypowiadałem się, że z własnych środków, zaoszczędzonych w szczególności np. z kosztów utrzymania Urzędu należałoby (już nawet w połączeniu ze środkami tzw. unijnymi) realizować. Dziękuję.

Prezydent Miasta Z. Podraza:

Ja chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz, bo mówimy tu o obligacjach
w Wielkopolsce, w Stanach Zjednoczonych, my działamy zgodnie z prawem, jest ustawa
o obligacjach, o działaniu w tym zakresie i działamy zgodnie z ustawą. Myślę, że to jest trudna decyzja, ja to rozumiem, ale każde opóźnienie tej decyzji powoduje to, że te inwestycje będą stawały się z dnia na dzień droższe, jeśli te decyzje będziemy opóźniali. Dziękuję bardzo.

Radny E.Bober:

Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Wiele tu było powiedziane i oczywiście argumenty są za i przeciw, ja powiem szczerze tak, że no faktycznie to stoimy w tej chwili, pod ścianą. Po pierwsze, że musimy coś zrobić z tymi ośrodkami, faktycznie jest ta potrzeba i nie ma tu jak gdyby wariantu B. Teraz kwestia decyzji jak to zrobimy, gdzie to zrobimy i za ile to zrobimy. Mnie przeraża fakt, bo nie do końca wiemy tak naprawdę ile to będzie kosztować, z tego względu że z 60 milionów, przy intencyjnej uchwale zrobiło się 120 milionów, gdzie w zasadzie tu nie możemy mówić o podwyżce materiałów
i przekwalifikowaniu kosztów, bo to się dzieje od jesieni zeszłego roku i faktycznie te materiały nawet teraz tanieją. Mamy dzisiaj podjąć decyzję bardzo trudną i tak naprawdę nie wiemy jakie będą konsekwencje podjęcia tej decyzji. Przekłada się to na wiele lat i nie wiadomo jakie będą konsekwencje wykupu tych obligacji itd. Mnie tylko Panie Prezydencie powiem szczerze, że za ta kwotę 120 milionów, jak gdyby brakuje jednej rzeczy albo jestem tutaj , żyję w niepewności, bo tak faktycznie to wybudujemy ten obiekt dla dzieci, które tylko
i wyłącznie będą tam przebywać tam na czas nauki. Wiemy jaki jest teraz problem z czasem wolnym po lekcjach i to było pokazane, że faktycznie niepełnosprawny siedzi na balkonie, jak również z wakacjami, z tą młodzieżą, z tymi dziećmi zrobić, bo tak naprawdę rodzice nie umieją sobie z tym problemem , na ten okres poradzić i myślę, że jeżeli jestem w błędzie, tutaj, bo na tych projektach tego nie widziałem, jeżeli jestem w błędzie to proszę mnie z tego błędu wyprowadzić, będę z tego powodu szczęśliwy, a tak naprawdę to szkoda, że na tym filmie, który wg mnie również był niesmaczny, bo nie w tym miejscu i nie w tym momencie, bo tak naprawdę te osoby, które tam były na tym filmie, to część chodziła do szkoły integracyjnej, mówię o średniej już szkole i niektórzy po prostu nie skorzystają już z tego ośrodka, a są uwidaczniani na tym filmie. Dziękuję bardzo.

Radna H. Głowacka:

Panie Prezydencie , ja tak słucham tych wypowiedzi naszych radnych, Pana również
i stwierdzam, że Pan Prezydent bardzo lubi nas stawiać pod murem i zawsze, kiedy jest jakaś ważna decyzja, to te projekty uchwał są tak skomasowane, właśnie jak dzisiejsze, że jedna która jest tak ważna, że rzeczywiście nasze serca będą takie że nie możemy być przeciw, natomiast druga, która no zastanawia chociażby pod tym kątem, że dobrze by było zapoznać się z dokumentacją ponieważ Panie Prezydencie nie wszyscy radni są tu drugą, czy trzecią kadencję ale również, jak w przypadku mojej osoby , jestem pierwszą kadencję
i np. nic nie wiem na temat i nie znam nawet dokumentacji, jeżeli chodzi o spółkę wodociągów. Jeżeli chodzi o prezentację, rzeczywiście przychylam się do radnych, nie to miejsce i nie ten czas, po prostu było to troszeczkę nie fair, my naprawdę wiemy jak wyglądają niepełnosprawni, jak wyglądają dzieci niedowidzące, ponieważ jako radni , a ja zwłaszcza kontaktowałam się, ludzie inni kontaktowali się ze mną, tak jak np. Pani Linczewska, która jako rodzic przyszła w sprawie budowy domu dla niepełnosprawnych. Ja kontaktowałam się z Panią Prezydent Krupą, z którą też rozmawiałam na ten temat dosyć długo, tak że my znamy ten temat i jesteśmy za tym projektem, natomiast ja zauważyłam, że chodzi raczej o to, żeby nie wiązać takich dwóch projektów, które po prostu mają inny cel. Jeden ma cel charytatywny i jesteśmy za, tylko kwestia teraz no pieniążków. Tak jak Pan radny Bober powiedział, zaczęło się od 60 milionów, na razie nie wiadomo na ilu się skończy. Chodzi nam o pieniądze, dlaczego? Ja jako kobieta powiem w ten sposób,
w Dąbrowie Górniczej brakuje żłobków, przedszkoli, brakuje również domu dziecka . Nasze dzieci, które przypuśćmy w jakiś sposób tracą rodziców odsyłane są w cały kraj naszej Polski, gdzie są rozłączane od swoich braci, sióstr i dlatego wiele mamy potrzeb , dlatego ja jestem oszczędna, wolałabym zaoszczędzić np. na takiej budowie, bo jest ten dom potrzebny, czy ten ośrodek, nie ma o czym mówić, natomiast dobrze by było, żeby wydać jak najmniej, żeby można po prostu wybudować jeszcze to, co nam brakuje. To jest jeżeli chodzi o ośrodek. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część projektu dotyczącą wodociągów , to na temat obligacji, no dobrze by było żebyśmy jako radni również się zapoznali, bo np. uczestniczę chyba w 6 komisjach, natomiast nie jestem w komisji budżetowej , nie byłam zaproszona , być może powinnam się sama wprosić i to jest mój błąd, tak jest, natomiast no nie wszyscy chodzą na wszystkie komisje, więc jeżeli jesteśmy akurat w takim temacie poinformowani, to wtedy wiemy, że po prostu z jakiejś tam swojej winy, czy nie, nie jesteśmy, nie uczestniczymy, nie wiemy. Natomiast, nie wiemy nic na ten temat i np. mnie bulwersuje coś takiego, że z tego co wiem to wodociągi w połowie, nawet większej połowie to firma niemiecka. Panie Prezydencie, jestem oburzona cena wody ponieważ
ja przypuszczam, że wszyscy się chcą kąpać i być czyści. Jako nauczyciel stwierdzam, że
w szkołach niestety czuć ten zapach tych dzieci, a tutaj okazuje się, że tutaj firma niemiecka nic nie widzę żeby uczestniczyła w jakichkolwiek remontach. Firma ta posiada 51% udziałów a w 2000 roku chyba, podpisana była umowa, w umowie było napisane, że ta firma między innymi miała uporządkować gospodarkę wodno-ściekową a do tej pory nie widać żadnych efektów, tylko same awarie w Dąbrowie Górniczej, gdzie po prostu woda się wylewa, a my mówimy o pobraniu tak dużej kwoty i znowu dajemy firmie prywatnej, tak jak było z Aqua Parkiem. Uważam, że jest to jakaś przesada. Dlatego ja mam kilka pytań, zapiszę je jako zapytania, ale je przeczytam:
1. Na jakiej podstawie proponuje się, aby obligacje nie posiadały formy dokumentu.
2. Na jakiej podstawie ogranicza się w sposób zdecydowany liczbę nabywców w liczbie
mniejszej niż 100.
3. Na jakiej podstawie proponujący uchwalenie tej uchwały, czyli Pan Prezydent i Pani
Przewodnicząca, wprowadza do uchwały zobowiązania znacznych rozmiarów, w ogóle nie
określonych a związanych z organizacją każdej serii, iż będą pokryte z dochodów
własnych gminy. Znowu gmina będzie pokrywała.
4. Na jakiej podstawie dokonuje się ustaleń, iż obligacji nie będą posiadały zabezpieczenia.
5. Na jakiej podstawie dopuszcza się możliwość nabycia przez gminę Dąbrowa obligacji
dowolnej serii, przed terminem ich wykupu, w celu ich umorzenia.
6. Na jakiej podstawie Pan Prezydent proponuje zatwierdzenie długofalowych zobowiązań
do 30 listopada 2023 roku, nie mając rozeznania, co do potencjalnych możliwości wykupu
tych obligacji przez gminę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wysokość tych obligacji jest
porównywalna z wysokością rocznego budżetu gminy.
A zakończę to zdaniem z obligacji komunalnych, które ściągnęłam z internetu, że należy pamiętać iż wyemitowanie obligacji i pokrycie deficytu w danym roku budżetowym, to nawet nie połowa sukcesu Panie Prezydencie. Sukcesem jest takie zadłużenie, które nie spowoduje zaburzeń w funkcjonowaniu samorządu w przyszłości. Dziękuję.

Prezydent Miasta Z. Podraza:

Ja chciałbym się ustosunkować do tej ostatniej wypowiedzi. Pani radna
w uzasadnieniu do tego projektu ostatni akapit mówi tak: emisja obligacji realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach z dnia 29. 06.1995 roku (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) To, co Państwu proponujemy, jest zgodne z ta ustawą, tu nikt niczego innego nie wymyśli. Wszystkie propozycje tam składane są zgodnie z tą ustawą. Natomiast ja rozumiem, że Państwo podejmujecie sto tysięcy różnych tematów związanych
z kanalizacją, z wodą, z instytucją PWiK i z wieloma jeszcze innym kwestiami. To ja rozumiem, bo to co Pani mówi, że są trudne decyzje, ale są i łatwe. Jak są trudne, to ucieka się od ich podjęcia, stąd te 100 tysięcy dzisiaj różnych tematów, dzisiaj musimy podjąć intencyjną uchwałę o ewentualnym wypuszczeniu obligacji, to nie jest tak jak kredyt, że piszemy 250 milionów i bierzemy 250 milionów. Sytuacja budżetowa wpływa na poszczególne lata, będzie powodowała w jakiś sposób że emitowane będą obligacje, Sytuacja budżetowa gminy będzie mówiła o tym, jak te obligacje możemy od 2011 roku, spłacać. To wszystko jest przedstawione, to jest najlepsza forma wspierania inwestycji. Ja powiem jednoznacznie, proszę Państwa , nie jesteśmy w stanie ani jednego, ani drugiego zadania realizować z bieżącego budżetu. Jeśli zaczniemy to realizować z bieżącego budżetu, proszę zapomnieć o jakimkolwiek realizowaniu WPI. Nie ma takiej możliwości. To jest jedyna możliwość. Jesteśmy można powiedzieć po konsultacjach z RIO, obciążenia finansowe są tak skalkulowane, oczywiście są, one są w różnych latach różne, ale są w pewnej granicy bezpieczeństwa. Dziękuję i na tym chciałbym skończyć.

Przewodnicząca Rady A. Pasternak:


Dziękuję bardzo. Proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania i rozstrzygnęli nasze wątpliwości. Pan radny Cygroń już wykorzystał limit regulaminowy, ad vocem, dwa razy się zgłaszał, powinien 5 minut. Proponuję rozstrzygnąć w głosowaniu nasze wątpliwości. Dyskutujemy w tym punkcie 70 min, więc myślę, że najważniejsze sprawy zostały podjęte.

Uchwałę przyjęto za-18,przeciw-3,wstrzym.-2

nadano Nr XVIII/243/07

Prezydent Miasta Z. Podraza:

Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za ta decyzję, i wiem że to nie jest łatwa decyzja, zarówno dla mnie i dla Państwa ale jestem pełen uznania. Dziękuję.
:)
CYTAT
Miasto zamierza wyemitować obligacje komunalne
dziś

W Polsce ponad 270 lokalnych samorządów zdecydowało się już podobny krok. Jednak spora kwota planowanych emisji (250 mln zł) sprawi, że zadłużenie budżetu gminy w 2011 r. wyniesie aż 59,5 procenta i będzie balansować na krawędzi dopuszczalnego ustawą o finansach publicznych, 60-procentowego progu. Czy nie będzie to grozić miastu finansową katastrofą?.

Tego zdania jest część Rady Miejskiej. Radni obawiają się, że gmina może stracić przez to płynność finansową. Ich zdaniem wystarczą tylko mniejsze, od planowanych wpływy do budżetu, albo zwiększenie obciążeń przez państwo z tytułu zadań własnych, jak choćby utrzymania najbardziej obecnie kosztownej oświaty.

- Gmina coraz bardziej zbliża się do krytycznego punktu zadłużenia. Obsługa obligacji komunalnych na aktualnych warunkach nie jest korzystna. Wielomilionowe długi będą spłacały kolejne pokolenia dąbrowian, a takie rozwiązanie nie jest korzystne dla dynamicznego rozwoju miasta - podkreśla Grzegorz Jaszczura, radny klubu Porozumienie PO, UPR, Nasza Dąbrowa.

Miasto jeszcze w tym roku chce wyemitować obligacje na 60 mln zł, a w kolejnych latach na 70, 70 i 50 mln zł. Ich wykup ustalony został na lata 2011-2023. Przy dochodach budżetowych rzędu prawie 403 mln w tym roku zaciągnięte przez gminę zobowiązania finansowe wynoszą tylko 40 mln zł. W 2011 r. zwiększą się do ponad 198 mln zł (w tym 180 mln zł obligacji), a rok później do ponad 222 mln zł (w tym 210 mln zł obligacje). A dochody budżetowe w 2012 r. według prognoz będą wyższe tylko o około 33 mln zł.

Miasto chce wydać uzyskane dzięki temu pieniądze głównie na modernizację i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (130 mln zł) oraz budowę specjalnego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących.

Lokalne władze nie obawiają się jednak, że zabraknie im pieniędzy, bo taką decyzję poprzedziły dokładne analizy, a część długu ma się zmniejszyć po otrzymaniu dofinansowania z UE.

- Na podstawie aktualnych analiz finansowych na lata 2008-2023 możemy stwierdzić, że miasto nie przekroczy dopuszczalnego progu zadłużenia. Realizacja zadania dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej (całość warta 600 mln zł) w gminie planowana jest ze środków własnych, czyli obligacji i Funduszu Spójności UE. Kwota długu na zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej (200 mln) będzie mogła być wyłączona z ogólnej kwoty zadłużenia gminy - informuje Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

Dzięki temu dług ma się zmniejszyć o prognozowane 130 mln zł, a wskaźnik zadłużenia ma spaść do 29,1 procenta. Na to liczy pani skarbnik, która zapewnia, że od 2012 roku zadłużenie będzie się zmniejszało.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza jest zwolennikiem obligacji.

- Nie musimy zabezpieczać emisji, na przykład wekslami. Mamy znacznie większą swobodę w zarządzaniu długiem - tłumaczy.

Sosnowiec wyemitował obligacje jeszcze przed 2002 roku, a dotychczas pozyskał w ten sposób 145 mln zł. 95 mln zł pochłonęła przebudowa śródmieścia, a 50 mln zł przeznaczonych zostało na modernizację infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej. W tym roku ma zostać wyemitowana pierwsza transza kolejnych obligacji na sumę 70 mln zł, głównie z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.


Granica zadłużenia jest sztuczna


Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie

Obligacje są formą długu, na ogół nieco tańszą od kredytu. Ustawowa granica 60 procent, do której mogą się zadłużać gminy jest sztuczna, bo kiedyś było to 25 procent. O tym, czy tak wysokie zadłużenie jest bezpieczne, decyduje przede wszystkim płynność finansowa samorządów. Korzystnym i bezpiecznym wyjściem jest zabezpieczenie spłaty obligacji na spółkach i przedsiębiorstwach komunalnych, które powinny być prywatyzowane. Emisja obligacji przez gminy tylko po to, by wydać pozyskane pieniądze, nie zawsze jest korzystna. Gminy podstawowe wydatki powinny finansować dochodami bieżącymi, natomiast inwestycje wpływami z prywatyzacji majątku własnego.


Piotr Sobierajski
vacu
Mam jedno pytanie:
CYTAT
Miasto chce wydać uzyskane dzięki temu pieniądze głównie na modernizację i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (130 mln zł) oraz budowę specjalnego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących.

No to wychodzi mi, że na ten ośrodek chcą wydać 120 mln (250 - 130) - nie za dużo trochę? Chyba, że to nieścisłość w PDZ.
Mick
CYTAT(vacu @ sob, 14 cze 2008 - 13:27) *
Mam jedno pytanie:

No to wychodzi mi, że na ten ośrodek chcą wydać 120 mln (250 - 130) - nie za dużo trochę? Chyba, że to nieścisłość w PDZ.


Zdaje się, że on właśnie tyle ma kosztować. Albo i więcej smile2.gif
vacu
CYTAT(Mick @ sob, 14 cze 2008 - 12:12) *
Zdaje się, że on właśnie tyle ma kosztować. Albo i więcej smile2.gif

hmm...
CYTAT
19 czerwca 2007

Rząd jeszcze w tym roku ma zamiar przeznaczyć 120 milionów złotych z rezerwy budżetowej na rozwój lotnisk w Polsce. [...] Pieniądze zostaną zainwestowane w budowę nowych portów lotniczych w Lublinie, Obicach pod Kielcami oraz w rozbudowę lotniska pod Rzeszowem. Pieniądze na lotnisko w Obicach, czyli prawie 7 milionów złotych, zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod budowę terminali.

Kurcze, trochę drogo np. w porównaniu z powyższym. Na pewno nas stać na takie coś?

BTW - ja mam taką opinię, że pieniądze z kredytów/obligacji powinno się wykorzystywać jedynie na cele takie, które umożliwiają zdobycie kolejnych środków (innymi słowy: zarobek) np. przygotowanie terenów pod inwestycje, rozbudowa dróg itp. A rzeczy takie jak ww. powinny być realizowane ze środków własnych na zasadzie "stać mne - stawiam", bo co z tego, że będzie piękny ośrodek dla niewidomych skoro miasto obciążone wielkimi długami nie będzie w stanie go utrzymać?
hermess
CYTAT(vacu @ sob, 14 cze 2008 - 14:54) *
hmm...

Kurcze, trochę drogo np. w porównaniu z powyższym. Na pewno nas stać na takie coś?

BTW - ja mam taką opinię, że pieniądze z kredytów/obligacji powinno się wykorzystywać jedynie na cele takie, które umożliwiają zdobycie kolejnych środków (innymi słowy: zarobek) np. przygotowanie terenów pod inwestycje, rozbudowa dróg itp. A rzeczy takie jak ww. powinny być realizowane ze środków własnych na zasadzie "stać mne - stawiam", bo co z tego, że będzie piękny ośrodek dla niewidomych skoro miasto obciążone wielkimi długami nie będzie w stanie go utrzymać?


podtrzymuje zdanie kolegi - pieniadze musze robic pieniadze. na chwile obecna jak dla mnie emisja obligacji to kolejny krok to zadluzenia miasta. w polaczeniu z podatekiem adjacenckim to My będziemy spłacac zadluzenie!

BTW - Po co miasto sprzedawało wodociągi nawet w primitywnej grze MONOPOL mając wodociągi i elektrownie można niezła kase bić.
Master
mnie ciekawi ta sprawa tego osrodla dla dzieci slabo-widzaych. przpominam z przed 4 lat , aquapark 35 mln , hala w-s 35 mln, urzad miasta ok 80 mln

koszt budowy 5cio kondugnacyjnego budynku z 30 mieszkaniami po 60m2 to ok 5 mln zl , wiec jakim cudem osrodek ten ma kosztowac ponad 100mln ??
:)
jakos na forum jeszcze nie zawitalo

CYTAT
idabrowa.pl

Kredyt na inwestycje
Redakcja: Przemysław Kędzior


Zgoda radnych na zaciągniecie korzystniejszego kredytu pozwoli m.in. na przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku PKZ. fot. Grzegorz Drygała

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o zaciągnięciu przez miasto kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na wsparcie projektu uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej i remont PKZ.


Kredyt w wysokości 250 mln zastąpi planowaną wcześniej emisję obligacji komunalnych. 200 mln będzie przeznaczonych na projekt wodno-ściekowy, 50 mln zasili modernizację Pałacu Kultury Zagłębia. Pieniądze będą spływać do 2013r. Spłata rozłożona będzie na lata 2013-2026.

-Europejski Bank Inwestycyjny zaproponował korzystniejsze warunki, niż miałoby to miejsce przy emisji i wykupie obligacji. Oszczędzając na obsłudze długu, tanieją koszty inwestycji - argumentowała Janina Bronikowska - Radosz, skarbnik miasta.


Projekt uchwały wywołał burzliwą dyskusję.

- Cieszę się, że znalazł się tańszy sposób finansowania. Ja i kilku radnych apelowaliśmy o to od dawna. Stało się tak dopiero pod koniec obecnej kadencji. Poza tym niepokoi mnie poziom zaciąganych zobowiązań i konieczność długoletnich spłat. Do tego mam poważne wątpliwości, czy w ramach tej uchwały powinniśmy decydować także o remoncie PKZ - wyliczał radny Grzegorz Jaszczura.


Prezydent Zbigniew Podraza powiedział, że skorzystanie z takiego kredytu stało się możliwe dopiero teraz, po poprawie stanu finansów gminy i zyskaniu większej wiarygodności w oczach banku.


- Na koniec 2009r. osiągnęliśmy 43 mln. nadwyżki operacyjnej. Oznacza to, że miasto ma środki inwestycyjne i obsługuje istniejące zadłużenie. Dopiero w takich okolicznościach podniosła się nasza wiarygodność kredytowa i EBI zdecydował się na rozmowy - wyjaśniała Janina Bronikowska - Radosz.


Takie tłumaczenie nie usatysfakcjonowało radnego Jerzego Talkowskiego. Przy tej okazji zgłosił swoje wątpliwości do projektu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej.


- Ta inwestycja ma być finansowana z budżetu gminy, kredytu i środków europejskich. Kiedy miasto otrzyma środki z Unii Europejskiej, w oparciu o jakie dokumenty ? - pytał radny Talkowski.


Skarbnik miasta odpowiadała, że reguluje to umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska zawarta 20 sierpnia, która określa, że unijne środki mogą pojawić już w tym roku. Od 2011r. miasto ma możliwość występowania o zaliczki na tę inwestycję. Wtedy Jerzy Talkowski zgłosił propozycją zdjęcia projektu uchwały o kredycie z porządku obrad. Stwierdził, że część radnych nie miała możliwości zapoznania się z umową z NFOŚ. Pomysł nie znalazł jednak poparcia większości. Po tym wrócono do dyskusji.


- Radni Platformy Obywatelskiej nie byli przeciwni tym inwestycjom, nie godziliśmy się na emisję obligacji. Teraz koszt tych zadań dochodzi do rozsądnego poziomu. Mimo to uważam, że jest to nadmierne zadłużenie miasta, czego nie możemy poprzeć - mówiła radna Bogusława Ciaś.


Wtórował jej radny Marek Cygroń mówiąc, że zadłużenie gminy na kilka kadencji do przodu jest niewłaściwe.


- Decyzje co do realizacji tych zadań zapadały tu przez 4 lata. W tej chwili rozmawiamy tylko o sposobach ich finansowania. Teraz mamy do wyboru tańszy kredyt lub droższe obligacje, to jest sedno sprawy - odpowiadał prezydent Zbigniew Podraza.


- Inwestycje, o których mówimy to zadania gminy, musimy je wykonać. Informowaliśmy o podpisaniu umowy z NFOŚ, podawały to liczne media. Do tej pory nikt z radnych o to nie pytał, dlaczego wątpliwości pojawiają się dopiero dziś na sesji? - zastanawiał się Henryk Zaguła, z-ca prezydenta miasta.


- Poza tym w jakim horyzoncie czasowym ma przebiegać rozwój Dąbrowy? Stoi przed nami wiele spraw, na które nie wystarczą 4 lata. Same analizy, przygotowania i projekty dużych przedsięwzięć, jak gospodarka wodno - ściekowa czy budowa Specjalnego Ośrodka dla Niepełnosprawnych zajęły 3,5 rok - dodał.


Ostatecznie w głosowaniu 16 radnych poparło projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu w EBI i rezygnacji z obligacji. 6 radnych było przeciw.


Oprócz tego RM zdecydowała m.in. o przekazaniu 50 tys. zł na pomoc dla poszkodowanej podczas powodzi Bogatyni. Radni przyjęli też uchwałę o zastosowaniu 90% bonifikaty na wykup mieszkań z zasobów MZBM.
Master
Wpierw z obligacji (250mln) miało byc 130 na Scieki i 120 na OSrodek

Teraz z Kredytu (250mln) 200 na Scieki i 50 na PKZ

Czyli za co stawiany bedzie Osrodek Dla Niedowidzących ??
:)
z budzetu. Wyszlo duzo taniej niz mialo, no chyba ze to na budynki, a potem sie okaze, ze trzeba bedzie wylozyc drugie tyle na wyposazenie i beda sie starac o dofinansowanie.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.