Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Przyroda, ekologia, zieleń miejska
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Przyroda
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
bzenek
Za: Dziennik Zachodni
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/397569.html

-------------------------------------------------------------------------------------

Nowe pomniki przyrody

Środa, 1 wrzeŚnia 2004r.

RosnĄcy na terenie parkowym przy ul. GÓrniczej dĄb szypuŁkowy, zwany „DĘbem WolnoŚci”, uznany zostaŁ przez dĄbrowskich radnych RM pomnikiem przyrody. Drzewo posadzone zostaŁo przez mieszkańcÓw dla upamiĘtnienia wskrzeszenia państwa polskiego w rejonie gmachu, w ktÓrym w okresie I wojny Światowej mieŚciŁo siĘbiuro werbunkowe LegionÓw Polskich, a gdzie obecnie ma swĄ siedzibĘMuzeum Miejskie „Sztygarka”.

Pod ochronĄ znalazŁy siĘrÓwnieŻ dwa buki zwyczajne, rosnĄce w rejonie ul. Podbuczyny w Ujejscu. Drzewa te rosnĄ na skraju lasu i wyrÓŻniajĄ siĘwŚrÓd zwartego, mŁodszego drzewostanu bukowego, ktÓry prawie w caŁoŚci pokrywa GÓrĘBukowĄ — uzasadnia decyzjĘBarbara Lubasz, naczelnik WydziaŁu Ekologii i Rolnictwa.

ZespÓŁ ĹşrÓdeŁ o powierzchni 1,69 ha, znany pod nazwĄ „ĹšrÓdliska w Zakawiu”, a stanowiĄcy strefĘzasilania rzeki Bobrek uznany zostaŁ z kolei za uŻytek ekologiczny. DziĘki temu zachowane zostanĄ ĹşrÓdŁa, z ktÓrych wypŁywa cenna wapniowo-magnezowa woda. WystĘpujĄ tam rÓwnieŻ rzadkie i chronione gatunki roŚlin oraz bogata fauna. ZwŁaszcza liczna populacja rzadkiego Ślimaka — bŁotniarki. Jest to piĄte tego typu stanowisko w Polsce.

------------------------------------------------------------------------------------

To dobra wiadomoŚĆ. biggrin.gif Od kilku lat w dziedzinie ochrony przyrody nic siĘnie dziaŁo. MoŻe teraz wŁadze zacznĄ nadrabiaĆ wieloletnie zalegŁoŚci.
Bathurst
Nie sĄdze Żeby akurat w tym przypadku wŁadze naszego miasta nadrabiaŁy wieloletnie zalegŁoŚci - nasze miasto posiada juŻ uŻytki ekologiczne - np "mŁaki nad pogoriĄ", uzytek ekologiczny "Pogoria I " z miejscami lĘgowymi ptakÓw, czy uŻytek ekologiczny " Pogoria II" myŚlĘŻe nasze miasto na tle innych caŁkiem nieĹşle radzi sobie z ochronĄ przyrody.

jako ciekawostkĘpodam Że w DĄbrowie GÓrniczej wystĘpuje wiĘcej gatunkÓw chroninych niz na terenie Kampinowskiego parku Narodowego !!!
niestety ten stan zmienia siĘniekorzystnie i to paradoksalnie na skutek zaprzestania dziaŁalnoŚci czŁowieka- mÓwiĘtutaj o zaprzestaniu koszenia Łak uprawnych, tak siĘskŁada Że Łaki koŚne sĄ "naturalnym" ekosystemem dla wielu gatunkÓw storczykowatych,
ponadto DĄbrowa GÓrnicza posiada jedyne w Polsce stanowisko Wilczomlecza Pstrego, nie podam gdzie i wolaŁbym zeby nie obejmowano go formĄ ochrony poniewaŻ paradoksalnie przyczyni siĘto do zanikniĘcia tego gatunku- ktoŚ moŻe go zapargnĄc mieĆ w wazonie
dĄbrowa sŁynie teŻ w ŚrÓd przyrodnikÓw z piĘknego gatunku ŁĄkowego - peŁnika europejskiego.
ponadto wzgÓrze goŁonowske z koŚcioŁem i cmentarzem objete jest ochronĄ prawnĄ w postaci zespoŁu przyrodniczo-krajobrazowego. generalnie nasze miasto to pereŁka jeŚli chodzi o bogactwo przyrody. Fajnie Że zaŁozyŁes taki temat - nosiŁem siĘz tym zamiarem od jakiegoŚ czasu ze wzgledu na swÓjĄ pasjĘi zawÓd.
Pozdrawiam, sorry za bŁĘdy
:)
ze strony UM:

PrzemysŁ na caŁe szczĘŚcie nie zdegradowaŁ kompletnie przyrody w mieŚcie. DoŚĆ powiedzieĆ, Że w DĄbrowie GÓrniczej jest wiĘcej chronionych gatunkÓw roŚlin niŻ w... Puszczy BiaŁowieskiej. U nas mamy ich 52, w Puszczy majĄ o piĘĆ gatunkÓw mniej.
Jakich? Wymieńmy niektÓre: lilia zŁotogŁÓw, wyblin jednolistny, kosaciec syberyjski, goryczka wĄskolistna, peŁnik europejski, mieczyk dachÓwkowaty itd.
Fauna teŻ jest doŚĆ ciekawa, a bywa, Że i rzadka. I tak w okolicy BŁĘdowa znaleziono stanowiska trzech gatunkÓw wpisanych w polskĄ czerwonĄ ksiĘgĘzwierzĄt (zagroŻonych wymarciem), sĄ to: minÓg strumieniowy, kropiatka i bÓbr europejski. W pobliŻu Pogorii II Żyje chroniony i okazaŁy pajĄk tygrzyk paskowany.
Zgodnie z ustawĄ z 16 kwietnia 2004 r. "O ochronie przyrody..." gmina prowadzi rejestr tzw. form ochrony przyrody, na przykŁad: pomnikÓw przyrody, uŻytkÓw ekologicznych, zespoŁÓw przyrodniczo-krajobrazowych itd.
W rejestrze prowadzonym przez WydziaŁ Ekologii i Rolnictwa dĄbrowskiego UM mamy 6 pomnikÓw przyrody, 3 uŻytki ekologiczne oraz zespÓŁ przyrodniczo-krajobrazowy (ok. 400 ha). Najstarszym drzewem (jednym z pomnikÓw przyrody) jest lipa drobnolistna, ktÓra roŚnie od 390 lat na BiaŁĄ PrzemszĄ, obok drogi do Łaz BŁĘdowskich. Drzewo o wysokoŚci 21 m ma koronĘo rozpiĘtoŚci 30 na 15 m. Na wysokoŚci 130 cm lipa-staruszka ma w obwodzie 430 cm i w Średnicy 137 cm. Wiek drzewa widaĆ goŁym okiem. Pień jest wyprÓchniaŁy na wylot, na wysokoŚci 4 metrÓw. PozostaŁe cztery lipy-pomniki przyrody maja nieco ponad 300 lat. Ostatni pomnik, jesion jest przy nich mŁodzieniaszkiem...
olo
PrzejeŻdŻaŁem ostatnio przez Bagry i zauwaŻyŁem, Że znowu rozkopujĄ haŁdĘnad PogoriĄ II. KiedyŚ tam juŻ kopano. To co zobaczyŁem dalej, w kierunku starej Pogorii woŁa o pomstĘdo nieba i prokuratora. Nie wierzĘ, Że taka dewastacja lasu, jaka tam ma miejsce, nie dzieje siĘza zezwoleniem UM. Tam jeŻdŻĄ Kamazy, kopiĄ wielkie kopary. AŻ chce siĘpŁakaĆ. :evil:
ocet
olo tez ostatnio widzialem co tam sie dzieje... a wnioski jaki mi sie nasowaja to calkowity brak organizacji, przeciez mozna by bylo prowadzic tam roboty z jak najmniejsza szkoda dla przyrody, ale o tym chyba nikt nie pomyslal... swoja droga to ciekawe co oni tam robia ?
Bathurst
GratulujĘznajomoŚci tematu, jednakŻe ze wzglĘdu na gwaŁtowne zwiĘkszenie siĘpopulacji bobra europejskiego Castor fiber w Polsce, gatunek ten dwa lata temu zostaŁ usuniety z Czerwonej Ksiegi ZwiĘrzĄt. Efekty jego dziaŁalnoŚci mozna obserwowaĆ na Bagnach BŁedowskich gdzie kopie nory a ostatnio ( od 6miesiecy) zaczĄŁ spietrzanie rzeki poprzez budowĘtam. BudowlĘtakĄ widac tuŻ na poczĄtku sciezki przyrodniczej ( zaczynajĄc od schroniska PTSM)[/i]
Bathurst
widziaŁem co tam siĘdzieje, moŻe rozbierajĄ tĄ haŁdĘ? Niestety bez ciĘŻkiego sprzĘtu nie da siĘtego zrobic. Niestety ale bardzo czesto rekultywacje obszarÓw poindustrialnych, sa nieuzasadnione ( wyjĄtkiem sĄ haŁdy do ugaszenia), ŁadujĘsiĘkupĘkasy na obsadzanie takich obszarÓw gatunkami roŚlin ktÓre nie radzĄ sobie w danym srodowisku (kaŻda haŁda jest inna). Przyroda sama poradziŁaby sobie uruchamiajĄc proces sukcesji pierwotnej, ale nie!!!! lepiej zarobiĆ, przetarg, itd.
MyŚle Że warto trzymaĆ rĘke na pulsie i obserwowaĆ czy prace nie wchodzĄ w granicĘuŻytku ekologicznego, wtedy trzeba fakt zgŁosic i to najlepiej do mediÓw

II sprawa "Cichy morderca" - systematycznie nasze zielone obbszary w mieŚcie sa zaŚmiecane - niestety ale Pogoria II teŻ . Śmieci powinno sprzataĆ miasto, ale tego nie robi, zasŁaniajĄc siĘtym Że to ludzie nie majĄ kultury( wĘdkarze smiecĄ na potĘgĘ!!!!!!). Tylko ze to to nie jest Żadne usprawiedliwienie!!! ObowiĄzek to obowiĄzek. Co z tego Że sĄ organizowane akcje typu "SprzĄtanie Świata" dzieci posprzĄjĄ, parĘosÓb nabije punkty Że dziaŁa a miasto nawet nie zbierze workÓw z zebranymi odpadami.
olo
Ta haŁda ma ponad pÓŁ wieku, byŁa dawno zaroŚniĘta. KtoŚ, kilka lat temu odkryŁ, Że wyŻono tam z Huty Bankowa "Śmieci" z piecÓw martenowskich i zaczĄŁ kopaĆ. Potem "wyrobisko" zasypano i wyrÓwnano. Przyroda zaczĘŁa robiĆ to, co zwykle w takich warunkach robi - odzyskiwaĆ swoje. Teraz kopiĄ od nowa. DewastujĄ wszystko dookoŁa.
bzenek
Za: Gazeta Wyborcza

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2...8.html?v=0&f=59

------------------------------------------------------------------------------------

W DĄbrowie mieszkańcy sami zatruli ĹşrÓdŁa, a teraz niszczĄ ostrzegawcze tablice

Witold GaŁĄzka 26-09-2004

Mieszkańcy peryferyjnych dzielnic DĄbrowy od lat pijĄ wodĘz "cudownych leŚnych ĹşrÓdeŁek". Nie chcĄ wierzyĆ urzĘdnikom, Że woda powoduje u nich rozwolnienie, bo wpierw sami zatruli jĄ bakteriami kaŁowymi. Dlatego niszczĄ tablice ostrzegajĄce przed niebezpieczeństwem.

- Kawy na wodzie z kranÓwy w Życiu bym siĘnie napiŁa. Woda ze ĹşrÓdeŁek w naszych laskach to co innego. Naukowcy zbadali, Że mikroelementy ma i ludzie mÓwiĄ, Że ma teŻ leczniczĄ moc... - zachĘca pani Jola.

Niestety, od paru tygodni poŁowa dĄbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce cierpi na przewlekŁĄ biegunkĘ. - U nas to nie nowota, panie! Lud do sraczki nawykŁy. Gospodarka, kury, Świnie... Wodnych klozetÓw nie tak wiele - mÓwi Albert Maj, 68-letni emeryt, z butlĄ w dŁoni przy ĹşrÓdle Wywierzyska. Nikt w okolicy nie uwierzy, Że przyczynĄ ŻoŁĄdkowych dolegliwoŚci mogĄ byĆ "cudowne ĹşrÓdeŁka". - Niech nam urzĘdnicy Ócz nie mydlĄ! Sam wielekroĆ widziaŁem, jak zajeŻdŻali auciskami po ĹşrÓdlanĄ wodĘ- wspomina Maj.

Pani Marta nie narazi siĘsĄsiadom, ale to na jej wniosek pracownicy wydziaŁu ekologii i rolnictwa UM w DĄbrowie zlecili specjalistom zbadanie wody ze ĹşrÓdeŁ na terenie miasta, z ktÓrych mieszkańcy ochoczo pobierajĄ wodĘ"na wyŚmienitĄ herbatĘi kawĘ". Przez trzy miesiĄce badaniami objĘto ĹşrÓdŁa przy ul. Majewskiego, Transportowej, Wywierzyska w Strzemieszycach. Naukowcy nie mogli uwierzyĆ we wskazania. Zmierzyli jeszcze popularne ĹşrÓdeŁka rzeki Bobrek w rejonie ul. Zakawie i na koniec zajĘli siĘuwielbianymi przez mieszkańcÓw ciekami przy drodze szybkiego ruchu w kierunku CzĘstochowy w ZĄbkowicach.

- Tylko jedno ĹşrÓdŁo - Basiula w ZĄbkowicach - speŁniaŁo wymogi wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi. W pozostaŁych ĹşrÓdŁach udowodniono skaŻenie wody bakteriami coli, ktÓre masywnie namnaŻaŁy siĘpo podgrzaniu cieczy do 22 i 37 stopni Celsjusza - raportuje Andrzej BĘben, rzecznik UM w DĄbrowie GÓrniczej. PodkreŚla, Że zmienna jakoŚĆ wody dotyczy wszystkich ĹşrÓdeŁ zlokalizowanych w pobliŻu budynkÓw mieszkalnych, gdzie nieszczelne szamba i wahania poziomu wÓd gruntowych majĄ najwaŻniejszy wpŁyw na jakoŚĆ wody w ĹşrÓdŁach.- UstawiliŚmy specjalne tablice ostrzegajĄce o zagroŻeniu, ale, o dziwo, ludzie sami ciĄgle je niszczĄ - skarŻy siĘBĘben. - Musimy na wszelkie sposoby przestrzegaĆ mieszkańcÓw przed "cudownymi ĹşrÓdeŁkami"...

- Przeczyszczenie caŁego organizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziŁo - mÓwi sĘdziwy gospodarz ze Strzemieszyc. - JuŻ nasi pradziadowie robili lewatywĘ, Żeby trucizny zeszŁy z wnĘtrznoŚci czŁowieka.

-------------------------------------------------------------------------------------

RĘCE I NOGI OPADAJĄ :roll:
Po prostu szkoda sŁÓw...
Bathurst
Za Dziennikiem Zachodnim


Fauna w prawie peŁnym rozkwicie

Środa, 15 grudnia 2004r.

Miasto od kilku lat stara siĘo zachowanie i wzbogacenie lokalnych gatunkÓw zwierzĄt i roŚlin. - Restauracja fauny w lasach naszego nadleŚnictwa, obejmujĄcego rÓwnieŻ DĄbrowĘGÓrniczĄ, trwa juŻ od dawna - informuje Andrzej WŁÓka, nadleŚniczy NadleŚnictwa Siewierz. - ByŁ tutaj kiedyŚ cietrzew. ChcielibyŚmy przywrÓciĆ ten gatunek, ale nie wiadomo dlaczego przestaŁ wystĘpowaĆ.

Jeszcze w latach 70. w dĄbrowskich lasach nie byŁo w ogÓle Łosi. DziŚ w Mokrzni koŁo Tucznawy Żyje prawie 30 sztuk. W okolicach dawnej Huty Katowice pojawiŁy siĘnatomiast jelenie. Sporo jest takŻe dzikÓw. W caŁym siewierskim nadleŚnictwie jest ich ok. 360. I choĆ rocznie myŚliwi odstrzeliwujĄ aŻ 300 sztuk tej zwierzyny, to populacja roŚnie.

TakŻe Polski ZwiĄzek WĘdkarski systematycznie wprowadza do wÓd Pogorii i rzek pŁynĄcych przez DĄbrowĘGÓrniczĄ coraz wiĘcej gatunkÓw ryb.

- Odnowie ichtiofauny sprzyja fakt, Że BiaŁa i Czarna Przemsza sĄ czystsze niŻ przed kilkunastu laty - zaznacza prof. Andrzej Czylok z WydziaŁu Nauk o Ziemi UŚ.

Na odcinku Czarnej Przemszy utworzono nawet tzw. licencyjne Łowisko pstrĄga potokowego. DĄbrowski PZW rocznie wydaje ok. 6 tys. licencji na poŁÓw tej ryby.

- W 2003 roku miejskie koŁa wĘdkarskie wprowadziŁy do Pogorii I, II i III ponad 13 ton narybku. W tym roku z puli Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono 15,5 tys. zŁ dotacji na zarybianianie - wylicza Barbara Lubasz, naczelnik WydziaŁu Ekologii i Rolnictwa dĄbrowskiego UM.

300 sztuk narybku pstrĄga potokowego trafiŁo np. do zbiornika Wywierzysko w Strzemieszycach Wielkich.
:)
no moze tutaj choc troche to pasuje. Ze strony DG:

Nowoczesna oczyszczalnia
Dzisiaj, 30 grudnia w Koksowni „Przyjaźń” w DĄbrowie GÓrniczej poŁoŻono kamień wĘgielny pod jednĄ z najwiĘkszych inwestycji ekologicznych ostatnich lat w naszym wojewÓdztwie – kompleksowĄ modernizacjĘoczyszczalni ŚciekÓw.
Inwestycja ma kosztowaĆ 25 mln zŁ, a prace przy jej realizacji potrwaĆ majĄ rok.
PrzyszŁĄ inwestycjĘpoŚwiĘciŁ biskup diecezji sosnowieckiej ks. Adam Śmigielski, a przeciĘcia wstĘgi pod jej podwaliny dokonaŁ Prezes ZarzĄdu Koksowni „Przyjaźń” Andrzej KoŁacz. W uroczystoŚci wziĘli teŻ udziaŁ, parlamentarzyŚci - nie tylko naszego regionu, przedstawiciel ministerstwa ochrony Środowiska, wŁadze samorzĄdowe DĄbrowy GÓrniczej i wojewÓdztwa.
- Mam nadziejĘ, Że to nie ostatnia inwestycja jakĄ planujecie, ŻyczĘwam kolejnych - powiedziaŁ m.in. prezydent DĄbrowy GÓrniczej Jerzy Talkowski w trakcie uroczystoŚci. PrzypomniaŁ rÓwnieŻ o tym, Że koksownia w ciĄgu zaledwie roku poprawiŁa swĄ kondycjĘfinansowĄ, co umoŻliwiŁo jej rozpoczĘcie inwestycji. WspomniaŁ takŻe o pomocy publicznej jakiej udzieliŁo miasto zakŁadowi w ubiegŁym roku.


RozpoczĘta inwestycja stanowi pierwszy etap realizacji opracowanej przez zarzĄd strategii rozwoju spÓŁki na lata 2005-2016. Jej wykonawcĄ jest konsorcjum firm, w skŁad ktÓrego wchodzĄ: EnergomontaŻ PoŁudnie S.A. Katowice, Lanco Polska Sp. Z o.o. Warszawa i Eco –Instal- Bud sp. Z o.o. ChorzÓw Modernizacja oczyszczalni ŚciekÓw jest jednym z kluczowych zadań proekologicznych realizowanych przez koksowniĘ. Aktualnie zakŁad ma trÓjstopniowĄ oczyszczalniĘŚciekÓw poprodukcyjnych , ktÓra pracuje w oparciu o procesy mechaniczne, chemiczne i biologiczne oraz oczyszczalniĘŚciekÓw deszczowo-przemysŁowych IstniejĄca oczyszczalnia oczyszcza okoŁo 5 tyŚ m szeŚc. ŚciekÓw na dobĘ.

Biuro Prasowe UM w DĄbrowie GÓrniczej
rafi
To samo (prawie) tylko z innego zrodla :)

Za: Dziennik Zachodni
autor: Jaroslaw Adamski
http://www.dabrowagornicza.naszemiasto.pl/...nia/435413.html

--------------------------------------------------------------------------------------------
WykorzystujĄ koniunkturĘ

Środa, 5 stycznia 2005r.

Zaledwie rok bĘdzie trwaĆ dostosowanie zakŁadowej oczyszczalni w Koksowni Przyjaźń. Dla mieszkańcÓw ZagŁĘbia oznacza to znacznie czystsze Środowisko naturalne.

— Modernizacja zakŁadowej oczyszczalni ŚciekÓw jest jednym z naszych kluczowych zadań proekologicznych. To pierwszy etap realizacji strategii rozwoju spÓŁki na lata 2005 — 2016 — mÓwi prezes spÓŁki Andrzej KoŁacz.

Prace majĄ byĆ zrealizowane do końca 2005 roku. ZakŁad wyda na to blisko 25 mln zŁ. DziĘki modernizacji zostanie zmniejszone zanieczyszczenie odprowadzane ze Ściekami i obniŻĄ siĘkoszty oczyszczania ŚciekÓw.

UmowĘo modernizacji podpisano z konsorcjum firm, ktÓrego liderem jest EnergomontaŻ PoŁudnie SA Katowice.

Wiadomo, Że oczyszczalnia musi byĆ przystosowana do wydajniejszej pracy, zwŁaszcza, Że w ciĄgu najbliŻszych czterech lat zakŁad zamierza wybudowaĆ dwie nowe baterie koksownicze, ktÓre zwiĘkszyŁyby zdolnoŚci produkcyjne zakŁadu o 1,4 mln ton rocznie. Koszty inwestycji szacowane sĄ na 350 mln euro.

— OpracowaliŚmy strategiĘrozwoju spÓŁki do 2016 roku. Do jej gŁÓwnych celÓw naleŻy utrzymanie do roku 2009 r. produkcji koksu na dotychczasowym poziomie, czyli 2,4 mln ton rocznie i budowa baterii koksowniczych — podkreŚla prezes KoŁacz.

Produkcja koksu w DĄbrowie GÓrniczej to 30 proc. caŁej polskiej produkcji. Trwa niezwykŁa koniunktura na koks, zwiĄzana m.in. z chŁonnym rynkiem chińskim. Eksperci uwaŻajĄ, Że na rynku koksu utrzyma siĘona przynajmniej przez 10 lat. W tym czasie Polska moŻe siĘstaĆ potentatem na tym rynku.

Koksownia Przyjaźń jeszcze dwa lata temu byŁa zagroŻona bankructwem. W 2003 roku po raz pierwszy od dawna osiĄgnĄĆ zysk. Po trzech kwartaŁach 2004 zysk netto przekroczyŁ pÓŁ miliarda zŁ.

W tej chwili zakŁad, bez spÓŁek zaleŻnych, zatrudnia 1,8 tys. osÓb. DziĘki nowym inwestycjom miejsc pracy bĘdzie przybywaĆ. W ciĄgu kilku lat potrzeba bĘdzie kilkuset dodatkowych pracownikÓw. Do tego dojdĄ rÓwnieŻ zatrudnieni przy modernizacji i budowie nowych baterii.


Polski koks na topie

Polskie koksownictwo to siedem przedsiĘbiorstw, wytwarzajĄcych rocznie okoŁo 10 mln ton koksu i zuŻywajĄcych ok. 14 mln ton wĘgla. Polska jest najwiĘkszym wytwÓrcĄ koksu w Europie. PozostaŁe kraje Unii produkujĄ go ŁĄcznie ok. 29 mln ton. Ponad poŁowa krajowej produkcji trafia na eksport

--------------------------------------------------------------------------------------------
Bathurst
tak siĘzastanawiam kto posprzata syf jaki zostaŁ po zimie mad Pogoriami? Jest totalny burdel - walajĄ siĘplastykowe butelki, Śmieci, szkŁa. W dodatku nad PogoriĄ i od strony PiekŁa - powstaŁo mini wysypiosko Śmieci, choĆ niedŁugo bedzie mega. Jak to wszystko zasmierdnie od ciepŁa to bedzie jak znalazŁ dla ludzi wypoczywajĄcych nad woda. Kto posprzĄta ten burdel?No kTo? Gdzie nasz Tale co stawia na turystykĘi rozwÓj. WSTYD!!! :twisted: :twisted: :twisted:
TeodorMotor
I w tym samym duchu siĘwpisywam. PrzerowerowaŁem tamtĘdy kilkakroĆ ostatnio, i ... qwa, nie wiem co napisaĆ!
ZamysŁ wykarczowania pasa zieleni na wysokoŚci parkingu (przy drodze piekielskiej) zacny - moŻe gnoje (bo nie mam innych sŁÓw, na takich co puszki i plastikowe butelki rzucajĄ po krzakach) siĘopamiĘtajĄ i zawstydzĄ...
Dami7
QUOTE(TeodorMotor)
I w tym samym duchu siĘwpisywam. PrzerowerowaŁem tamtĘdy kilkakroĆ ostatnio, i ... qwa, nie wiem co napisaĆ!
ZamysŁ wykarczowania pasa zieleni na wysokoŚci parkingu (przy drodze piekielskiej) zacny - moŻe gnoje (bo nie mam innych sŁÓw, na takich co puszki i plastikowe butelki rzucajĄ po krzakach) siĘopamiĘtajĄ i zawstydzĄ...

W niedzielĘjechaŁem tamtĘdy i sierŚĆ mi siĘzjeŻyŁa. OrzekŁem, Że jest to jawny dowÓd zbydlĘcenia rasy ludzkiej...CzyŻby twierdzenie, Że suma inteligencji na Ziemi jest staŁa ale populacja roŚnie odnosiŁo siĘrÓwnieŻ do kultury osobistej???
TeodorMotor
CzyŻby ktoŚ "z miasta" tu zaglĄdaŁ? WysprzĄtane, pozamiatane, pozbierane... AŻ miŁo! Robota na piĄtkĘ! Szkoda, Że dŁugo to trwaŁo.
Bathurst
No to piĘknie :) aŻ zajrzĘtam dzisiaj lub jutro. JeŚŁi faktycznie jest taki porzĄdek to powinniŚmy pomyŚleĆ o jakiejŚ laurce dla pracownikÓw UM :wink:
:)
znowu wokol Pogorii III jest straszny syf :evil: Juz w czwartek na plazy bylo peeeelno smieci to ciekawe jak wyglada po dlugim weekendzie. Wczoraj widzialem Pogorie z drugiej strony to masakra - kazdy kto odchodzil zostawial po sobie mase smieci. Do tego nie ma koszy i potworzyly sie co kawalek mini wysypiska - i tak dobrze jakby wszyzscy ludzie chociaz tam wysypali (latwiej byloby zebrac)jak juz tak musza a nie zostawiali nad woda/ na plazach/ trawie/ krzakach. Nie wiem skad u nas taka kultura, kto tego nauczyl. Moze to potomkowie przybyszow ze wsi ktorzy do tej pory nie przystosowali sie do zycia w miescie
Bathurst
Po weekendzie faktycznie jest duŻo Śmieci. Dzisiaj po pracy podjechaŁem sobie na Pogorie aby siĘodstresowaĆ 8) i trochĘsyfu jest - niestety. Brak koszy na Śmieci i generalnie brak powaŻnych dziaŁań ze stronu UM aby ten teren wyglĄdaŁ atrakcyjnie.Miasto siĘchwali Że Pogorie to wizytÓwki i wogÓle super a moŻe by tak Panowie Radni trochĘgrosza wysupŁaĆ na ten teren. Pozatym to co mnie dziŚ zaniepokoilo to fakt iz pŁywajac prawie poŁknaŁbym zdechŁa rybĘ- ostatnio spotkaŁem na III ich trochĘ- to mnie niepokoi - czyŻby cos z woda nie tak???

PS. Sorry za skŁadniĘi za bŁĘdy ale upaŁ mnie dis zabija po porstu , leczĘsiĘpiwem ale mimo wszystko tongue.gif
pzdr
Bathurst
Tradycyjnie juŻ w tym temacie nie za wesoŁe informacje.

OtÓŻ na pewno zauwaŻyliŚcie Że w pobliŻu uŻytku ekologicznego " Pogoria II" powstaŁy nowe domy. Te ktÓre staŁy stojĄ przy drodze na PiekŁo jeszcze tak bardzo nie kolidowaŁy z otoczeniem obszaru chronionego, niestety przygotowano juŻ miejsce na nastĘpne zabudowania od strony poŁudniowej uŻytku, tuŻ za istniejĄcymi juŻ domami. Wiem Że zaraz pewnie powiecie Że nie Żyjemy w parku narodowym, ale ten teren jest juŻ tuŻ przy granicy uŻytku na obszarze zaznaczonym na Mapie Przyrodniczej DĄbrowy GÓrniczej jako teren cenny przyrodniczo. JeŚli zabudowa bĘdzie siĘrozrastaĆ a bĘdzie to "Pogoria II" bĘdzie otoczona zabudowaniami i w ten sposÓb wŁaŚnie kurczĄ siĘobszary zielone w naszym i nie tylko naszym mieŚcie.
Druga sprawa to zanikajĄce ŁĄki kosaĆcowe w okolicy Tucznawy. ByŁem tam dzisiaj, korzystajĄc z dnia wolnego w pracy i niestety ŁĄki zarastajĄ - istnieje potrzeba koszenia ŁĄk wilgotnych ze storczykami, mieczykiem peŁnikiem europejskim, ktÓry jest rarytasem przyrodniczym. A tym czasem koszenia zero - powinno miasto coŚ z tym zrobiĆ, w dodatku teren jest chyba zalesiany wierzbĄ energetycznĄ W innej czĘŚci ŁĄk koparka coŚ ostro dŁubie w ziemi. Dla zainteresowanych podajĘoznaczenie ŁĄki na mapie przyrodniczej DĄbrowy "I.5"
[/img]
:)
DZ tez sie juz tym zaintereswal
QUOTE([img)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/img]]
PlaŻa, deptak i okolice Pogorii III tonĄ w Śmieciach

Sobota, 4 czerwca 2005r.

Jeszcze kilka dni temu spacerowicze i plaŻowicze na najbardziej popularnym w mieŚcie kĄpielisku przecierali oczy ze zdumienia. WszĘdzie peŁno odpadkÓw, Śmieci, foliowych toreb i resztek jedzenia, a w pobliŻu trudno byŁo znaleĹşĆ jakikolwiek kosz. Wszystko dlatego, Że nikt w magistracie nie zadbaŁ o to, by podpisaĆ wczeŚniej umowĘz firmĄ, ktÓra bĘdzie usuwaŁa baŁagan wokÓŁ dĄbrowskich jezior.

— To jest jeden wielki Śmietnik. Od plaŻy w kierunku PiekŁa nie ma ani jednego kontenera, wiĘc trudno siĘdziwiĆ, Że ludzie nie majĄ gdzie wyrzucaĆ odpadkÓw — twierdzi radna BogusŁawa CiaŚ. — Po dŁugim weekendzie zastaŁem tam straszny widok. Nikt tam nie sprzĄtaŁ — dodaje radny Ryszard Rutkowski.

Wszystko wskazuje na to, Że wŁadze miasta nie liczyŁy siĘchyba z tym, Że upalna pogoda jeszcze w maju przyciĄgnie nad wodĘsetki plaŻowiczÓw. No bo jak inaczej wytŁumaczyĆ fakt, Że bĘdzińska prywatna firma zostaŁa zobowiĄzana do utrzymywania tam porzĄdku dopiero od... 1 czerwca.
— SkierowaŁem tam juŻ ekipĘ, ktÓra na razie posprzĄta — tŁumaczy Janusz OlszÓwka, dyrektor Miejskiego ZakŁadu Przetwarzania OdpadÓw Komunalnych LipÓwka II.

Taka informacja jeszcze bardziej zezŁoŚciŁa dĄbrowskich rajcÓw.

— Pogoria nie moŻe byĆ sprzĄtana dopiero od czerwca, tylko dlatego, Że nie rozstrzygniĘto odpowiednio wczeŚniej przetargu na te usŁugi. Nie inaczej wyglĄda sytuacja w osiedlach, zwŁaszcza, jeŚli chodzi o place zabaw. Na Dzień Dziecka Żaden nie zostaŁ przygotowany, ani wyremontowany. StraszĄ tylko poŁamane i zdewastowane urzĄdzenia. Dzieci mogĄ sobie tam zrobiĆ krzywdĘ— podkreŚla radny Zbigniew Łukasik.

Prezydent Jerzy Talkowski wyraziŁ tylko ubolewanie, Że place zabaw sĄ zdewastowane.

— JuŻ podjĘliŚmy odpowiednie prace, rÓwnieŻ na osiedlu TysiĄclecia, gdzie przeprowadziliŚmy wizjĘlokalnĄ. Remonty sĄ zaplanowane, kupimy nowy sprzĘt, a caŁoŚĆ uzupeŁnimy elementami maŁej architektury — tŁumaczy Artur Weber, naczelnik WydziaŁu Gospodarki Komunalnej UrzĘdu Miejskiego.

(pas) - Dziennik Zachodni
Pawelele
Witam!
WŁaŚnie doŁĄczyŁem na to forum z nadziejĄ, Że tĄ drogĄ uda mi siĘrozszerzyĆ moje kontakty z ludĹşmi zajmujĄcymi siĘprzyrodĄ w DG. JeŚli chodzi o mnie to od +/- 1999 zajmuje siĘornitofaunĄ zbiornikÓw Pogoria i szeroko pojĘtych okolic. Ostatnio rozszerzyŁem teŻ swÓj wachlarz zainteresowań o herpeto i teriofaunĘ, a okazjonalnie tez notujĘstwierdzenia owadÓw. JeŚli sami macie podobne zaintresowania lub znacie kogoŚ takiego albo posiadacie jakieŚ informacje o zwierzakach DG to dajcie cynk! Wszak w grupie moŻna zrobiĆ wiĘcej!
Pozdro! biggrin.gif
Pawelele
CzyŻby w DG proekologiczny byŁ tylko prezydent :?: :wink:
Hator
proponuje zglosic sie do p. Darka Nowaka - on moze cos bedzie wiedzial a przy okazji moze by umiescil tez Twoje ogloszenie :)
pozdrawiam
Bathurst
CzeŚĆ Pawele!!! - witam na forum

Napisz proszĘco chcesz osiĄgnĄĆ, czym siĘzajmujesz, czy prowadzisz jakieŚ badania, czy chcesz zaŁoŻyĆ organizacjĘpozarzĄdowĄ?
UwaŻam siĘza przyrodnika ( choĆ nie jestem omnibusem :wink: )
MÓj konik to bobry oraz w pewnym stopniu flora dĄbrowska

Pozdrawiam
Pawelele
Fajnie, Że ktoŚ sie wreszcie odezwaŁ :) Bathurst - najzwyklej w Świecie szukam osÓb, ktÓre zwracajĄ uwagĘna otaczajĄcĄ przyrodĘ- dla mnie najbliŻsze sĄ ptaki, nieco pÓĹşniej herpeto i terio. Co do badań - to moŻna to tak nazwaĆ - najleŻĘdo GÓrnoŚlĄskiego KoŁa Ornitologicznego i nasz WÓdz 8) wpadŁ na pomysŁ, Żeby zbadaĆ ornitofaunĘjak on to nazwaŁ rekreacyjnych zbiornikÓw wodnych (gdzie presja ludzi jest doŚĆ spora) - tak sie skŁada, Że Pogorie siĘna to teŻ zaŁapaŁy. Bardzo cenne byŁyby dla mnie info na temat sÓw czy dzierlatki w DG. Skoro uwaŻasz siĘza przyrodnika moŻesz coŚ wiedzieĆ na ten temat - w ogÓle jeŚli masz jakieŚ fajne info przyrodnicze to daj cynk - ja teŻ sie mogĘpodzieliĆ swoimi danymi. JeŚli chodzi o florĘ- to Średnio - ale tylko przez wzglĄd na to, Że nie mam odpowiednich kluczy i czĘsto nie potrafie oznaczyĆ.
A z p.Nowakiem juz zŁapaŁem kontakt - dziĘki Hator!
pulsatilla1214
Ptaki to tam pewnie członek szacownego towarzystwa świetnie zna. Z ciekawszych ( dla mnie;-) - spotkanie w maju buczącego w trzcinach bąka na zalewanej Pogorii IV (pierwszy raz w życiu słyszałem tę wodną krowę, hihihi, dotychczas jedynie widziałem kolorowe bączki nad Pogorią II). A co do sów - kiedyś dwukrotnie spotkałem sowę uszatą nad Pogorią II, raz siedziała sobie na drzewku świetnie widoczna wieczorkiem jesiennym (dokładnie tam, gdzie wpada Pogoria), drugi raz po kilku dniach w locie, pewnie tę samą, na wczesnonocnym spacerku wysokim wschodnim brzegiem. Ale pewnie ptak wędrujący. No i polecam posłuchać kiedyś nocnej ciszy nad Pogorią II. Kiedyś łowiąc niemal co noc sandacze wczesnym latem nieraz słyszałem kjuwitujące puszczyki z przeciwległego brzegu- jakoś z okolic wysokich mieszańców topól koło piętrzącego jazu. A dzierlatki czasem nie ma w Błędowie;-)? Na Brzózkach w Gołonogu są zaś wcale nie tak częste kląskawki, Ładnie ubarwione i niepłochliwe:-)

A, na płytkiej wodzie zalewanej czwórki złapałem w maju (wybaczcie złamanie prawa, hihihi) pięknie ubarwioną ropuchę zieloną i postraszyłem nią moją dziewczynę (reakcja -histeria:-)). Ale po chwili krótkiej delikatnie wypuściłem:-) Nie wiem czy słyszałeś - górski gatunek traszki spotkali Czylok Z Celińskim w lesie Mokrznia (ale to już właściwie granica miasta, a najpiękniejsza część buczyny już na terenie gminy Łazy)
Pawelele
O fajnie, Że znÓw ktoŚ siĘodezwaŁ biggrin.gif . Fajne obserwacje - niestey bĄk juŻ siĘwyniÓsŁ z P4 (teŻ ostatni raz sŁyszaŁem go w maju, a teraz woda ŚmignĘŁa do gÓry i tyle). Z sowowych info to nie znaŁem stanowiska puszczyka tam gdzieŚ przy P2.
A z dzierlatkami to wŁaŚnie jakaŚ straszna posucha w okolicy - pulsatilla1214 a masz jakieŚ konkretne podejrzane miejsca na niĄ w BŁedowie? - zastanawiam siĘtylko gdzie ona by siĘtam uchowaŁa - bardziej spodziewaŁbym siĘjej gdzieŚ w mieŚcie na jakichŚ blokowiskach czy gdzieŚ :roll: .
Ja teŻ czasem biore w ŁapkĘjakieŚ ropuchy 8) - a swojĄ drogĄ to na P4 moŻna wieczorem usŁyszeĆ paskÓwki (z tego co wiem to jedyne stanowisko w tej okolicy) - drĄ siĘniemiŁosiernie - coŚ niesamowitego biggrin.gif
O traszce gÓrskiej na Mokrzni sŁyszaŁem.
Pulsatilla1214 - jakbyŚ miaŁ jakieŚ ciekawe obserwacje to daj znaĆ (na priva albo tak offen jeŚli uznasz to za stosowne :wink: )
sylvia78
teŻ wiele lat obserowaŁam ptaki,ale miejskie. To byŁa moja pasja.
W ogÓle w D.G trafiaŁo siĘna ciekawe okazy,teraz nieco nie wiem,jak sprawa wyglĄda?
pulsatilla1214
Co nieco pisaliśmy, także o ptakach, w temacie Pogoria IV. Ale od jakiegos czasu cisza, Pawelele chyba schował lornetkę do szafy 8)
Pawelele
QUOTE(sylvia78)
teŻ wiele lat obserowaŁam ptaki,ale miejskie. To byŁa moja pasja.
W ogÓle w D.G trafiaŁo siĘna ciekawe okazy,teraz nieco nie wiem,jak sprawa wyglĄda?

Witam Sylvia78 - szkoda, Że piszesz o swoich obserwacjach w czasie przeszŁym sad.gif - moŻe czas odŚwierzyĆ to hobby biggrin.gif . MoŻesz coŚ wiĘcej napisaĆ o tych "ciekawych okazach" ?
Teraz tez jest caŁkiem ciekawe - tej wiosny drugie stwierdzenie czerniczki w Polsce.
A ja jak najbardziej nie schowaŁem lornetki do szafy i dalej Śmigam w teren doŚĆ intensywnie. Pulsatilla1214 - a Ty coŚ ciekawego widziaŁeŚ ostatnio?
Ja z ciekawszych obserwacji ostanio miaŁem tak: na Pogorii 1 - nur carnoszyi, 11 uhli (to spora koncentracja jak na poŁudnie kraju), 12 gĄgoŁÓw. Na Pogorii 3 - dalej zatrzĘsienie Łysek (okoŁo 3500), sporo mew, trafiajĄ siĘwĄsatki - maksymalnie 11 ptakÓw.
Pozdrawiam!
pulsatilla1214
niestety coŚ sam mam zawieszona na haku lornetkĘ;-) MoŻe stĄd te przewrotne podejrzenia 8) Szczerze mowiĄc jak wpadam do domku zawsze liczĘ, ze najdĘczas na maŁy rekonesans nad naszymi jeziorkami, ale potem jakos go ciĄgle brakuje:))) Ale aby zobaczyc te wĄsatki chyba sie wybiorĘ:) W trzcinach buszuja maŁymi stadkami, Pawelele? MenaŻeria ptasia niezŁa, gdyby tak gniazdowaŁy jeszcze, hihhihi:) CoŚ ostatnio w Środku dojrzewa we mnie chĘc , aby wybrac sie na CzwÓrke sprawdziĆ, czy wysepka juz odcieta i otoczona wodĄ i jaki poziom w nowym jeziorku;-). Trzeba robic mapy, na przyszle poŁowy bĘdĄ jak znalazŁ;-)
Pawelele
Hej! WĄsatki w sile ca5 os. widziaŁem/sŁyszaŁem ostatnio 24.11. Jutro sie tam wybieram ale nie z powodu wĄsatek tylko tajemniczych kaczek :) - w czwartek z kumplem widzieliŚmy coŚ co przyprawiŁo nas o palpitacjĘserca :) - czekamy na opinie ekspertow no i moze jeszcze sie uda zrobic lepsze foty (w czwartek laŁo :/) ale ptaki wyglĄdaŁy na krzyŻÓwkĘczernicy z pÓŁnocnoamerykańska czerniczkĄ !!!!!!!! To byŁby chyba pierwszy przypadek w kraju jak nie w Europie Środkowej!!! Ale jeszcze niemamy pewnoŚci.
Pawelele
Hej pulsatilla1214 - dziŚ na Pogorii III w rejonie zatoczki sŁyszaŁem +/- 3 wĄsatki.
pulsatilla1214
dziĘki za namiary, Pawelele, ale niestety daleko od domku obecnie :? JakoŚ za tydzień niestety dopiero bĘdĘmÓgŁ siĘrozejrzeĆ.
W miniony weekend tak siĘwybieraŁem na wĄsatki, ale z domku siĘnie chciaŁo wyjŚc i dopiero godzinĘprzed zaxchodem sŁońca na Bagrach siĘzn alazŁem. Nic ciekawego w oczy mi nie wpadŁo, jeziorko zamarzniĘte juŻ zresztĄ byŁo, jedynie nad PogoriĄ w stronĘJedynki jakiŚ zagubiony rudzik nie wiadomo dlaczego o odl;ocie nie myŚlaŁ;-) A na Nowej Pogorii zauwaŻyŁem caŁkiem sporo wody, poziom jakieŚ 15 cm wiĘkszy niŻ zazwyczaj. Stara juŻ teŻ zamarzniĘta cieniutkĄ tafla pokryta, Na CzwÓrce w szarÓwce jedynie zobaczyŁem, Że teŻ poziom Ładnie podskoczyŁ po ostatnich opadach. LÓd tylko przy brzegu.
I co z tym mieszańcem..?
Pawelele
No niestety nie znalazŁem ich pÓĹşniej - zobaczymy - poŚlemy to do Komisji Faunistycznej - niech siĘchŁopaki nad tym gŁowiĄ :) Troche przesadziŁem z rangĄ tej obserwacji, jeŚli to bĘdzie to o czym myŚlimy - w Europie juŻ takie mieszańce byŁy stwierdzane - w Polsce jeszcze nie :)
Na Pogoriach - sporo ptakÓw - jeĹşdziŁem wczoraj i dziŚ - np kaczki morskie - ogorzaŁki, uhle, markaczka; ponadto nieco gĄgoŁÓw i duŻo mew :)
Na KuĹşnicy faktycznie w cz.S nieco wiĘcej wody ale i tak prawie caŁa skuta lodem.

Fajny ten pÓĹşny rudzik!!
Pawelele
Tak się coś bardzo tułamy po różnych wątkach z obserwacjami przyrodniczymi, a przecież dużo prościej jest otworzyć adekwatny osobny temacik - wszystko powinno być wtedy bardziej klarowne.
O zwierzakach (ogólnie o przyrodzie) DG piszmy właśnie tutaj :idea:
pulsatilla1214
Pogoria IV : czapla biała od brzegu środkowo-wschodniego, trzy czaple siwe na zatoce pod Ratanicami, kormorany fruwają to tu, to tam, po dwa także :wink: . Trzy cyranki (dwa samce), rycyk miedzy Mariankami a Ratanicami . Białorzytka w sobotę od Wojkowic :wink: ? Stadka potrzosów :wink: Kurczę, ale dużo coś tych śmieszek biggrin.gif Czernic też wyjątkowy urodzaj i perkozów (rdzawoszyich niestety nie wypatrzyłem;p;p)
pulsatilla1214
Pogoria IV : czapla biała od brzegu środkowo-wschodniego, trzy czaple siwe na zatoce pod Ratanicami, kormorany fruwają to tu, to tam, po dwa także :wink: . Trzy cyranki (dwa samce), rycyk miedzy Mariankami a Ratanicami . Białorzytka w sobotę od Wojkowic :wink: ? Stadka potrzosów :wink: Kurczę, ale dużo coś tych śmieszek biggrin.gif Czernic też wyjątkowy urodzaj i perkozów (rdzawoszyich niestety nie wypatrzyłem;p;p)
Pawelele
Fajne obserwacje - czapli białej jeszcze w tym roku tam nie widziałem. No i ten rycyk!
Ja dziś wracając brzegiem NW widziałem 2 przelatujące nisko dymówki biggrin.gif
pulsatilla1214
Jedna wiosny nie czyni, ale jak dwie... biggrin.gif
TeodorMotor
Jak kiedyś wspominałem, nie znam się na ptactwie, ale potwierdzam - przybyło, oj, przybyło! To chyba dobrze, nie?
pulsatilla1214
Od Piekła dziś trzy rdzawoszyjne. Psiajuchy ciche strasznie, chyba lodowaty wiatr północny odebrał im chęć kwiczenia laugh.gif Pogoria III ciągle skuta lodem, znacznie podniósł się i na niej poziom wody - końce betonowych główek przy wpływie Pogorii są zatopione. Pogoria II już całkowicie bez pokrywy lodowej, ale ptaków niewiele. Dziwny drozd z brązowym bokiem i fanfarami śpiewanymi w niebo :? :?: Jakiś nietypowy, śpiewaki co roku tutaj:).

Co do płazów - oczko wodne pod lasem przy Babiej Ławie wody ma jak nigdy, ropuch miauczących w bród. Tegoroczna wiosna dla płazów obfitością wody łaskawa 8)

Zakwitły pierwsze fiołki leśne :wink: , kwitną przylaszczki.
TeodorMotor
QUOTE(pulsatilla1214)
(...) ropuch miauczących w bród. Tegoroczna wiosna dla płazów obfitością wody łaskawa 8) (...)

Nie wiem, czy to ropucha czy żaba, ale o jedną mniej - rozjechałem rowerem... :oops: Wstyd mi... Wskoczyła, szalona, prosto pod koło... sad.gif
pulsatilla1214
Raczej żaba :roll: - ropuchy wolą chodzonego, acz i skoki na miarę swych udek mizernych robią. Raczej ropucha - żaby mniej liczne, szybsze, ale jeszcze z odrętwienia niekoniecznie się wybudziły:wink:

Denatka pryszczata :wink: ?
Pawelele
A ja dla odmiany skoczyłem na Bagna Błędowskie - super okolica - najciekawsze dla mnie były śalady zerowania bobrów no i bycze żeremie biggrin.gif
Chłopaki widzę, że fajne rzeczy widujecie :) - ej a co to są ropuch miauczące :roll: :wink:
Faktycznie wody tej wiosny dostatek... ale ja jakoś płazów za wiele nie widuję... :roll:
Pulsatilla1214 napisz coś więcej o tym droździe - mówisz brązowe boki - a reszta jaka - coś ala śpiewak?
Z tego piszecie to juz najwyższy czas objechać z lunetą to nasze pojezierze 8) - ciekawe tylko czy Pogoria 1 juz bez lodu...
pulsatilla1214
A jakie głosy w okresie amorów wydająnasze najpospolitsze ropuszki 8) ? Coś jak kwilenie dziecka nieśmiałe, miauczenie :wink:

Pod Błędowem wieki nie byłem, pewnie Biala Przemsza zalała cudownie dolinę płynąc kilkoma korytami, tworząc miniaturkę nadbiebrzańskich mokradeł. Czyżyków zatrzęsienie..? Tych "kanarków" żerujących na olchowych szyszkach na przedwiośniu kiedyś najwięcej :wink: Jak przylecą dziwonie, to może się wybiorę biggrin.gif A żeremia kurczę jeszcze nie widziałem :cry:
Pawelele
Co do ropuch to tak - zielona odzywa się miłym dla ucha trelem, paskówka niesamowitym przenikliwym "raa raa", a szara hmmm jak to okreśłić - takie nieśmiałe głosy, nie za bardzo to potrafię opisac - ale pewnie oboje mówimy o szarych :)
Na Przemszy w Błędowie wody... nie mam porównania bo byłem tam pierwszy raz biggrin.gif , ale wydaje mi się że tak średnio - dość ładnie podtopiło niektóre fragmenty lasu.
Czyżyków było jak na lekarstwo - jakieś pojedyncze.

A dziś byłem na Pogorii 1 - był 1 dudek, trochę grążyc, gągoły (m+f), perki dwuczube i rdzawoszyje.
Przez chwilę lukałem na Kuźnicę od strony Ratanic - nieco kormoranów (7), 1 płaskonos, ca50 dymówek, reszta standard - w najbliższych dniach musze przejść się dookoła i dokłądnei policzyć.
A poza DG - na stawach w Sulikwie uhla - młody samiec
pulsatilla1214
Oczywiście miałem na myśli ropuchy szare (Bufo bufo) złośliwie tak nazwane przez Linneusza na cześć nielubianego Buffona (pewnie się nie ucieszył mając tak przemiłe zwierzątko swym imieniem nazwane, hihihi)

Treli zielonych jeszcze nie słyszałem na Kuźnicy, ciekawe czy się nie potopiły :shock: Złóżmy to na karb spóźnionej wiosny.

Kormorany na jednej z wysepek po zalanym nasypie..? Coś ich ubywa... Odlatują... A nie wydaje Ci się Pawelele, ze na Kuźnicy mamy idealne warunki dla gniazdowania rybitw 8) ? Pomarzmy sobie;-) Piaszczysto-żwirowe wysepki niemal pozbawione roślinności laugh.gif Niemal na środku zbiornika... 8) [/i]
Pawelele
Dziś na Kuźnicy 6 kormoranów.
Co do rybitw... byłbym ostrożny - osobiście nie nastawiam się na to, że będzie lepiej jak w poprzednim sezonie - ale wiadomo - wolę się pozytwnie zdziwić niż srodze zawieść :wink:
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.