IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 
Reply to this topicStart new topic
> Budżet 2006
:)
post pią, 02 gru 2005 - 15:59
Post #1


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenjeszcze do uchwalenia daleko ale na poczatek podatki od nieruchomosci:
QUOTE([img)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/img]]
ZapŁacimy po staremu

PiĄtek, 2 grudnia 2005r.

Tylko jeden gŁos zadecydowaŁ o tym, Że w przyszŁym roku mieszkańcy bĘdĄ pŁaciĆ tyle samo podatku od nieruchomoŚci, co obecnie. Nowy projekt uchwaŁy w sprawie niezbyt wielkich podwyŻek, ktÓre miaŁy zgodnie z wyliczeniami przynieŚĆ miastu 1,7 mln zŁ dochodu, nie zyskaŁ akceptacji dĄbrowskich rajcÓw.

ZyskajĄ przedsiĘbiorcy?
W trakcie Środowej sesji Rady Miejskiej trwaŁa zaŻarta dyskusja, czy lepiej zrezygnowaĆ z podwyŻek, czy teŻ wspieraĆ rozwÓj drobnej i Średniej przedsiĘbiorczoŚci, pomagajĄc w inny sposÓb.
CzĘŚĆ radnych przekonywaŁa, Że pozostawienie na dotychczasowym poziomie stawek podatku od nieruchomoŚci bĘdzie sporĄ ulgĄ takŻe dla pozostaŁych mieszkańcÓw.

— DochÓd budŻetu w sumie byŁby niewielki, a podwyŻki mogĄ skutkowaĆ zmniejszeniem miejsc pracy, dlatego moŻe warto z nich zrezygnowaĆ — stwierdziŁa radna Mariola Trzewiczek.

Zdaniem przewodniczĄcego Rady Miejskiej Roberta KoĆmy wpŁywy z tego podatku byŁy by jednak potrzebne, bo dziĘki temu moŻna by np. sfinansowaĆ dopŁaty do cen wody.

— Powstanie wkrÓtce projekt pomocy dla nowopowstajĄcych podmiotÓw gospodarczych, a kaŻda firma, ktÓra ma kŁopoty, obecnie moŻe zwrÓciĆ siĘo pomoc. Trzeba zachĘcaĆ inwestorÓw w nieco inny sposÓb, jak choĆby uzbrajajĄc tereny pod pod budowĘ. Dla przedsiĘbiorcÓw to niewielki wzrost, ale w skali budŻetu juŻ spora kwota — zaznaczyŁ KoĆma.

— BudŻet nie jest z gumy, subwencje sĄ coraz niŻsze, a naszym obowiĄzkiem jest dbaĆ o interes miasta. Gmina bez podatkÓw nie bĘdzie miaŁa po prostu wpŁywÓw — dodaŁ radny Marek DroŻyński.

— Nie wiadomo czy pieniĘdzy bĘdzie brakowaĆ, czy bĘdzie ich aŻ nadto, bo przecieŻ przegŁosowaliŚmy uchwaŁĘo inwestowaniu wolnych ŚrodkÓw budŻetowych w fundusze inwestycyjne — ripostowaŁ radny Zbigniew WrÓblewski.

Tylko inflacja
Projektodawcy uchwaŁy argumentowali tymczasem koniecznoŚĆ podwyŻek tym, Że gÓrne granice stawek ulegajĄ co roku podwyŻszeniu w stopniu odpowiadajĄcym wskaĹşnikowi wzrostu cen detalicznych towarÓw i usŁug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartaŁÓw danego roku. WedŁug komunikatu prezesa GUS z 14 paĹşdziernika tego roku wyniÓsŁ on 2,5 procent.

Jak podkreŚliŁa Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta, majĄc na uwadze aspekt spoŁeczny oraz uwzglĘdniajĄc trudnĄ sytuacjĘekonomicznĄ wielu firm dziaŁajĄcych na terenie DĄbrowy GÓrniczej, nie skorzystano z moŻliwoŚci zastosowania gÓrnych granic stawek. KsztaŁtujĄ siĘone wiĘc na poziomie wskaĹşnika, wynoszĄcego wŁaŚnie 2,5 procent.

— UwzglĘdniajĄc wnioski skŁadane w 2002 roku przez mieszkańcÓw Strzemieszyc MaŁych oraz ŁoŚnia po raz kolejny utrzymaliŚmy stawkĘdla budynkÓw gospodarczych wynoszĄcĄ 3,10 zŁotych od 1 metra kwadratowego powierzchni uŻytkowej, co stanowi 50 procent stawki ustawowej, czyli kwoty 6,17 zŁ — argumentowaŁa skarbnik miasta.

W projekcie zmian podatkowych znacznie obniŻono takŻe pŁatnoŚci za tzw. grunty pozostaŁe, stosujĄc stawkĘ0,15 zŁ od 1 m kw. podczas gdy minister finansÓw ustaliŁ jĄ na 0,33 zŁ od 1 m kw. ZadecydowaŁo to o tym to, Że podatek ten pŁaci aŻ 70 procent wszystkich mieszkańcÓw.

WysokoŚĆ stawek podatku od nieruchomoŚci w 2006 roku
• Od 1 m kw. powierzchni uŻytkowej mieszkalnych 0,52 zŁ
• Od 1 m kw powierzchni uŻytkowej budynkÓw zwiĄzanych z prowadzeniem dziaŁalnoŚci gospodarczej 17,50 zŁ
• Od 1 m kw. powierzchni uŻytkowej budynkÓw lub ich czĘŚci zajĘtych na prowadzenie dziaŁalnoŚci w zakresie udzielania Świadczeń zdrowotnych 3,60 zŁ
• Od 1 m kw. pow. uŻytkowej budynkÓw lub ich czĘŚci zajĘtych na prowadzenie dziaŁalnoŚci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaŁem siewnym 8,30 zŁ
• Od 1 m kw. powierzchni uŻytkowej pozostaŁych
budynkÓw lub ich czĘŚci w tym:
• od budynkÓw gospodarczych 3,00 zŁ
• od pozostaŁych budynkÓw i garaŻy wolno stojĄcych 5,80 zŁ
• Od wartoŚci budowli zwiĄzanych z prowadzeniem
dziaŁalnoŚci gospodarczej 2 proc.
• Od powierzchni gruntÓw w tym:
– zwiĄzanej z prowadzeniem dziaŁalnoŚci gospodarczej,
bez wzglĘdu na sposÓb zakwalifikowania w ewidencji gruntÓw
i budynkÓw od 1 m kw. 0,63 zŁ
– pod jeziorami, zajĘtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych, od 1 ha 3,30 zŁ
– pozostaŁych od 1 m kw. 0,14 zŁ.

Dwa kluby przeciw
Przed gŁosowaniem nad projektem uchwaŁy w sprawie podwyŻek podatku od nieruchomoŚci w 2006 roku kluby Platformy Obywatelskiej i Bloku PrzyjaciÓŁ DĄbrowy GÓrniczej zapowiedziaŁy jednak, Że mimo wszystko zagŁosujĄ przeciwko nowym stawkom. Ostatecznie za zmianami opowiedziaŁo siĘsiedmiu radnych, oŚmiu byŁo przeciw, a piĘciu wstrzymaŁo siĘod gŁosu.

Zachowanie starych podatkÓw oznacza jednak mniejsze o 1,7 mln wpŁywy do przyszŁorocznego budŻetu. Miasto bĘdzie wiĘc musiaŁo dokonaĆ koniecznych korekt, ktÓre mogĄ siĘodbiĆ na miejskich inwestycjach i remontach.

– BĘdziemy musieli skorygowaĆ zaŁoŻenia budŻetowe. ChciaŁem przeznaczyĆ 800 tysiĘcy zŁotych na monitoring radiowy, trzeba teŻ remontowaĆ drogi i chodniki – podkreŚliŁ prezydent miasta Jerzy Talkowski.

– To radni, ktÓrzy byli za obniŻeniem podatkÓw powinni teraz wskazaĆ, z jakich pozycji budŻetowych mamy zdjĄĆ fundusze – dodaŁ wiceprezydent Janusz OlszÓwka.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni


czytajac to mozna sie zalamac
maja problem z 1,7 mln zl laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Oczywiscie najaltwiej jest podniesc podatki laugh.gif

Ale oczywiscie nie ma zadnego problemu ze w 2005 roku 140 mln (sposrod 380) idzie na oswiate. Jestesmy fenomenem w calym kraju :!: Przypomne ze subwencja na oswiate dla naszego miasta wynosi 70 mln a drugie tyle co roku miasto doplaca. Inne miasta czesto nie dodaja nic do tej subwencji, inne niewiele a my 100%. Nie mowie zeby nie dodawac ale opamietajcie sie :!: :evil: I to wszystko w czasach wielkiego nizu demograficznego a wydatki jakbysmy od wielu lat mieli w DG hiper babyboom. No ale nic dziwnego jak trzeba utrzymywac tyle niepotrzebnych w tej chwili darmozjadow w szkolach, ich wujkow, ciocie, rodziny, znajomych i znajomych znajomych...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 16 gru 2005 - 12:03
Post #2


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlendo uchwalenia juz moze niedaleko wink.gif

Dochody: 372,3 mln
Wydatki: 397,9 mln

projekt 2006 w pdf 700KB :arrow: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/bip.pli.../44/4/14894.pdf
projekt 2006 w doc 5,9MB :arrow: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/bip.pli.../23/3/14873.doc

104 strony
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post wto, 20 gru 2005 - 19:52
Post #3


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenprzewodnik po budzecie :arrow: http://www.dabrowa-gornicza.pl/pub/files/s...dze_i_na_co.pdf
jak dla mnie rozczarowujacy bo wszystkiego malo i bardzo ogolnie i do tego nic o 2006
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 06 sty 2006 - 11:08
Post #4


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenQUOTE([img)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/img]]
Budżet wielkich szans?

Piątek, 6 stycznia 2006r.

Założenia tegorocznego planu finansowego nie różnią się zbyt od tych z lat ubiegłych, choć w niektórych działach wydatki znacznie się zwiększyły. Dochody budżetu miasta w tym roku zaplanowano na 372, 4 mln zł i będą o 10 mln zł mniejsze niż przed rokiem. Najwięcej pieniędzy, bo 92 mln zł, wpłynie do miejskiej kasy z udziału w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencja ogólna wyniesie 78 mln zł, a dotacja celowa z budżetu państwa ponad 28 mln zł.

— Tegoroczne dochody rzeczywiście są niższe niż przed rokiem. Wynika to z faktu mniejszej o 15 mln zł subwencji z ministerstwa. W porównaniu do roku ubiegłego dostaniemy także z budżetu państwa o 12 mln zł niższą dotację na zadania własne. Mniejszą wartość niż początkowo zakładaliśmy możemy osiągnąć ze sprzedaży udziałów w EC Nova. Pomimo różnicy w dochodach i wydatkach budżet jest jednak zrównoważony, do czego przyczyni się planowany kredyt inwestycyjny 30 mln złotych — wyjaśnia Janina Bronikowska-Radosz, skarbnik miasta.

— Budżet musieliśmy oprzeć na konkretnych wyliczeniach, ale zawsze może być tak, że uda nam się wygospodarować jakieś trzy, cztery miliony dodatkowych funduszy. Wiele założeń może ulec zmianie. Cały czas ściśle monitorujemy wpływy i wydatki. Informacje takie otrzymuje dwa razy dziennie — dodaje Jerzy Talkowski, prezydent miasta.

W budżecie znalazło się też 18 mln zł wolnych środków, czyli nadwyżki pochodzącej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Rezerwa budżetowa to nieco ponad 3,5 mln zł.

Oświata dominuje
Tegoroczne wydatki będą o ponad 25 mln wyższe niż dochody i wyniosą 397,9 mln zł. W roku ubiegłym różnica ta sięgała około 20 mln zł.

Zadania własne pochłoną 368 mln zł, w tym wynagrodzenia i pochodne ponad 150 mln zł, dotacje ponad 21 mln zł, a pozostałe wydatki ponad 111 mln zł. Wydatki bieżące powiatu wyniosą natomiast ponad 67 mln zł.

Niemal jedną trzecią tegorocznego budżetu pochłonie oświata. W większości wydatki zostaną pokryte z subwencji oświatowej, która wyniesie 71 mln zł. Prawie 22,5 mln zł trzeba też było zarezerwować na spłatę rat kredytów i pożyczek. To o 6 mln zł więcej niż przed rokiem.

Na transport i łączność zarezerwowano 27, 6 mln zł, przewyższając ubiegłoroczne nakłady o 12 mln zł. W sumie aż 15 mln zł więcej ma zostać spożytkowane na inwestycje. 14, 7 mln zł na kulturę fizyczną i sport to o 2 mln zł więcej niż rok temu.

Udane inwestycje?
Koszty administracji publicznej (48,7 mln zł) są mniej więcej takie same. Podobnie jak nakłady na pomoc społeczną. O 15 mln zł mniejsze fundusze przeznaczono natomiast na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W tym roku Dąbrowa Górnicza planuje wydać na inwestycje i zakupy inwestycyjne więcej niż rok temu.

— Przeznaczyliśmy o 10 milionów zł więcej. Ze 107 mln zł chcemy zrealizować bardzo wiele zadań, które pozwolą na zmodernizowanie i rozbudowanie m. in. Pałacu Kultury Zagłębia, Muzeum Miejskiego Sztygarka oraz adaptację byłego kina Ars na potrzeby młodzieżowej sceny muzycznej. Swoją nowoczesną siedzibę będzie też miała Miejska Biblioteka Publiczna. Na dużą skalę chcemy kontynuować termomodernizację szkoł, która obejmie co najmniej dziewięć placówek — mówi Talkowski.

Miasto pozyskało także 17 mln zł w ramach kontraktu regionalnego z budżetu państwa i z Unii Europejskiej. Fundusze te zostaną przeznaczone na budowę drogi do sławkowskiego euroterminala wraz z wiaduktem. Pieniędzy wystarczy także na budowę kanalizacji oraz stworzenie centrum szkoleniowego dla byłych hutników.

Złożono także pięć wniosków o fundusze europejskie. Jest nadzieja na wsparcie budowy m.in. sieci szerokopasmowego internetu wartego 12 mln zł.

Na co pożyczą?
Kredyt na tegoroczne zadania inwestycyjne wyniesie 30 mln zł. Trafią na:

• 500 tys. zł budowa strzelnicy miejskiej,
• 1 mln zł budowa budynków socjalnych,
• 5 mln zł przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na bibliotekę,
• 2 mln zł przebudowa Muzeum Miejskiego Sztygarka wraz z likwidacją szkód górniczych,
• 1 mln zł rozbudowa stadionu Damel,
• 2,8 mln zł prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na terenie Ośrodka Sportów Letnich Zielona,
• 6 mln zł modernizacja dróg publicznych,
• 1 mln zł przebudowa i zabudowa wentylacji w PKZ,
• 1,2 mln zł budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta,
• 2,5 mln zł modernizacja ciągów pieszych.

Co zbudują?
W planie zadań inwestycyjnych w 2006 r. znalazły się m.in.:
• 2 mln 853 tys. przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na MBP,
• 400 tys. zł termomodernizacja Domu Kultury w Ząbkowicach,
• 200 tys. zł budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
• 1 mln zł budowa nowych miejsc parkingowych,
• 800 tys. zł rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29,
• 250 tys. zł budowa nurkowiska na Pogorii III,
• 150 tys. zł budowa basenu olimpijskiego,
• 311 tys. zł budowa Eurocampingu w Błędowie. •

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 22 mar 2006 - 10:24
Post #5


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenQUOTE([IMG)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/IMG]]
Przystanki zamiast nurkowiska

Wtorek, 21 marca 2006r.

Rajcy Miejscy zaakceptowali projekt uchwały zmieniającej wydatki z tegorocznego budżetu. Fundusze na nadbudowę budynku stacji sanitarno-epidemiologicznej zmniejszono o 920 tys. zł. Z kwoty tej 620 tys. zł przeznaczono na modernizację dróg publicznych, a pozostała część przesunięta została na przebudowę budynku byłego magistratu przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną.
 
Jak wyjaśnia wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Marian Nierychły po opracowaniu zakresu prac związanych z nadbudową byłej stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ul. Kościuszki miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej tej inwestycji.

- Pozostawione fundusze wystarczą na pokrycie tych wydatków, natomiast umowny termin zakończenia przebudowy budynku na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wyznaczono na 22 lipca. Fundusze, o które zwiększa się plan na ten rok, są niezbędne do zawarcia umowy na nadzory autorskie oraz uregulowanie odsetek od kredytu - informuje wiceprezydent miasta.

O 330 tys. zł zmniejszone zostały także wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 200 tys. zł zdjęto z planowanej przebudowy części zaplecza PKZ na pokoje gościnne, a 130 tys. zł nie będzie na razie wykorzystane na utworzenie skansenu przemysłowego szybu Paryż oraz udostępnienie kopalni ćwiczebnej turystom. O 80 tys. zł zmniejszone zostały też nakłady na budowę basenu olimpijskiego, a o 250 tys. zł fundusze na budowę nurkowiska na Pogori III. Realizacja tych inwestycji została przesunięta na kolejna lata, bo jak tłumaczą władze miejskie konieczne jest najpierw szczegółowe opracowanie ich planów i zakresów rzeczowych.

Dodatkowe 660 tys. zł trafiło natomiast do działu transport i łączność z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta. Wartość prac prowadzonych przez gminę w ramach wspólnego projektu z Będzinem, Sosnowcem oraz sosnowieckim PKM-em, czyli zakup materiałów oraz remont 91 zatok autobusowych na terenie miasta wyniesie łącznie 2 mln 245 tys. zł. Miasto chce także w pierwszej kolejności zmodernizować drogi dojazdowe do "Euroterminalu" w Sławkowie (ul. Rodzinna, Rudna, Strzemieszycka, Droga Wojewódzka nr 790) oraz wykonać dokumentację techniczną dla remontu widuktu w ciągu ul. Rudnej.

(pas) - Dziennik Zachodni

nieudolnosc :?

a autor nei odroznia zatoki od zwyklego przystanku tongue.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post śro, 22 mar 2006 - 16:21
Post #6


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,388
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: MężczyznaMiałem wkleic to samo wczoraj wink.gif najbardziej smieszy mnie:O 330 tys. zł zmniejszone zostały także wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 200 tys. zł zdjęto z planowanej przebudowy części zaplecza PKZ na pokoje gościnne, a 130 tys. zł nie będzie na razie wykorzystane na utworzenie skansenu przemysłowego szybu Paryż oraz udostępnienie kopalni ćwiczebnej turystom. O 80 tys. zł zmniejszone zostały też nakłady na budowę basenu olimpijskiego, a o 250 tys. zł fundusze na budowę nurkowiska na Pogori III. Realizacja tych inwestycji została przesunięta na kolejna lata, bo jak tłumaczą władze miejskie konieczne jest najpierw szczegółowe opracowanie ich planów i zakresów rzeczowych

Plany sa ju od poczatku kadencji 8) to samo nadbudowa Sanepidu przez 3,5 roku nie udało sie przygotować tej "sztandarowej inwestycji " 8)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vacu
post śro, 22 mar 2006 - 19:07
Post #7


Smokin' nigga
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,125
Dołączył: sob, 01 maj 04
Skąd: DG Centrum
Nr użytkownika: 85
Płeć: Mężczyzna
GG: 2275899 status gadu-gadu
Tlen: vacu status tlenA te przystanki to nie miały być za unijne? hmmm...
Muszę chyba przeskoczyć do tematu obok, bo coś mi się miesza...

[size=9][Edycja]
Doczytałem, że gminy też coś tam muszą dorzucić wink.gif ale to dopiero teraz na to wpadli?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pulsatilla1214
post pią, 31 mar 2006 - 04:08
Post #8


UZYTKOWNIK
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,143
Dołączył: nie, 26 cze 05
Skąd: z bagien
Nr użytkownika: 148
Płeć: Kobietabiedne nurkowisko:)

Nurkowie zjeżdżają nad Pogorię choćby z Krakowa, dojazdu do wody dobrego nie ma, trzeba targać sprzęt przez błotko po torach wylotowych z Kuźnicy. Ale doceniają wyjątkową przezroczystość i znaczą głębokość "na słupach".

Do Jaworzna jeździ się na zatopione koparki -super atrakcja. Z Kuźnicy zezłomowali obie potężne, a byłyby niezłą atrakcją :?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post nie, 08 paź 2006 - 12:15
Post #9


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,591
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenniedobrze sie dzieje. Juz ktorys raz z kolei pieniadze z inwestycji sa przusuwane na oswiate. Jak to mozliwe zeby w tak bogatym miescie bylo tak malutko inwestycji? sad.gif

Ten post edytował :) nie, 08 paź 2006 - 12:15


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post wto, 31 paź 2006 - 17:03
Post #10


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3Zadłużenie pozostawione przez M. Lipczyka na koniec kadencji:

- 27 mln zł zadłużenia w pieniądzu ( w tym 17 mln zadłużenia przejęte w spadku po Dulu)
- poręczenie dla spółki „Nemo”
- zobowiązanie do płacenia czynszu przez 15 lat na rzecz Mitexu w zamian za użytkowanie Centrum Administracyjnego. Całkowity koszt utrzymania CA przez gminę według tej umowy określany był na około 18 mln rocznie


Zadłużenie J. Talkowskiego na koniec kadencji:

- 88 mln zł zadłużenia w pieniądzu
- ok. 30 mln wymagalnego długu wobec BOŚ z tytułu niespłacenia kredytu przez aquapark
- ok. 10 mln zasądzonych odszkodowań na rzecz Mitexu + orzeczenie o ważności umowy pomiędzy poprzednimi władzami i Mitexem
- niejasna sprawa własności Centrum Administracyjnego. Obecnie zarządza nim MZUM nie płaci rat Mitexowi lecz UM spłaca około 90 mln zł pożyczki jaką to Mitex zaciągnął aby wybudować CA
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dami7
post wto, 31 paź 2006 - 18:56
Post #11


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 414
Dołączył: pią, 18 cze 04
Skąd: Miner's Oak Forest City
Nr użytkownika: 102
Płeć: MężczyznaQUOTE(pozdrawiam @ Oct 31 2006, 05:03 PM) *
Zadłużenie pozostawione przez M. Lipczyka na koniec kadencji:

- 27 mln zł zadłużenia w pieniądzu ( w tym 17 mln zadłużenia przejęte w spadku po Dulu)
- poręczenie dla spółki „Nemo”
- zobowiązanie do płacenia czynszu przez 15 lat na rzecz Mitexu w zamian za użytkowanie Centrum Administracyjnego. Całkowity koszt utrzymania CA przez gminę według tej umowy określany był na około 18 mln rocznie
Zadłużenie J. Talkowskiego na koniec kadencji:

- 88 mln zł zadłużenia w pieniądzu
- ok. 30 mln wymagalnego długu wobec BOŚ z tytułu niespłacenia kredytu przez aquapark
- ok. 10 mln zasądzonych odszkodowań na rzecz Mitexu + orzeczenie o ważności umowy pomiędzy poprzednimi władzami i Mitexem
- niejasna sprawa własności Centrum Administracyjnego. Obecnie zarządza nim MZUM nie płaci rat Mitexowi lecz UM spłaca około 90 mln zł pożyczki jaką to Mitex zaciągnął aby wybudować CA


Na temat naszego obecnego prezia można sobie poczytać tutaj:
http://www.dabrowa-gornicza.pl/?nodeid=46&print=1

Mnie najbardziej podoba się ostatni akapit:

QUOTE
Jako Prezydent Dąbrowy Górniczej chce skupić się na
....

* polityce finansowej, która winna być oparta na rachunku ekonomicznym, czego efektem będzie racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi miasta.


Teraz powiem od siebie: Panie Talkowski - dla dobra mieszkańców naszego miasta zrezygnuj Pan z kandydowania! Jeśli - nie daj Boże - społeczeństwo zechce Pana wybrać, puścisz Pan miasto z torbami i trzy pokolenia jego mieszkańców będą spłacać długi. W prakseologii, heurystyce i naukowej organizacji pracy jest jeszcze tyle do zrobienia! Jeszcze tyle dzieł literatury pięknej możesz Pan zgłębić! A w historii sztuki - jakich to jeszcze wielkich rzeczy możesz Pan dokonać. Ileż wycieczek krajoznawczych odbyć!
Panie Talkowski - Panu dziękujemy.


--------------------
"Piorunochron na szczycie wieży kościelnej jest najlepszym dowodem na to, że wszyscy miewamy wątpliwości..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: poniedziałek, 20 styczeń 2020 - 05:06
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza