IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 
Reply to this topicStart new topic
> Przemsza i inne rzeki oraz źródła
Bathurst
post pią, 24 maj 2013 - 18:46
Post #1


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: Mężczyzna
CYTAT
Przemsza czystsza od Brynicy, ale tylko o jedną klasę

Autor: Łukasz Dytko opublikowano 24 maja 2013 w dziale Ekologia, Z regionu · 3 Comments

Łącznie mają 143 km dłu­go­ści, jed­nak ich stan eko­lo­giczny jest daleki od ide­al­nego. O czym mowa? O rze­kach prze­pły­wa­ją­cych przez mia­sta Zagłę­bia Dąbrowskiego.

Mimo upływu lat Przemsza wciąż jest uznawana za zanieczyszczoną rzekę - fot. ŁD

Mimo upływu lat Prze­msza wciąż jest uzna­wana za zanie­czysz­czoną rzekę – fot. ŁD

Przy­czyny zanie­czysz­cze­nia Prze­mszy i Bry­nicy są bar­dzo pro­ste. – Wpływ na jakość wody w rze­kach mają ścieki, które są zwią­zane z dzia­łal­no­ścią czło­wieka. Czarna Prze­msza (obec­nie Prze­msza – zmiana nazew­nic­twa) i Bry­nica to rzeki prze­pły­wa­jące przez zur­ba­ni­zo­wane i prze­my­słowe tereny powia­tów m.in. będziń­skiego, dąbrow­skiego i sosno­wiec­kiego – powie­dział Andrzej Szczy­gieł, naczel­nik Wydziału Moni­to­ringu Środo­wi­ska WIOŚ w Katowicach.

W woje­wódz­twie śląskim poten­cjał eko­lo­giczny wód okre­śla się na pod­sta­wie opra­co­wa­nej kla­sy­fi­ka­cji, gdzie I klasa wska­zuje stan bar­dzo dobry, nato­miast V klasa ozna­cza stan bar­dzo zły. – Ocena jako­ści wód powierzch­nio­wych w cyklu pomia­ro­wym 2010–2012, którą wyko­nano na pod­sta­wie badań w punk­cie pomia­ro­wym Prze­mszy powy­żej ujścia Bia­łej Prze­mszy wyka­zała, że wody rzeki miały umiar­ko­wany poten­cjał eko­lo­giczny (III klasa), nato­miast Bry­nicy na pod­sta­wie badań w punk­cie pomia­ro­wym Bry­nica ujście do Prze­mszy wyka­zała, że wody Bry­nicy miały słaby poten­cjał eko­lo­giczny (IV klasa) – ana­li­zo­wał Andrzej Szczy­gieł. – O sta­nie wody w tych rze­kach zade­cy­do­wały badane ele­menty bio­lo­giczne i fizy­ko­che­miczne - dodał naczelnik.

W ostat­nich dzie­się­ciu latach jakość wody w Prze­mszy ule­gła popra­wie. Świad­czy o tym m.in. obec­ność bobrów w rejo­nie ul. Ostro­gór­skiej w Sosnowcu. – Stę­że­nia wskaź­ni­ków cha­rak­te­ry­stycz­nych dla wpro­wa­dza­nych zanie­czysz­czeń zwią­za­nych z gospo­darką komu­nalną zmniej­szyły się śred­nio o ok. 30%, jed­nak w dal­szym ciągu znacz­nie prze­kra­czały one war­to­ści gra­niczne okre­ślone dla dobrego stanu wód tj. dla klasy I i II. Nie wystą­piła poprawa jako­ści wskaź­ni­ków zaso­le­nia (m.in. siar­czany i chlorki), cha­rak­te­ry­stycz­nych dla wód doło­wych odpro­wa­dza­nych z kopalń węgla kamien­nego - kon­ty­nu­ował rozmówca.

Nie­stety podobna poprawa nie nastą­piła dotych­czas w Bry­nicy. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że nastąpi ona w kolej­nych latach, ponie­waż rzekę uzna­waną za gra­nicę oddzie­la­jącą Górny Śląsk od Zagłę­bia Dąbrow­skiego uwzględ­niono w spe­cjal­nym Kra­jo­wym Pro­gra­mie Oczysz­cza­nie Ście­ków Komu­nal­nych. - Pro­gram zawiera wykaz przed­się­wzięć inwe­sty­cyj­nych w zakre­sie budowy, roz­bu­dowy i moder­ni­za­cji oczysz­czalni ście­ków komu­nal­nych oraz zbior­czych sys­te­mów kana­li­za­cyj­nych, któ­rych reali­za­cja ma zapew­nić osią­gnię­cie dobrego stanu wód. Ter­min zakoń­cze­nia prac zapla­no­wano na 2015 rok – zakoń­czył Andrzej Szczygieł.

Trudno jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy czy­stość wód w rze­kach prze­pły­wa­ją­cych przez mia­sta naszego regionu pozwa­lają na kąpiel miesz­kań­ców, bowiem bada­nia pod tym wzglę­dem mogą zostać prze­pro­wa­dzone jedy­nie na wnio­sek władz mia­sta czy gminy.

http://www.twojezaglebie.pl/z-regionu/prze...ko-jedna-klase/


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post czw, 30 maj 2013 - 09:53
Post #2


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaCzarna Przemsza na granicy Park Zielona/Niepiekło


Uploaded with ImageShack.us

tzw. wodowskaz grupowy


Uploaded with ImageShack.us

jedna z łat wodowskazu


Uploaded with ImageShack.us

sztuczne spiętrzenie rzeki


Uploaded with ImageShack.us


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post pon, 19 sie 2013 - 16:32
Post #3


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: Mężczyznaoraz źródła - prośba do moderatorów o dopisanie w tytule

CYTAT
Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: cztery czyste i cztery brudne!
2013-08-19, Aktualizacja: dzisiaj 13:04

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: więcej czystych źródełek Z najnowszego raportu PWiK na temat jakości wód w dąbrowskich źródełkach wynika, że nadal nie ze wszystkich można ją czerpać. W porównaniu z poprzednimi miesiącami coraz więcej naturalnych ujęć spełnia jednak wszystkie wymogi. Gdzie zatem warto jeździć po wodę?
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: tutaj woda jest zanieczyszczona


Badania przeprowadzone zostały w ośmiu punktach przez PWiK, na zlecenie Urzędu Miejskiego. Zakres badań obejmował oznaczenie m.in. takich składników jak: barwa, zapach, mętność, odczyn, chlorki, jon amonowy, żelazo, azotyny, twardość, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba bakterii w 37 stopniach Celsjusza, ogólna liczba bakterii w 22 stopniach Celsjusza, siarczany, fluorki.

Tutaj woda nie spełnia wymogów i nie warto z niej korzystać:

1) Pompka przy ul. Majewskiego w Strzemieszycach, obok torów kolejowych. Przekroczenie dopuszczalnych wartości twardości, bakterii Escherichia coli
2) Źródła przy ul. Strzemieszyckiej, obok nr 134, tzw. Wywierzyska. Przekroczenie dopuszczalnych wartości Enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza
3) Źródło przy ul.
∨ Czytaj dalej
Szosowej w Ząbkowicach, naturalny wypływ rejonu Parku Tysiąclecia przy ul. Szosowej. Przekroczenie dopuszczalnych wartości bakterii Eschiericha coli oraz Enterokoków kałowych.
4) Źródło przy ul. Zdrojowej w Ząbkowicach. Przekroczone wartości bakterii Eschiericha coli oraz Enterokoków kałowych.

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: te źródła są czyste


Bez obaw można natomiast korzystać z wody w czterech kolejnych źródełkach na terenie Dąbrowy Górniczej. Chodzi tutaj o źródełka zlokalizowane: w Strzemieszycach przy ul. Majewskiego, na wysokości posesji nr 189, pompka w Strzemieszycach przy ul. Transportowej, obok nr 4, źródło rzeki Trzebyczki w Ząbkowicach (Sikorka, rejon ulicy Relaksowej) oraz w Ząbkowicach przy ul. Kusocińskiego, obok nr 9 (Ząbkowice – Basiula, naturalny wypływ).


http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...ml#czytaj_dalej--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 02 paź 2013 - 15:33
Post #4


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaNowy raport dotyczący jakości wody z dabrowskich źródełek.....jest gorzej w porównaniu z ostatnim badaniem

CYTAT
Dąbrowa Górnicza źródełka jakośc wody: normy przekroczone[/b]2013-10-02, Aktualizacja: dzisiaj 10:19
Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody. Przedstawiamy najnowszy raport PWiK na temat jakości wody w dąbrowskich źródełkach. Jak się okazuje nadal nie wszędzie warto czerpać z nich wodę, by używać jej do picia i celów spożywczych.

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: co badali?


Zakres analiz fizykochemicznych obejmował m.in. takie parametry wody jak barwa, mętność, odczyn, zapach, chlorki, jon amonowy azotyny, żelazo twardośćm mangan. Na jakość wody w źródełkach mają też zdecydowany wpływ ogólna liczba bakteri w 37 stopniach Celsjusza, ogólna liczba bakterii w 22 stopniach Celsjusza, siarczyny i fluorki oraz Enterokoki i Escherichia coli.


Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: tu wody czerpać nie warto


W tych źródełkach woda nie spełnia norm: pompka przy ul. Majewskiego w Strzemieszycach, obok torow kolejowych, pompka przy ul. Transportowej obok nr 4, źródła przy ul. Strzemieszyckiej obok nr 134 (tak zwane Wywierzyska), źródło przy ul. Szosowej w Ząbkowicach (naturalny wypływ w rejonie parku Tysiąclecia), źródło przy ul.Zdrojowej w Ząbkowicach oraz źródło przy ul. Kusocińskiego. W wodzie z tych źródeł przede wszystkim występuje zbyt duża liczba bakterii, ale jest także zbyt twarda. Przekroczone zostały także dopuszczalne normy wartości manganu.Jedynie dwa źródełka spełniają obecnie wszystkie normy. Są to: źródło rzeki Trzebyczki w Ząbkowicach (rejon ul. Relaksowej) oraz źródło w Strzemieszycach przy ul. Majewskiego na wysokości posesji nr 189

http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...0b300c2f,1,3,11

Ten post edytował Bathurst śro, 02 paź 2013 - 15:34


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 20 lis 2013 - 20:44
Post #5


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaW końcu jakaś pozytywna wiadomość ze Strzemieszyc wink.gif
Nie pamiętam kiedy w Wywierzyskach woda nadawała się do picia smile.gif
CYTAT
Dąbrowa Górnicza źródełka: czysta woda tylko w Strzemieszycach
2013-11-20, Aktualizacja: dzisiaj 12:22

Dąbrowa Górnicza źródełka. Badania jakości wody w dąbrowskich źródełkach co miesiąc są przeprowadzane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jak pokazują wyniki, to jest konieczne, bowiem jakość wody w dąbrowskich źródełkach często się zmienia. Obecnie wodę można czerpać jedynie z trzech źródełek, a pięć kolejnych lepiej omijać z daleka.

Dąbrowa Górnicza źródełka: czysta woda tylko w Strzemieszycach


Wśród tych, które otrzymały pozytywną rekomendację są trzy źródełka zlokalizowane w Strzemieszycach Wielkich.
To źródełka: przy ulicy Majewskiego, na wysokości posesji nr 189, przy ulicy Transportowej obok nr 4 oraz przy ul. Strzemieszyckiej, obok nr 134 (tak zwane Wywierzyska).

Dąbrowa Górnicza źródełka: w Ząbkowicach złe wyniki


Pozostałych pięc źródełek nie spełnia wymogów sanitarnych i lepiej nie czerpać z nich wody. Są to tym razem źródełka: przy ul. Majewskiego w Strzemieszycach (obok torów kolejowych), przy ulicy Szosowej w Ząbkowicach (wypływ w rejonie Parku Tysiąclecia), przy ul. Zdrojowej w Ząbkowicach, przy ul. Kusocińskiego obok nr 9 (Basiula), a także źródło rzeki Trzebyczki w Tucznawie, w rejonie ulicy Relaksowej.

Woda z tych ostatnich źródełek zawiera m.in. zbyt dużą ilość bakterii, jest w niej zbyt dużo manganu, a także jest zbyt twarda. Warto więc uważać na swoje zdrowie.

http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...a534fd8a,1,3,11


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 08 sty 2014 - 16:02
Post #6


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaCYTAT

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: sześć źródełek nie spełnia wymogów

2014-01-08, Aktualizacja: dzisiaj 11:00

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody. Znamy najnowsze wyniki badania jakości wody w dąbrowskich źródełkach, jakie regularnie przeprowadza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Niestety sytuacja nie ulega poprawie, tak więc lepiej nie korzystać w domach z wody pochodzącej z większości źródełek.

Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: te źródełka lepiej omijać z daleka


Zgodnie z wynikami badań dziś woda nie nadaje się do picia i celów spożywczych aż s sześciu z ośmiu dąbrowskich naturalnych źródełek. Są to źródełka zlokalizowane w Strzemieszycach (pompka przy ul. Majewskiego obok torów kolejowych, źródła w rejonie ul. Strzemieszyckiej 134 – tak zwane Wywierzyska) oraz w Ząbkowicach i na Sikorce (źródło przy ul. Szosowej, źródło przy ul. Zdrojowej, źródło rzeki Trzebyczki przy ul. Relaksowej, źródło przy ul. Kusocińskiego obok nr 9). Przekroczone zostały w nich dopuszczalne normy m.in. bakterii Escherichia coli, Enterokoków kałowych, manganu oraz zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza.


Dąbrowa Górnicza źródełka jakość wody: tutaj woda jest czysta


Jedynie dwa źródełka spełniają obecnie wszystkie normy. Są to: źródełko w Strzemieszycach przy ul. Majewskiego obok posesji nr 189 oraz pompka przy ul. Transportowej w Strzemieszycach, obok posesji nr 4.

http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...b8c8862c,1,3,10


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 13 sie 2014 - 17:45
Post #7


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaCYTAT
Dąbrowa Górnicza źródełka: woda z połowy źródełek nie nadaje się do picia
2014-08-13, Aktualizacja: dzisiaj 13:02

Dąbrowa Górnicza źródełka. W lipcu 2014 r. zostały przeprowadzone badania jakości wód ze źródeł znajdujących się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Badania przeprowadzone zostały przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Okazało się, że woda z połowy źródełek nie nadaje się do picia, ani wykorzystywania w celach spożywczych.

Zakres analiz fizykochemicznych badanych wód obejmował oznaczenie następujących wskaźników:
- barwa, mętność, zapach, odczyn, przewodność, chlorki, jon amonowy, azotyny, utlenialność, azotany, żelazo, twardość, mangan, Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba bakterii w 37 st.C, ogólna liczba bakterii w 22oC, siarczany, fluorki.

Próbki wód ze źródeł pobrane zostały w 7 punktach:

Nr 1 - pompka przy ul. Majewskiego w Strzemieszycach, obok torów kolejowych

Próbka wody w badanym zakresie nie spełnia wymogów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości bakterii Escherichia coli.Nr 2 - źródło w Strzemieszycach przy ul. Majewskiego na wysokości posesji nr 189

Próbka wody w badanym zakresie spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nr 3 - pompka przy ul. Transportowej w Strzemieszycach obok nr 4

Próbka wody w badanym zakresie spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nr 4 - źródło przy ul. Szosowej w Ząbkowicach, naturalny wypływ rejon Parku Tysiąclecia rejon ul. Szosowej.

Próbka wody w badanym zakresie spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nr 5 - źródło przy ul. Zdrojowej w Ząbkowicach obudowane

Próbka wody w badanym zakresie nie spełnia wymogów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości, bakterii Eschericha coli.


Nr 6 - źródło rzeki Trzebyczki w Ząbkowicach - Sikorka rejon ul. Relaksowej

Próbka wody w badanym zakresie spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Nr 7- źródło przy ul. Kusocińskiego obok nr 9, Ząbkowice - Basiula - naturalny wypływ

Próbka wody w badanym zakresie nie spełnia wymogów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu.


Nr 8 - źródło Strzemieszyce - Wywierzyska

Próbka wody w badanym zakresie nie spełnia wymogów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości bakterii Eschericha coli.

http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...ab4bdc12,1,3,10


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: czwartek, 22 luty 2024 - 22:06
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza