IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

3 Stron V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Quady w DG
Slyzaba
post pią, 14 lut 2014 - 09:56
Post #41


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,634
Dołączył: pon, 16 lut 09
Skąd: Centrum
Nr użytkownika: 3,199
Płeć: Mężczyznasandwich - mistrzowski komentarz !!!! smile2.gif


--------------------
pozdrawiam,
Sylwester Dominik

Historia miasta uwieczniona na fotografiach i pocztówkach.
Zapraszam na www.dawnadabrowa.pl i www.facebook.com/dawnadabrowa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post pią, 14 lut 2014 - 10:13
Post #42


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaDokładnie Sylwek - Sandwich trafił w samo sedno.
Próbowałem to wczoraj skomentować ale tylko się wkurzyłem i dałem sobie spokój wink.gif


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Leszek
post pią, 14 lut 2014 - 11:08
Post #43


UZYTKOWNIK
*******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,974
Dołączył: sob, 01 kwi 06
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 197
Płeć: Mężczyzna
GG: 2519362 status gadu-gaduWidzę, że nie tylko ja miałem na to ochotę smile2.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sandwich
post śro, 19 lut 2014 - 11:02
Post #44


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 416
Dołączył: śro, 08 kwi 09
Skąd: Mickiewicza
Nr użytkownika: 3,277
Płeć: Mężczyzna
GG: 9877186 status gadu-gaduJak miasto promuje aktywny wypoczynek i ochronę tego, co w mieście najcenniejsze.

Poniżej zdjęcia kalendarza firmowanego przez urząd miejski.Go to the top of the page
 
+Quote Post
Slyzaba
post śro, 19 lut 2014 - 14:15
Post #45


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,634
Dołączył: pon, 16 lut 09
Skąd: Centrum
Nr użytkownika: 3,199
Płeć: MężczyznaMoże to element odkrzaczania Pustyni Błędowskiej? ;-)


--------------------
pozdrawiam,
Sylwester Dominik

Historia miasta uwieczniona na fotografiach i pocztówkach.
Zapraszam na www.dawnadabrowa.pl i www.facebook.com/dawnadabrowa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post wto, 27 maj 2014 - 23:33
Post #46


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaCYTAT
Dron - pogromca quadów. Czterokołowce z góry widać dużo lepiej Data dodania: 2014-05-27 10:33:01 Ostatnia aktualizacja: 2014-05-27 10:33:01 Dziennik Zachodni Piotr Sobierajski Prześlij Drukuj Mniejsza czcionka Większa czcionka Dodaj komentarz W Dąbrowie Górniczej w walce z nieodpowiedzialnymi kierowcami quadów miałby pomóc latający dron. Miasto nie mówi "nie", ale decyzji nie ma. Dron - pogromca quadów. Czterokołowce z góry widać dużo lepiej Drony, warte od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, mogłyby pomagać policji czy GOPR-owi w poszukiwaniu zaginionych lub namierzaniu rozjeżdżających szlaki i ścieżki kierowców quadów (© 123RF) Jeśli amatorom szaleńczej jazdy quadami i samochodami terenowymi wydaje się, że nikt nie widzi, jak rozjeżdżają dąbrowskie lasy i plaże, to być może wkrótce będą całkowicie zaskoczeni. Dlaczego? Latający dron z kamerą w służbie miasta i miejscowej policji to najnowsza propozycja, która ma pomóc w toczącej się od lat walce z nieodpowiedzialnymi kierowcami tego, co ma silnik i cztery koła. Dron policji się przyda Na pomysł zakupu przez miasto latającego nad jeziorami Pogoria, lasami czy Pustynią Błędowską drona wpadł radny Tomasz Osuszek. - Quadowcy to problem, znany u nas od dawna. Myślę, że zakup takiego sprzętu mógłby znacząco pomóc w jego rozwiązaniu - uważa dąbrowski radny. Policjanci chętnie skorzystaliby z takiej formy wsparcia. - Drony to sprzęt precyzyjny, wymagający odpowiedniej obsługi, ale jesteśmy otwarci na wszystkie formy współpracy z miastem - mówi Mariusz Miszczyk, rzecznik dąbrowskiej policji. - Jeśli taki sprzęt by się u nas pojawił, byłby przydatny w śledzeniu tego, co dzieje się na terenach rekreacyjnych, a więc i tych, które upodobali sobie quadowcy.Mógłby być wykorzystywany przy zabezpieczaniu imprez masowych. A jeśli nie dron, to przydałby się nam quad. Wszystko wymaga konsultacji - dodaje. Właśnie w ostatnią sobotę policjanci dąbrowskiej drogówki wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Siewierz kontrolowali leśne dukty, lubiane przez quadowców. Tym razem nie zatrzymano nikogo. Miasto czeka na gwarancje Czy miasto kupi więc drona, który kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tys. złotych? - Pomysł z dronem jest oryginalny, ale z podjęciem decyzji o kupnie raczej wstrzymamy się do czasu, kiedy producenci będą w stanie dać gwarancję, że ich drony nie będą się wyrywać na niepodległość i nie będą uciekać ich operatorom - komentuje Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego, nawiązując do drona zgubionego niedawno przez polską armię. - Nie wykluczamy jednak żadnej z form współpracy, także tej związanej z zakupem quada - dodaje. Nowoczesne technologiechętnie widzieliby też u siebie ratownicy Jurajskiej Grupy GOPR. - Pomysł jest ciekawy. Wykorzystanie drona znacznie ułatwiłoby nasze działania. Zwłaszcza że trzeba penetrować rozległe tereny, a z kamerą termowizyjną mielibyśmy większe szanse na szybkie odnalezienie zaginionych - mówi Adam van der Coghen, naczelnik Jurajskiej Grupy GOPR. - Obsługa drona ponoć nie jest trudna, choć wymaga zaangażowania jednej, dwóch osób. Nieco gorzej, że łatwo można taki sprzęt uszkodzić, ale takie ryzyko trzeba wkalkulować - dodaje.


Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/345...epiej,id,t.html


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mały77
post czw, 29 maj 2014 - 06:33
Post #47


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,113
Dołączył: czw, 19 lis 09
Nr użytkownika: 3,566
Płeć: MężczyznaNo i poszło w Polskę wink.gif
CYTAT
Drony mają polować na kierowców

Jazda sa­mo­cho­da­mi te­re­no­wy­mi i qu­ada­mi w nie­do­zwo­lo­nych miej­scach to praw­dzi­wa plaga. Spo­sób na ukró­ce­nie nisz­cze­nia przy­ro­dy przez ama­to­rów mo­to­ry­za­cyj­ne­go sza­leń­stwa zna­la­zła Dą­bro­wa Gór­ni­cza. Mia­sto i miej­sco­wa po­li­cja chcą w tym celu użyć drona z ka­me­rą - pisze "Dzien­nik Za­chod­ni".

Na po­mysł za­ku­pu przez mia­sto drona la­ta­ją­ce­go nad je­zio­ra­mi Po­go­ria, la­sa­mi czy Pu­sty­nią Błę­dow­ską, wpadł jeden z rad­nych - To­masz Osu­szek.

- Qu­adow­cy to pro­blem znany u nas od dawna. Myślę, że zakup drona mógł­by pomóc w jego roz­wią­za­niu - uważa sa­mo­rzą­do­wiec.

Po­li­cjan­ci chęt­nie sko­rzy­sta­li­by z ta­kiej formy wspar­cia. - Drony to sprzęt pre­cy­zyj­ny, wy­ma­ga­ją­cy od­po­wied­niej ob­słu­gi, ale je­ste­śmy otwar­ci na wszyst­kie formy współ­pra­cy - mówi Ma­riusz Misz­czyk, rzecz­nik dą­brow­skiej po­li­cji.

- Taki sprzęt mógł­by być wy­ko­rzy­sty­wa­ny przy za­bez­pie­cza­niu im­prez ma­so­wych - do­da­je.

Czy mia­sto kupi drona, który kosz­tu­je od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy zło­tych? - Po­mysł z dro­nem jest ory­gi­nal­ny, ale z pod­ję­ciem de­cy­zji o kup­nie ra­czej wstrzy­ma­my się do czasu, kiedy pro­du­cen­ci będą w sta­nie dać gwa­ran­cję, że ich drony nie będą się wy­ry­wać na nie­pod­le­głość i nie będą ucie­kać ich ope­ra­to­rom - ko­men­tu­je Bar­tosz Ma­ty­le­wicz, rzecz­nik urzę­du miej­skie­go, przy­po­mi­na­jąc drona zgu­bio­ne­go nie­daw­no przez pol­ską armię.
Autor: ms, Źródło: PAP


Link do artykułu

CYTAT
Latająca broń przeciw quadom i offroadowcom?

Latająca broń przeciw quadom i offroadowcom? Dąbrowa Górnicza chce kupić drony

Do tej pory słu­ży­ły głów­nie woj­sku i fir­mom, które lubią fil­mo­wać coś bar­dziej efek­tow­nie, niż kon­ku­ren­cja - czyli z wy­so­ko­ści i dy­na­micz­nie. Mowa o dro­nach. Teraz la­ta­ją­ce ma­szy­ny wy­po­sa­żo­ne w ka­me­ry mają za­cząć słu­żyć... ma­gi­stra­to­wi w Dą­bro­wie Gór­ni­czej oraz tu­tej­szej po­li­cji. Ma to być ich la­ta­ją­cy bat na sza­le­ją­cych na qu­adach i of­fro­adow­ców.

Ry­ją­ce Pu­sty­nię Błę­dow­ską quady czy roz­jeż­dża­ją­ce zie­lo­ne te­re­ny i lasy wokół Po­go­rii sa­mo­cho­dy te­re­no­we. To czę­sty widok dla po­li­cji ozna­cza­ją­cy za­zwy­czaj bez­rad­ność, po­nie­waż zanim stró­że prawa z Dą­bro­wy Gór­ni­czej o ta­kich bez­myśl­nych za­ba­wach do­sta­ną in­for­ma­cję i zja­wią się na miej­scu, po of­fro­adow­cach nie ma już śladu. Teraz ma być - fil­mo­wy. Nad je­zio­ra­mi Po­go­ria oraz Pu­sty­nią Błę­dow­ską ma latać dron. Na po­mysł jego za­ku­pu dla mia­sta i po­li­cji wpadł jeden z dą­brow­skich rad­nych.

Czy Dą­bro­wa Gór­ni­cza sko­rzy­sta z po­my­słu swo­je­go rad­ne­go i kupi drona, który bę­dzie pil­no­wał, aby te­re­ny zie­lo­ne nie za­mie­nia­ły się dzię­ki "wy­czy­nom" mi­ło­śni­ków na­pę­du 4x4 w księ­ży­co­wy kra­jo­braz? Nie­wy­klu­czo­ne, tym bar­dziej, że po­li­cja na taki po­mysł pa­trzy przy­chyl­nie. Co praw­da ob­słu­ga drona wy­ma­ga umie­jęt­no­ści i spe­cja­li­stycz­ne­go kursu, ale taki sprzęt na­praw­dę mógł­by być po­stra­chem dla tych, któ­rzy na qu­adach czy w swo­ich te­re­nów­kach czują się teraz bez­kar­ni, np wjeż­dża­jąc mimo za­ka­zu do lasu.

Dron jaki mia­ła­by kupić Dą­bro­wa Gór­ni­cza kosz­tu­je od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy zło­tych. Jed­nak to nie cena jest na razie za­po­rą w pod­ję­ciu de­cy­zji. Urząd Mia­sta w Dą­bro­wie Gór­ni­czej ta­kie­go wy­na­laz­ku jak dron ku­po­wać nie za­mie­rza. Wszyst­ko uza­leż­nio­ne jest od roz­wo­ju tech­no­lo­gii. Mia­sto chcia­ło­by bo­wiem gwa­ran­cji, że za­ku­pio­ny sprzęt bę­dzie w 100 proc. bez­piecz­ny - czyli nie bę­dzie np. tra­cił za­się­gu. Tak jak dron, któ­re­go nie­daw­no zgu­bi­ła pol­ska armia.

(KT)
Źródło: TVS


Link do artykułu

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Slyzaba
post pon, 15 wrz 2014 - 22:13
Post #48


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,634
Dołączył: pon, 16 lut 09
Skąd: Centrum
Nr użytkownika: 3,199
Płeć: MężczyznaPrzed chwilą Damian Rutkowski wrzucił na FB - poznajecie, co to za miejsce? Ma być tam tor dla quadów i crossów:

https://www.youtube.com/watch?v=xwjTCv38Ibw...eature=youtu.be


--------------------
pozdrawiam,
Sylwester Dominik

Historia miasta uwieczniona na fotografiach i pocztówkach.
Zapraszam na www.dawnadabrowa.pl i www.facebook.com/dawnadabrowa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BogorJan
post wto, 16 wrz 2014 - 07:43
Post #49


UZYTKOWNIK
**

Grupa: Użytkownik
Postów: 76
Dołączył: sob, 29 mar 14
Skąd: Łęknica
Nr użytkownika: 5,378
Płeć: Mężczyznahttp://www.motodabrowa.pl/?p=153

chodzi o to?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post wto, 16 wrz 2014 - 16:09
Post #50


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaWygląda na to że lokalizacja toru przemyślana ( okolice Koksowni) - poza obszarem jakiejkolwiek formy ochrony przyrody, na uboczu z dala od terenów rekreacyjnych. Pozostaje przyklasnąć i mieć nadzieję że powstanie toru ograniczy dewastację obszaru chronionego Natura 2000 "Lipienniki w DG" nad P4 smile.gif


--------------------
Moje osobiste i subiektywne spojrzenie na Dąbrowę Górniczą - zapraszam

www.facebook.com/blogdabrowski.blogspot i http://blogdabrowski.blogspot.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BogorJan
post śro, 17 wrz 2014 - 08:14
Post #51


UZYTKOWNIK
**

Grupa: Użytkownik
Postów: 76
Dołączył: sob, 29 mar 14
Skąd: Łęknica
Nr użytkownika: 5,378
Płeć: MężczyznaNadzieja umiera ostatnia.

Rozumiem frustrację bo sam nie przepadam za quadami, crosami. Trzykrotnie miałem "przyjemność" spotkać takiego idiotę kiedy około 50cm na pełnej qr...e minął mnie, nie fajne uczucie, tak jak zniszczone leśne ścieżki itd itp

P4 czyli 1:0 dla jeziora:)
https://www.youtube.com/watch?v=JPFKPu274j0

wiec karać, odbierać pojazdy, obowiązkowa rejestracja tak, ale to już przesada:
http://demotywatory.pl/4337118/Pulapka-na-...ieszona-w-lesie
http://www.tygodniksiedlecki.com/t26081-li...mierci.film.htm
http://motormania.com.pl/newsy/kraj/linka-...o-nie-sa-zarty/

Ten post edytował BogorJan śro, 17 wrz 2014 - 08:15
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Leszek
post wto, 28 paź 2014 - 16:45
Post #52


UZYTKOWNIK
*******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,974
Dołączył: sob, 01 kwi 06
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 197
Płeć: Mężczyzna
GG: 2519362 status gadu-gaduWklejam tu, jeśli administracja woli, proszę przenieść do tego wątku


CYTAT
Pogoria już nie ucierpi? 5-kilometrowy tor dla fanów crossu
Piotr Purzyński|27.10.2014 15:58

Miasto wydzierżawiło teren, a Stowarzyszenie MotoDąbrowa zamieniło go w profesjonalny tor dla motocykli crossowych. - To remedium na rozjeżdżane wcześniej tereny Pogorii IV - mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Tor powstał na terenach przemysłowych w Strzemieszycach Małych, w niedalekim sąsiedztwie Zakładu Odpadów Lipówka II. - Urządzenie toru zajęło nam półtora miesiąca. To duży koszt, ale udało się dzięki zaprzyjaźnionym firmom i wielu ludziom dobrej woli - mówi Artur Brzozowski ze Stowarzyszenia MotoDąbrowa.

W tej chwili udostępniony został tor crossowy o długości 5 km. Jak mówi Artur Brzozowski, jest miejsce na kolejne 3 km, ale wszystko zależy od możliwości finansowych stowarzyszenia.

W planach jest jeszcze tor do hard enduro z bardzo trudnymi przeprawami i przeszkodami wodnymi, wytyczony już także tor dla quadów, na którym brakuje jeszcze przeszkód.

- W planach mamy także krótkie odcinki do supercrossu, znane wielu osobom z hal. Na takim torze startuje Tomasz Wysocki, mistrz Polski w motocrossie, który podpisał kontakt z niemieckim klubem właśnie na starty w supercrossie - mówi Artur Brzozowski.

Dąbrowski tor, na którym inauguracyjne zawody odbyły się w miniony weekend [na zdjęciach] dostępny jest we wtorki, środy i czwartki w godz. 13-19 oraz w soboty i niedziele w godz. 10-19. Odpłatność za cały dzień to 30 zł. - Pieniądze trafiają do stowarzyszenia, które utwardza i rozwija za nie tor - dodaje Artur Brzozowski.

Władze Dąbrowy Górniczej mają nadzieję, że powstanie w mieście profesjonalnego toru sprawi, że mniej quadów i motocykli będzie na rozjeżdżanej do niedawno Pogorii IV.


snf (51).gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Stron V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: sobota, 24 luty 2024 - 06:15
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza