IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

10 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Polityka śmieciowa
pozdrawiam
post sob, 24 kwi 2004 - 01:52
Post #1


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3Radny H. ZaguŁa zabraŁ gŁos na temat skŁadowiska odpadÓw ?LipÓwka II?. Cyt: ?Z chwilĄ rozpoczĘcia eksploatacji skŁadowiska odpadÓw ?LipÓwka II? wsad winien wynieŚĆ 42.000 ton/rok, docelowo 45.890 ton/rok. Na dzień dzisiejszy iloŚĆ odpadÓw deponowanych na SkŁadowisku ?LipÓwka I? oscyluje w okolicach 35.000 ton/rok. Oznacza to, Że z chwilĄ rozpoczĘcia dziaŁalnoŚci brak minimalnej iloŚci odpadÓw nie pokryje kosztÓw staŁych, a tym samym moŻe to mieĆ wpŁyw na zwiĘkszenie ceny jednostkowej za przyjĘcie odpadÓw, ktÓra zgodnie z kalkulacjĄ przedstawionĄ na etapie projektu ma wynieŚĆ ok. 140 zŁ. W chwili obecnej cena za przyjĘcie odpadÓw na skŁadowisko odpadÓw ?LipÓwka I? wynosi 63,00 zŁ za 1 tonĘ, ktÓra jest porÓwnywalna z aktualnymi stawki oferowanymi na skŁadowiskach funkcjonujĄcych w oŚciennych gminach. Wprowadzenie w Życie stawki wyŻszej o 122% od dotychczas obowiĄzujĄcej spowoduje drastyczny wzrost opŁat za wywÓz odpadÓw ponoszonych przez mieszkańcÓw gminy i uczyni przedmiotowe usŁugi najdroŻsze nie tylko
w regionie ale jedne z najdroŻszych w kraju.
Struktura odpadÓw w roku 2005 ma przedstawiaĆ siĘnastĘpujĄco:
odpady komunalne niesegregowane ? 4.400 t.
brak na dzień dzisiejszy ok. 5.500 ton
odpady zielone ? 1.300 t.
Grupa tych odpadÓw nie zostaŁa zbilansowana, a iloŚĆ przedstawiona w projekcie pochodzi
z szacunkÓw. OdbiÓr tych odpadÓw bĘdzie ograniczony ze wzglĘdu na moŻliwoŚĆ ich gospodarczego wykorzystania, na co zezwala ustawa o odpadach. Odpady te, ze wzglĘdu na ich sezonowoŚĆ sĄ moŻliwe do uzyskania jedynie w okreŚlonych porach roku. Powstaje zatem pytanie jak zabezpieczyĆ niezbĘdne iloŚci na przestrzeni caŁego roku?
surowce wtÓrne pochodzĄce z selektywnej zbiÓrki ? 300 t.
W imieniu gminy selektywna zbiÓrka prowadzona jest tylko i wyŁĄcznie na 16 placÓwkach oŚwiatowych. Aby osiĄgnĄĆ zakŁadane minimum niezbĘdne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiÓrki odpadÓw na terenie caŁego miasta. W przeciwnym wypadku czĘŚĆ linii technologicznej sortowania przeznaczona do segregacji surowcÓw wtÓrnych znajdujĄca siĘna ?LipÓwce II?, bĘdzie wykorzystywana w minimalnym stopniu.
osady z miejskiej oczyszczalni ŚciekÓw ? 2.000 t.
Praktyka pokazuje, iŻ wytwarzany kompost na bazie osadÓw Ściekowych zawiera duŻĄ iloŚĆ zanieczyszczeń, co ogranicza jego sprzedaŻ, ze wzglĘdu na niski poziom zgŁaszanego popytu. W roku 2005 winien zostaĆ osiĄgniĘty efekt ekologiczny i technologiczny, co z uwagi na przyjĘtĄ technologiĘ, tj. kompostu.
Zgodnie z projektem zaŁoŻono na skŁadowisku odpadÓw ?LipÓwka II? dwuzmianowy system pracy, co daje wykorzystanie instalacji przez 16 godzin na dobĘ. ZaznaczyĆ naleŻy, Że
w chwili obecnej SkŁadowisko OdpadÓw ?LipÓwka I? funkcjonuje przez okoŁo 8-10 godzin na dobĘ. BiorĄc pod uwagĘwysoki stopień zmechanizowania skŁadowiska odpadÓw ?LipÓwka II? nasuwa siĘpytanie o zasadnoŚĆ przyjĘtego czasu pracy wynoszĄcego aŻ 16 godzin/dobĘ. Ponadto niepokÓj budzi iloŚĆ sprzĘtu zmechanizowanego w postaci 4 Ładowarek oraz 2 ciĄgnikÓw z przyczepami samowyŁadowczymi. Ponadto projekt zakŁada obsŁugĘskŁadowiska odpadÓw ?LipÓwka II? przez 48 osÓb. Liczba ta nie uwzglĘdnia konserwatorÓw, ochrony obiektÓw itp. W chwili obecnej na terenie skŁadowiska ?LipÓwka I? zatrudnionych jest 10 osÓb, w tym osoby dokonujĄce rĘcznej segregacji surowcÓw wtÓrnych.
NaleŻy zwrÓciĆ rÓwnieŻ uwagĘna rzeczywiste wykonanie linii sortowniczych, szczegÓlnie na elementy zmechanizowane, tj. kabiny, przenoŚniki, separatory, itp. PoŻĄdane byŁoby aby urzĄdzenia pochodziŁy od jednego dostawcy, ktÓry zapewni dŁugi okres gwarancyjny dostarczonych urzĄdzeń a takŻe serwis i szybki dostĘp do czĘŚci zamiennych.
BiorĄc pod uwagĘskargi mieszkańcÓw ze Strzemieszyc MaŁych na uciĄŻliwoŚci zwiĄzane
z funkcjonowaniem ?LipÓwki I? oraz zintesyfikowanymi dziaŁaniami zwiĄzanymi
z jednoczesnym funkcjonowaniem ?LipÓwki I? i ?LipÓwki II? naleŻy zwrÓciĆ szczegÓlnĄ uwagĘna symbiozĘtych dwÓch obiektÓw. SzczegÓlnie waŻnym problemem jest gospodarka wodno ? Ściekowa i gospodarka odciekami, ktÓre jednoczeŚnie bĘdĄ powstawaĆ na obydwu obiektach w duŻych iloŚciach. W sumie z obszaru okoŁo 19 ha na skutek braku kanalizacji ww. odcieki trzeba bĘdzie wywieĹşĆ pojazdami specjalistycznymi, ktÓrych nie uwzglĘdniono w projekcie inwestycyjnym.
Na zakończenie naleŻy zadaĆ jeszcze kilka fundamentalnych pytań:
Kto bĘdzie ponosiŁ koszty zwiĄzane z funkcjonowaniem ?LipÓwki I? przez okres 30 lat liczony od daty zamkniĘcia skŁadowiska, tj. po zakończeniu ostatecznej rekultywacji?
Czy przy realizacji inwestycji pn. SkŁadowisko OdpadÓw ??LipÓwki II? zadbano
o wŁaŚciwĄ iloŚĆ piezometrÓw umoŻliwiajĄcych wŁaŚciwe monitorowanie obu skŁadowisk?
Jakie bĘdĄ rzeczywiste koszty funkcjonowania SkŁadowiska OdpadÓw ?lipÓwka II??
Czy wziĘto pod uwagĘzgodnie z obecnie funkcjonujĄcym prawodawstwem niebagatelne koszty zwiĄzane z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego na uŻytkowanie obiektu?
Jakie bĘdĄ wŁaŚciwie koszty obsŁugi finansowej przedsiĘwziĘcia w przypadku nie osiĄgniĘcia odpowiedniego efektu ekologicznego i zakŁadanej zdolnoŚci produkcyjnej (chodzi o ewentualnĄ zmianĘkredytu preferencyjnego na kredyt komercyjny)?
W jakiej formie bĘdzie zarzĄdzane skŁadowisko ? ZakŁad Przerobu OdpadÓw?
Czy planowane rozwiĄzanie doprowadzi do zaangaŻowania do wspÓŁpracy partnera, ktÓry zagwarantuje wypeŁnienie umÓw?
Na tym etapie inwestycji powinien byĆ obecny przyszŁy uŻytkownik tak aby mÓgŁ dopilnowaĆ wykonania robÓt, skorygowaĆ niewŁaŚciwe rozwiĄzania projektowe, zweryfikowaĆ koniecznoŚĆ zakupÓw inwestycyjnych. Te dziaŁania pozwoliŁyby obniŻyĆ koszty inwestycji oraz rozruchu urzĄdzeń.

Prezydenta Miasta J. Talkowski powiedziaŁ, Że jako radny ubiegŁej kadencji byŁ przeciwny przyspieszaniu budowy skŁadowiska odpadÓw ?LipÓwki II? zdajĄc sobie sprawĘz tego, Że skŁadowisko odpadÓw ?LipÓwka I? ma moŻnoŚĆ eksploatowania jeszcze przez 3-4 lata. Jest to kolejny bardzo zŁy skutek nieprzemyŚlanych inwestycji [...]. Odpowiedzi pisemne zostanĄ przedŁoŻone Panu radnemu i Prezydium Rady. Cyt.: ?Jest to bardzo zŁoŻona sprawa teraz trzeba mieĆ wielki talent organizatorski aby to wszystko dobrze rozwiĄzaĆ ale po to tu jesteŚmy aby korygowaĆ te wszystkie nieprawidŁowoŚci, o ktÓrych tu zasygnalizowaŁ radny H. ZaguŁa?.

Radny H. ZaguŁa powiedziaŁ cyt.: ?Panie Prezydencie ja w moim wystĄpieniu chciaŁem wywoŁaĆ temat, bo coraz trudniej jest dojŚĆ do pewnych informacji od Pana urzĘdnikÓw, do prÓby przynajmniej dyskusji co bĘdzie dalej. Fakty sĄ takie, Że jesteŚmy na kilka miesiĘcy przed uruchomieniem bardzo drogiej inwestycji, mÓwiŁem o tym od poczĄtku kadencji i nadal jesteŚmy na etapie dyskusji. ZaciĄgnĘliŚmy kredyt w okresie, w ktÓrym Arka Konsorcjum zbankrutowaŁa jako pomysŁodawca tej inwestycji, byŁa szansa zerwania bĄdĹş skorygowania tego kontraktu, nie zrobiono tego. Do dnia dzisiejszego nie ma Żadnej koncepcji jak to ma funkcjonowaĆ a to bĘdzie w sposÓb zasadniczy decydowaĆ o tym ile odpadÓw przerobimy na kompost i ile odpadÓw wysortujemy co jest podstawowym warunkiem wypeŁnienia efektu ekologicznego. ChciaŁem zaznaczyĆ, Że chodzi kwotĘok. 2 mln zŁ. rocznie. Albo rozpoczniemy powaŻnĄ dyskusjĘna temat jak to ma funkcjonowaĆ albo bĘdziemy mieli kŁopoty. Cena wyliczona 140 zŁ/t do punktu przerobu jest juŻ cenĄ zaniŻonĄ na etapie projektu. JeŻeli iloŚĆ odpadÓw na wskutek ceny bĘdzie mniejsza to automatycznie ta cena jeszcze wzroŚnie. Takie instalacje dziaŁajĄ w kilku miastach w Polsce i w Żadnym mieŚcie nie sĄ samofinansujĄce. SĄ one obciĄŻone doŚĆ powaŻnym deficytem. Jedynym miastem gdzie tego typu inwestycja uzyskaŁa wynik pozytywny jest Konin. [...] w Koninie przy zmianie wŁadzy zrewidowano caŁkowicie umowĘz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, zrewidowano sposÓb realizacji inwestycji i harmonogram budowy uwzglĘdniajĄc bioreaktor, ktÓry jest najdroŻszy w sensie zakupu inwestycyjnego i eksploatacji. Na to byŁ czas i nie zrobiliŚmy tego wobec tego bĘdziemy musieli z tego tytuŁu ponieŚĆ koszty. Jest to temat, ktÓry odbija siĘbardzo dalekim echem. Nie mogĘuzyskaĆ odpowiedzi na pytania: w jaki sposÓb bĘdzie skŁadowisko zarzĄdzane?, W jaki sposÓb bĘdzie zabezpieczana odpowiednia iloŚĆ odpadÓw?, Jak bĘdzie prowadzona selektywna zbiÓrka odpadÓw?, Jak bĘdzie zbierany materiaŁ na kompost??.

PrzewodniczĄcy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej R. Rutkowski nawiĄzujĄc do wypowiedzi radnego H. ZaguŁy powiedziaŁ, Że na najbliŻszym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej bĘdzie omawiany temat: ocena realizacji inwestycji pn. ?SkŁadowisko odpadÓw LipÓwka II?. BĘdzie przygotowana peŁna informacja pionu Pana Prezydenta W. Śliwy. PrzewodniczĄcy komisji zaprosiŁ wszystkich radnych zainteresowanych tym tematem na posiedzenie komisji.

Radny T. SoŁtysik zwrÓciŁ uwagĘ, Że inwestycja miaŁa byĆ dopeŁnieniem caŁego systemu gospodarki odpadami w mieŚcie. W poprzedniej kadencji byŁo zakŁadane wprowadzenie podatku tzw. Śmieciowego a wiĘc obciĄŻenie wszystkich mieszkańcÓw za wywÓz Śmieci co spowodowaŁoby wprowadzenie jednolitego systemu zbiÓrki odpadÓw. Taki system pozwoliŁoby na wprowadzenie elementÓw premiujĄcych selektywnĄ zbiÓrkĘodpadÓw
w gospodarstwach domowych. Wszystkie te dziaŁania zapewniŁby odpowiedni dopŁyw Śmieci do skŁadowiska i zlikwidowaŁby problem dzikich wysypisk Śmieci poniewaŻ nikomu nie opŁaciŁoby siĘwywoziĆ Śmieci do lasu dlatego, poniewaŻ kaŻdy pŁaciŁby jednĄ stawkĘpodatku niezaleŻnie od iloŚci oddawanych Śmieci. Jest to dobry system i z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach w Polsce nie mÓwiĄc juŻ o innych krajach.

Radny H. ZaguŁa ustosunkowujĄc siĘdo wypowiedzi radnego T. SoŁtysika powiedziaŁ, Że nie ma wĄtpliwoŚci, Że byŁoby to bardzo efektownym zakończeniem caŁego procesu. Nigdy nie podwaŻaŁ celowoŚci inwestycji. MoŻna dyskutowaĆ o zakresie inwestycji i o zakupach. MÓwiĄc o tym ma na myŚli rÓwnieŻ organizacyjne przygotowanie. JeŻeli chcemy opodatkowaĆ mieszkańcÓw na rzecz wywozu odpadÓw to konieczne jest referendum z caŁymi jego konsekwencjami. Zwraca uwagĘ, Że taki podatek powinien wynosiĆ 2,5 ? 3,5 zŁ od osoby na miesiĄc a przy tym rozwiĄzaniu bĘdzie on wynosiŁ min 5 zŁ. na miesiĄc. We wspomnianym Koninie przyjĘto takie rozwiĄzanie, Że miasto zabroniŁo funkcjonowanie skupÓw makulatury, szkŁa i innych poniewaŻ caŁy ten strumień wysortowanych odpadÓw musi trafiĆ na miejskie skŁadowisko. Jest to pierwszy temat, o ktÓrym mÓwiliŚmy. DziŚ jesteŚmy pÓŁtora roku od rozpoczĘcia kadencji i nadal jesteŚmy na etapie dyskusji. Nie kwestionujĘzasadnoŚci inwestycji, sposobÓw gospodarki odpadami. Zwraca uwagĘ, na to Że za chwilĘmoŻemy
w tym temacie mieĆ powaŻne kŁopoty.

Radny T. SoŁtysik zauwaŻyŁ, Że kwoty o ktÓrych mÓwiŁ Pan radny H. ZaguŁa sĄ dla mieszkańcÓw bardzo atrakcyjne. Mieszkańcy pŁacĄ duŻo wiĘcej niŻ 5 zŁ. miesiĘcznie od wywozu Śmieci co gwarantuje powodzenie referendum.

Radny Z. Łukasik powiedziaŁ, Że temat Śmieci wraca ciĄgle od kilku lat. WiĘkszoŚĆ mieszkańcÓw DĄbrowy jest opodatkowana przez spÓŁdzielnie mieszkaniowe. Problem ten dotyczy mieszkańcÓw domÓw jednorodzinnych. Wystarczy kontrola StraŻy Miejskiej sprawdzajĄca czy sĄ rachunki za wywÓz Śmieci. Nie wydaje siĘaby pomysŁ referendum byŁby dobry.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post wto, 27 kwi 2004 - 01:14
Post #2


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3Jak dobrze pÓjdzie to bĘdziemy mieli referendum w sprawie opodatkowania kaŻdego mieszkańca za wywÓz nieczystoŚci ( razem z z wyborami do europarlamentu) . Chodzi tu o stawkĘod 3.50 do 5 zŁ na Łebka za miesiĄc.

JednoczeŚnie przestaŁyby obowiĄzywaĆ inne opŁaty za wywÓz nieczystoŚci.
PomysŁ niby dobry tylko Żeby zostaŁ uchwalony to frekwencja musi byĆ powyŻej 30% co w dĄbrowie raczej nieczĘsto siĘzdarza. Poza tym jak nasz genialny narÓd usŁyszy o nowym podatku to zagŁosuje ze strachu na nie chociaŻ napewno duŻej liczbie mieszkańcÓw by siĘto opŁacaŁo.

A winny temu pomysŁowi jest lipczyk ktÓry wybudowaŁ za duŻe wysypisko.

Sam jeszce nie wiem czy jestem za czy przeciw bo nie wiem ile pŁace teraz w czynszu ( pewnie tyle samo). Jest to napewno dobre rozwiĄzanie dla tych co majĄ domy jednorodzinne bo z tego co wiem to tam opŁaty sĄ wyŻsze. No niezadowoleni bĘdĄ ci ktÓrzy wywoŻĄ Śmieci do lasu ale tu juŻ tylko lekarz psychiatra moŻe pomÓc.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post wto, 27 kwi 2004 - 10:44
Post #3


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Hmm. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Dotychczasowa oplata w czynszu dla spoldzielni ma zniknac i pojawic sie nowa, ktora bedzie kroilo miasto?
Hmm. A co z wywozem smieci? Do tej pory wydawalo mi sie, ze to co place ma na celu "pokrycie" kosztow wywozu smieci (bo chyba spoldzielnia komus za to placi). Mam dziwne wrazenie, ze bedzie to po prostu jeszcze jedna dodatkowa oplata...
A co do Lipczyka, no to wypowiedzi Talkowskiego mozna sie bylo spodziewac: on byl przeciw (tylko ze on byl przeciw wszystkiemu - szkoda, ze nie powiedzial na gali boksu, ze byl przeciw budowie tej hali). Nie kumam co znaczy - wybudowal za duze wysypisko - a co? to mialo byc tylko na 2 lata? Trzeba myslec perspektywistycznie. Lepiej jedno duze, niz co troche budowac jakies malenstwa (i koszt calkowity takze jest chyba nizszy w przypadku jednego duzego)...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post wto, 27 kwi 2004 - 15:36
Post #4


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3Podejrzewam Że rafi nie odczujesz Żadnej zmiany. SpÓdzielnia bĘdzie teraz pŁaciĆ nie bezpoŚrednio albie tylko za poŚrednictwem um. Mam tylko nadzieje Że pieniĄdze nie rozpŁynĄ siĘw budŻecie naszego miasta i alba bĘdzie regularnie dostawaĆ kase za wywÓz Śmieci.

Bo z tego co wiem to wszyscy narzekajĄ na albe Że Ĺşle odsnieŻa ulice, ale o tym Że um pŁaci za te usŁugi jak mu siĘprzypomni po kilku miesiĄcach to juŻ nikt nie wie.


A co do wysypicha to nie wiem o co chodzi. Dlatego wkleiŁem ten protokÓŁ. MoŻe ktoŚ to przeczyta i wytŁumaczy mi o co biega. ZwrÓĆcie uwage na ten fragmet w ktÓrym chcĄ zamykaĆ skupy makulatury itp bo kradnĄ one Śmieci z naszego miasta.
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pią, 03 wrz 2004 - 17:56
Post #5


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: Dziennik Zachodni
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/397671.html

-------------------------------------------------------------------------------------

Miliony w Śmieciach?

Czwartek, 2 wrzeŚnia 2004r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rozgorzaŁa dyskusja wokÓŁ zasad utrzymania czystoŚci i porzĄdku w DĄbrowie GÓrniczej. CzĘŚĆ radnych wytknĘŁa wŁadzom brak zainteresowania tym, co dzieje siĘze skŁadowiskiem odpadÓw komunalnych LipÓwka II.OkazaŁo siĘteŻ, Że jego eksploatacja moŻe kosztowaĆ mieszkańcÓw znacznie wiĘcej niŻ przypuszczano.

- Ten projekt uchwaŁy nadaje siĘdo kosza, bo nie rozwiĄzuje Żadnego problemu. Nowoczesny ZakŁad Gospodarki Odpadami kosztowaŁ nas 22 mln zŁ, ale nadal nie wiemy, jak bĘdzie pracowaŁ i kto wyŁoŻy na jego rozruch. Nie wiemy teŻ, czy bĘdzie to spÓŁka prawa handlowego, czy spÓŁka gminna - podkreŚliŁ radny Henryk ZaguŁa. - JeŚli zakŁad przyjmie 40 tys. ton odpadÓw, to koszt tony siĘgnie okoŁo 200 zŁ, przy dzisiejszych stawkach 60-80 zŁ. Koszty transportu, obecnie 3 zŁ na mieszkańca, wzrosnĄ trzykrotnie. JeŚli doliczyĆ do tego 7,5 mln zŁ spŁaty kredytu, to z jego obsŁugĄ koszt tony odpadÓw wyniesie 400 zŁ. BĘdziemy zmuszeni znacznie podnieŚĆ cenĘza wywÓz Śmieci, zwiĘkszy siĘiloŚĆ dzikich wysypisk, a kolejne pieniĄdze bĘdziemy wydawaĆ na ich likwidacjĘ.

UchwaŁa ta nie wnosi teŻ nic nowego, zdaniem radnego Tomasza SoŁtysika, ktÓry jest za przerzuceniem obowiĄzku wywozu Śmieci na gminĘ, w zamian za co miaŁby byĆ wprowadzony tak zwany podatek Śmieciowy. MoglibyŚmy wprowadziĆ dwie zrÓŻnicowane stawki. NiŻszĄ, dla tych, ktÓrzy segregujĄ odpady, oraz wyŻszĄ dla pozostaŁych - proponowaŁ.

Tymczasem wŁadze miasta uwaŻajĄ, Że budowa LipÓwki II nie byŁa zŁym posuniĘciem, bo prĘdzej czy pÓĹşniej inne gminy teŻ bĘdĄ musiaŁy wybudowaĆ podobne. LipÓwka II kosztowaŁa nie 22 mln zŁ, ale 36 mln zŁ. To nowoczesny zakŁad, wiĘc skŁadowanie i segregowanie tam odpadÓw musi kosztowaĆ. Mamy jednak najbardziej nowoczesne wysypisko w poŁudniowym regionie. OdbyŁ siĘjuŻ rozruch technologiczny, a obecnie trwa rozruch mechaniczny, ktÓry wchodzi w koszty caŁej inwestycji - wyjaŚnia Marian NierychŁy, wiceprezydent DĄbrowy GÓrniczej. Jego zdaniem, cena za wywÓz i skŁadowanie Śmieci moŻe byĆ rzeczywiŚcie wyŻsza, ale musi byĆ spoŁecznie akceptowana.
Na poczĄtku ma to byĆ zakŁad budŻetowy, dotowany przez gminĘ, a pieniĄdze na dziaŁalnoŚĆ powinny byĆ zapisane juŻ w przyszŁorocznym budŻecie. Docelowo zakŁad ma siĘprzeksztaŁciĆ w spÓŁkĘprawa handlowego.

Takie rozwiĄzanie nie przekonaŁo radnego Henryka ZaguŁy, ktÓry stwierdziŁ, Że to niedopatrzenie obecnych wŁadz sprawiŁo, iŻ dĄbrowianom zafundowano coŚ, za co teraz bĘdĄ musieli sŁono pŁaciĆ. BĘdziemy wyprowadzaĆ pieniĄdze z budŻetu do kolejnej firmy. Utrzymanie obecnych kosztÓw jest niemoŻliwe. Z obsŁugĄ kredytu roczny koszt utrzymania zakŁadu wyniesie okoŁo 15 mln zŁ - zaznaczyŁ radny.

- To nie ja podjĄŁem decyzjĘo LipÓwce II, ale jestem po to, Żeby rozwiĄzywaĆ problemy. To niechciane dziecko musi funkcjonowaĆ i minimalizowaĆ straty - ripostowaŁ prezydent miasta, Jerzy Talkowski.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pią, 03 wrz 2004 - 18:02
Post #6


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Z artykuŁu kompletnie nic nie wynika. Ale takie mam wraŻenie, Że od czasu podjĘcia decyzji o budowie skŁadowiska odpadÓw nikt siĘnie zastanowiŁ po co to. Nie pomysŁu na zbiÓrkĘodpadÓw, na edukacjĘmieszkańcÓw, na organizacjĘpracy wysypiska itd. No i znÓw bĘdziemy dokŁadaĆ do interesu, a wysypisko nie bĘdzie funkcjonowaĆ w peŁni :?

Co ciekawe administracja Talkowskiego broni inwestycji poprzednich wŁadz, a radni majĄ wĄtpliwoŚci ohmy.gif

-------------------------------------------------------------------------------------

A to uchwalony przez radĘ"Regulamin utrzymania czystoŚci i porzĄdku na terenie gminy DĄbrowa GÓrnicza"
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/uchwaly....php?ident=6369
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 06 paź 2004 - 10:19
Post #7


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlennowe o Lipowce II:

Ile ma kosztowaĆ LipÓwka II?

Środa, 6 paĹşdziernika 2004r.

DĄbrowscy radni RM podjĘli uchwaŁĘo powoŁaniu Miejskiego ZakŁadu Przetwarzania OdpadÓw Komunalnych „LipÓwka II”, ktÓry rozpocznie dziaŁalnoŚĆ od nowego roku. Inwestycja ta budzi jednak sporo kontrowersji.

Zdania sĄ podzielone

WŁadze miejskie twierdzĄ, Że inwestycja nie pociĄgnie za sobĄ podwyŻek cen za wywÓz Śmieci i nie bĘdzie pompĄ wysysajĄcĄ pieniĄdze z miejskiego budŻetu.

Natomiast odmiennego zdania jest jednak czĘŚĆ radnych, ktÓrzy przewidujĄ koniecznoŚĆ ciĄgŁych, ogromnych dotacji dla tego zakŁadu budŻetowego, pochodzĄcych oczywiŚcie z pieniĘdzy podatnikÓw.

Miejski ZakŁad Przetwarzania OdpadÓw Komunalnych „LipÓwka II” wybudowany zostaŁ kosztem ponad 30 milionÓw zŁ. Ma zajmowaĆ siĘm. in. przetwarzaniem, segregacjĄ i kompostowaniem odpadÓw komunalnych oraz odzyskiwaniem surowcÓw wtÓrnych.


Nie zysk najwaŻniejszy

— Realizacja gospodarki komunalnej poprzez gminnĄ jednostkĘorganizacyjnĄ, dziaŁajĄcĄ w formie zakŁadu budŻetowego, jest najbardziej optymalnĄ zarÓwno ze strony zarzĄdzania, jak i finansowania i nadzoru. Zadaniem zakŁadu budŻetowego nie jest bowiem maksymalizacja zysku, jak w spÓŁkach prawa handlowego, lecz realizacja zadań wŁasnych gminy — podkreŚla Artur Weber, p. o. naczelnika WydziaŁu Gospodarki Komunalnej UM. — Ponadto sukcesywne zmniejszanie kosztÓw wŁasnych zakŁadu, przy zachowaniu obowiĄzujĄcych dotychczas cen za przyjmowanie odpadÓw z terenu miasta, pozwoli na zmniejszenie obciĄŻeń mieszkańcÓw.

Zgodnie z zapisami uchwaŁy zakŁad liczy na dochody z opŁat stosowanych na skŁadowisku, zyskÓw nadzwyczajnych oraz innych wpŁywÓw, co brzmi doŚĆ tajemniczo.

— A co z dotacjĄ? Czy nie planuje jej siĘwogÓle? — pytaŁa na ostatniej sesji RM radna BogusŁawa CiaŚ. — Nie chcĘ, ŻebyŚmy musieli za dwa miesiĄce zmieniaĆ uchwaŁy i dopisywaĆ dotacjĘ. W zakŁadach budŻetowych nie funkcjonuje takŻe pojĘcie zyskÓw, wiĘc o jakich tu zyskach mowa .


Dotacja ukryta

WÓwczas wyszŁo na jaw, Że dotacja ukryta jest za... innymi wpŁywami. Zyskiem nadzwyczajnym moŻe byĆ natomiast sprzedaŻ samochodu, bĘdĄcego na wyposaŻeniu zakŁadu. To jednak nie przekonaŁo radnego Henryka ZaguŁy, ktÓry stwierdziŁ, Że uchwaŁa w sprawie utworzenia LipÓwki II peŁna jest nieŚcisŁoŚci i niedorÓbek.

— Ukrywamy dotacjĘ, a bĘdzie i to doŚĆ wysoka. Nie wiem jaki bĘdzie schemat organizacyjny zakŁadu, ilu ludzi znajdzie tam zatrudnienie, nie znamy planu finansowego. W dokumentach po prostu nic nie ma — dowodziŁ radny. — Jest to jedna z najdroŻszych tego typu inwestycji w kraju, do ktÓrej stale bĘdziemy dokŁadaĆ pieniĄdze. Nie bĘdzie tutaj odpisÓw amortyzacyjnych. Wszelkie naprawy i remonty sprzĘtu teŻ bĘdĄ wiĘc finansowane z budŻetu miasta, a juŻ wiadomo, Że zakŁad nie bĘdzie pŁaciŁ podatku od nieruchomoŚci.

Jak siĘokazaŁo, LipÓwka II rzeczywiŚcie wymagaŁa bĘdzie sporej dotacji, ale zdaniem Janusza OlszÓwki, peŁnomocnika prezydenta miasta i najprawdopodobniej przyszŁego dyrektora zakŁadu, nie ma powodÓw do paniki.


Byle nie spÓŁka

— By mieszkańcy nie dopŁacali do ceny Śmieci, trzeba utrzymaĆ obecnĄ cenĘi przemodelowaĆ dziaŁania zakŁadu tak, Żeby dotacja byŁa sukcesywnie zmniejszana — mÓwi Janusz OlszÓwka. — Zatrudnienie znajdzie tutaj okoŁo trzydziestu osÓb. Miasto nie ma wyjŚcia. ZakŁad budŻetowy bĘdzie tylko formĄ przejŚciowĄ, tak by po dwÓch latach mogŁa powstaĆ spÓŁka prawa handlowego. Obecnie jej powoŁanie jest niekorzystnym rozwiĄzaniem, bo wymusiŁoby znacznĄ podwyŻkĘcen Śmieci.

WŁadze lokalne obiecujĄ takŻe, Że miasto nie poniesie kosztÓw rozruchu nowego zakŁadu. Tymczasem wykonawca inwestycji chciaŁ jĄ juŻ zakończyĆ i podobno ani myŚlaŁ o ponoszeniu kosztÓw rozruchu potĘŻnych urzĄdzeń.
— Miasto i tak bĘdzie musiaŁo rocznie doŁoŻyĆ do tej inwestycji minimum dwa i pÓŁ miliona zŁ — podsumowaŁ radny ZaguŁa.

Personalne wycieczki

Dyskusja na temat przyszŁoŚci LipÓwki II byŁa bardzo zaŻarta, o czym Świadczy wymiana opinii pomiĘdzy prezydentem miasta Jerzym Talkowskim a radnym Henrykiem ZaguŁĄ.
— Nie ja spowodowaŁem zbudowanie tej inwestycji. ProszĘmnie tu nie pouczaĆ. Pan nie jest alfĄ i omegĄ, bo kilka lat przepracowaŁ w Śmieciach. Nie bĘdziemy mieĆ szczegÓlnie duŻych kŁopotÓw z tego powodu — stwierdziŁ prezydent Talkowski.

— SknociŁ pan to od poczĄtku do końca. Inwestycja zostaŁa rozpoczĘta na tydzień przed pańskim zaprzysiĘŻeniem, a teraz nie moŻna wszystkiego zwalaĆ na poprzednikÓw, bo mÓgŁ pan z niĄ zrobiĆ wszystko — ripostowaŁ radny ZaguŁa.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post sob, 27 lis 2004 - 13:32
Post #8


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenPosegregowane na haŁdzie?

Sobota, 27 listopada 2004r.

Pod duŻym znakiem zapytania stoi akcja wprowadzenia w DĄbrowie GÓrniczej powszechnej segregacji Śmieci. Lada dzień mieszkańcy domÓw jednorodzinnych otrzymajĄ worki, a na osiedlach stanĄ kolorowe kontenery do selektywnej zbiÓrki odpadÓw. MoŻe siĘjednak okazaĆ, Że posortowane Śmieci i tak trafiĄ na jednĄ haŁdĘ. A to wszystko dlatego, Że supernowoczesny zakŁad ich przetwarzania LipÓwka II wciĄŻ nie zostaŁ uruchomiony.

Okazuje siĘ, Że choĆ teoretycznie dziaŁaĆ ma od 1 stycznia, odbiÓr techniczny zakŁadu ma nastĄpiĆ dopiero 12 grudnia. Mimo zbliŻajĄcej siĘdaty wykonawcy wciĄŻ majĄ ogromne kŁopoty z jednym z najwaŻniejszych elementÓw – kompostownikiem.

– Do dzisiaj nie mamy Żadnego planu finansowego firmy – grzmi Henryk ZaguŁa, niezaleŻny radny DĄbrowy GÓrniczej.
– Plan jest! PowstaŁ w oparciu o 1,5 mln dotacji z budŻetu miasta. Wszystko rozbija siĘteraz o realizacjĘfirmy przez Budimex, ktÓra musi wywiĄzaĆ siĘz umowy – odpowiada Janusz OlszÓwka, dyrektor LipÓwki II.

Tymczasem mimo tych przeszkÓd akcja uŚwiadamiania mieszkańcom koniecznoŚci selektywnej zbiÓrki odpadÓw juŻ siĘrozpoczyna. Miasto podzielone zostaŁo na dwie strefy. Pierwsza obejmuje niskĄ zabudowĘ– 10 tys. gospodarstw – ktÓre otrzymajĄ worki, ulotki informacyjne i harmonogram odbioru Śmieci i... specjalny list prezydenta tŁumaczĄcy potrzebĘsegregacji. Druga strefa, to 50 tys. mieszkań w wieŻowcach i blokach – ci mieszkańcy bĘdĄ mieli Łatwiejsze zadanie, gdyŻ wystarczy, Że metal, plastik, czy papier wrzucaĆ bĘdĄ do odpowiednio oznakowanych kontenerÓw.
Rocznie akcja zbiÓrki kosztowaĆ bĘdzie ok. 1,2 mln zŁ.

ps - Trybuna ŚlĄska


worki do segrowania to ja dostaje od baaaaardzo dawna
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post sob, 27 lis 2004 - 17:11
Post #9


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87:)+-->
QUOTE(:))
wykonawcy wciĄŻ majĄ ogromne kŁopoty z jednym z najwaŻniejszych elementÓw – kompostownikiem[/quote]

Panie dziennikarzu Trybuny ŚlĄskiej,

przecie kompostownik sŁuŻy do przerobu odpadÓw organicznych. WiĘc metal, szkŁo, papier bĘdzie moŻna bez Żadnych problemÓw zbieraĆ, segregowaĆ, magazynowaĆ, pakowaĆ, itd. I brak kompostownika w niczym tu nie przeszkadza !

:)+-->
QUOTE(:))
Pierwsza obejmuje niskĄ zabudowĘ– 10 tys. gospodarstw – ktÓre otrzymajĄ worki, ulotki informacyjne i harmonogram odbioru Śmieci i... specjalny list prezydenta tŁumaczĄcy potrzebĘsegregacji.[/quote]

A to nie jest tak, Że jednorodzinni sgeregujĄ Śmieci juŻ od jakiegoŚ czasu ????

:)+-->
QUOTE(:))
Druga strefa, to 50 tys. mieszkań w wieŻowcach i blokach – ci mieszkańcy bĘdĄ mieli Łatwiejsze zadanie, gdyŻ wystarczy, Że metal, plastik, czy papier wrzucaĆ bĘdĄ do odpowiednio oznakowanych kontenerÓw[/quote]

CoŚ mi siĘwydaje, Że szczegÓlnie w blokach to by siĘprzydaŁ ten list od prezydenta itp. KtoŚ nie pomyslaŁ albo dziennikarz wszystko pokrĘciŁ.

PotraktujĘten artykuŁ jako mĘtnĄ zapowiedĹş powaŻnych informacji w tej dziedzinie i czekam na wymienione kontenery pod moim blokiem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pon, 06 gru 2004 - 14:27
Post #10


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenno i mam nowa ulotke i list od prezydenta. Od teraz beda 4 rodzaje workow (do tej pory byly 2) na szklo, papier, tworzywa sztuczne i metal. I wyglada na to ze nie bedzie pojemnikow na metal- beda 3 rodzaje pojemnikow.
A najlepsze bedzie to ze kolory sa wprowadzone po to zeby nam ulatwic segregacje a to przeciez bardziej odwrotnie laugh.gif
Dziwne ze obzsluga zajmie sie firma z Bedzina.
Do tego wszystkiego wyglada ze ten list byl pisany na szybko i nawet nie przeczytany po raz drugi, bo znajduje sie w nim masa roznych bledow. Poza tym strasznie smierdzi (chyba od tych workow). laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krissa
post pon, 06 gru 2004 - 21:44
Post #11


UZYTKOWNIK


Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Dołączył: pon, 06 gru 04
Skąd: dąbrowa
Nr użytkownika: 117Sprawa budowy LipÓwki II i selektywnej zbiÓrki odpadÓw to dwie ciemne strony dziŁalnoŚci wŁadz miasta.
LipÓwka II to obiekt ktÓry wg zaŁoŻeń moŻe obsŁugiwaĆ miasto wielkoŚci Warszawy czyli kilkanŚĆie razy wiĘksze od DG. WiĘkszoŚĆ miast GOP-u ma swoje sortownie wiĘc po co wybudowano tak wielki obiekt? W Chorzowie czy Rudzie ŚlĄskiej, czyli miastach o podobnej liczbie mieszkańcÓw, sortownie odpadÓw kosztowaŁy ok 10 razy mniej niŻ LipÓwka II i zostaŁy wybudowane przez firmy zajmujĄce siĘgospodarkĄ komunalnĄ nie przez wŁadze lokalne. Dlaczego miasto zmarnowaŁo tyle pieniĘdzy i kto jest za to odpowiedzialny? Jak znam Życie, winnych nigdy siĘnie znajdzie.
Nawiasem mÓwiĄc Miasto jest udziaŁowcem w firmie ALBA MPGK (49%) wiĘc dlaczego nie dogadano siĘze wspÓlnikiem w celu wykonania takiej investycji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post wto, 07 gru 2004 - 12:58
Post #12


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Witam nowĄ forumowiczkĘ biggrin.gif

QUOTE(krissa)
Sprawa budowy LipÓwki II i selektywnej zbiÓrki odpadÓw to dwie ciemne strony dziŁalnoŚci wŁadz miasta.

Hmm... moŻe na razie nazwijmy tajemnicze. ChoĆ moim zdaniem potencjalnie majĄ szansĘdogoniĆ sprawĘCentrum Administracyjnego.
QUOTE(krissa)
LipÓwka II to obiekt ktÓry wg zaŁoŻeń moŻe obsŁugiwaĆ miasto wielkoŚci Warszawy czyli kilkanŚĆie razy wiĘksze od DG.

Przed wyborami prezydent Lipczyk wykupiŁ dwie strony w Dzienniku Zachodnim. OpowiadaŁ o rÓŻnych rzeczach - miĘdzy innymi o gospodarce odpadami. ZasugerowaŁ, Że na LipÓwce bĘdĄ segregowane odpady z wielu okolicznych gmin co pozwoli wypracowaĆ przyzwoite przychody. To tŁumaczy wielkoŚĆ inwestycji. To zdanie podtrzymywaŁ potem wiceprzezydent NierychŁy z nowego zarzĄdu (artykuŁ z pierwszego postu w wĄtku). Natomiast jak siĘto ma do realnej sytuacji w regionie to nie wiem.

PS. CiĄgle czekam na obiecane kontenery przed blokiem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post sob, 11 gru 2004 - 13:47
Post #13


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenPo omacku?

Sobota, 11 grudnia 2004r.

Radni miesiĄc po przyjĘciu uchwaŁy o powoŁaniu Miejskiego ZakŁadu Przetwarzania OdpadÓw Komunalnych "LipÓwka II"
przekazali mu 1,5 mln zŁ dotacji. ZakŁad budŻetowy ma rozpoczĄĆ dziaŁalnoŚĆ od nowego roku, ale inwestycja ta wciĄŻ budzi wiele kontrowersji.

Wirtualne finanse
Lokalne wŁadze twierdzĄ, Że funkcjonowanie "LipÓwki II" nie bĘdzie wymagaŁo ciĄgŁych dopŁat z budŻetu miasta. Odmienne zdanie ma jednak czĘŚĆ radnych, ktÓrzy juŻ od dŁuŻszego czasu domagajĄ siĘspecjalnego spotkania, poŚwiĘconego wyŁĄcznie przyszŁoŚci przetwÓrni odpadÓw.

- WysokoŚĆ dotacji wynika z koniecznoŚci utrzymania dla mieszkańcÓw ceny za skŁadowanie odpadÓw komunalnych na poziomie roku 2004, czyli 63 zŁ za tonĘ. Przychody zakŁadu ogÓŁem, z uwzglĘdnieniem wpŁywÓw wŁasnych, wynoszĄ 3 mln 302 tys. zŁ. Wydatki bieŻĄce w przyszŁym roku nie przekroczĄ tej kwoty - wyjaŚnia Artur Weber, peŁniĄcy obowiĄzki naczelnika WydziaŁu Gospodarki Komunalnej UM.

Tymczasem w opinii radnego Henryka ZaguŁy plan finansowy dochodÓw jest w duŻej czĘŚci abstrakcyjny.

TrwajĄ spory
Termin odbioru "LipÓwki II" dla wykonawcy (firmy Budimex-Dromex) wyznaczono na 12 grudnia, ale wciĄŻ trwajĄ spory o to, kto poniesie koszty jej rozruchu.

- Budimex-Dromex prÓbuje wymusiĆ na nas przejĘcie zakŁadu, ale nie ma jego dokumentacji techniczno-ruchowej. Podejrzewamy teŻ, Że jedna z maszyn jest przestarzaŁa. Oczywiste, Że kiedy tylko "LipÓwka II" ruszy, to bĘdzie zbieraŁa Śmieci sama, a nie zlecaŁa tego innym firmom. ZakŁad bĘdziński, ktÓry zajmuje siĘtym dotĄd, bĘdzie to robiŁ tylko przez dwa, trzy miesiĄce - podkreŚla Janusz OlszÓwka, przyszŁy dyrektor "LipÓwki II".

To jednak nie przekonaŁo radnych.

- DziŚ mÓwi siĘnam, Że jest stara maszyna, a trzeba byŁo tego pilnowaĆ wczeŚniej - podkreŚla radny ZaguŁa.
- ZakŁad ma ruszaĆ, a do ostatniej chwili nie ma tam zrobionej drogi dojazdowej, ani rezerwowej - dodaŁ radny Łukasz PadoŁ.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 24 gru 2004 - 22:48
Post #14


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenSegregacja Śmieci rusza w DĄbrowie GÓrniczej

wig 23-12-2004 , ostatnia aktualizacja 23-12-2004 18:29

DĄbrowa bĘdzie jednym z pierwszych miast w wojewÓdztwie, gdzie za wyrzucanie Śmieci mieszkańcy nie zapŁacĄ ani zŁotÓwki. Pod warunkiem Że wczeŚniej odpady posegregujĄ!

W grudniu miasto przystĄpiŁo do programu selektywnej zbiÓrki odpadÓw. Na poczĄtek wŁaŚciciele 10 tys. domkÓw jednorodzinnych dostali przez kurierÓw specjalne paczki z czterema workami, instrukcjĄ obsŁugi i listem, w ktÓrym prezydent Jerzy Talkowski zachwala zalety nowego systemu. - Trzeba przyznaĆ, Że nieĹşle to obmyŚlili - mÓwi Zofia PiĄtek z TrzebiesŁawic. - W ulotce napisano, Że do niebieskiego worka mamy wrzucaĆ papierowe Śmieci, do zielonego szkŁo, do ŻÓŁtego plastik, a do czerwonego na przykŁad metalowe puszki.

Mieszkańcy przyznajĄ, Że z dzieleniem Śmieci wedŁug instrukcji moŻe byĆ trochĘmitrĘgi. - Ale za to mamy wszystko za darmo - cieszĄ siĘ.

Do paczki z workami miasto wŁoŻyŁo teŻ harmonogram odbierania Śmieci i teraz kaŻdy wie, ktÓrego dnia wystawiĆ odpady przed drzwi. PrzyjadĄ po nie wyznaczeni pracownicy, ktÓrzy zostawiĄ wŁaŚcicielom domkÓw nowe worki.

- Gorzej moŻe byĆ na dĄbrowskich osiedlach. Musimy ufaĆ, Że lokatorzy zachowajĄ dyscyplinĘi bĘdĄ Świadomie dzieliĆ Śmieci - usŁyszeliŚmy w wydziale gospodarki komunalnej UM w DĄbrowie GÓrniczej. Na osiedlach majĄ siĘwkrÓtce pojawiĆ rÓŻnokolorowe kontenery.

Na wywÓz Śmieci z blokowisk magistrat w DĄbrowie wyda 800 tys. zŁ rocznie. Do usuwania Śmieci z gospodarstw indywidualnych doŁoŻy jeszcze 400 tys. zŁ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post sob, 25 gru 2004 - 22:25
Post #15


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87:)+-->
QUOTE(:))
Gorzej moŻe byĆ na dĄbrowskich osiedlach. Musimy ufaĆ, Że lokatorzy zachowajĄ dyscyplinĘi bĘdĄ Świadomie dzieliĆ Śmieci - usŁyszeliŚmy w wydziale gospodarki komunalnej UM w DĄbrowie GÓrniczej. [/quote]

MoŻe szanowny wydziaŁ Gospodarki Komunalnej uŚwiadomi mieszkańcom blokowisk, Że moŻna segregowac odpady ? Nikt z moich sĄsiadÓw w bloku nie wie, Że jest taki program w mieŚcie. Wiem bo kilku pytaŁem. Tak trudno wydrukowac jeszcze trochĘtego listu propagandowego i roznieŚĆ po blokach ? Samo zaufanie to trochĘmaŁo sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mydliczanin
post nie, 26 gru 2004 - 23:39
Post #16


UZYTKOWNIK


Grupa: Użytkownik
Postów: 19
Dołączył: nie, 15 sie 04
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 105laugh.gif Dopiero kosze sĄ dwa dni a tu juŻ 1/3 kosza na plastik zapeŁniona, ale to moŻe przez to ,Że sĄ ŚwiĘta :? :?:


--------------------
Tom
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 06 sty 2005 - 13:22
Post #17


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Ooo... narzekaŁem, narzekaŁem i... doczekaŁem siĘ :shock:

Wczoraj ustawiono koŁo mojego bloku pojemniki do sergregowania odpadÓw. Na szkŁo i na plastik. Oba z tabliczkĄ UrzĄd Miejski DG. Z dniem dzisiejszym przystĘpujĘdo segregowania 8)

Co ciekawe sĄ to jedyne pojemniki w okolicy. Mieszkańcy sĄsiednich blokÓw nie zasŁuŻyli ??? Mam nadziejĘ, Że wkrÓtce pojemniki zalejĄ moje osiedle biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post czw, 06 sty 2005 - 13:40
Post #18


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15A czemu nie ma pojemnikow na papier? Czyzby zbiorka makulatury przestala byc oplacalna?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post czw, 06 sty 2005 - 22:46
Post #19


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,390
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: MężczyznaU mnie tez pojawiŁy sie pojemniki okoŁo tydzień temu , ale jak widze po ilosci Śmieci w pojemniku na plastiki to segregacja idzie licho. Żadnych ulotek i ogŁoszeń u mnie w bloku i okolicy nie widziaŁem.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mydliczanin
post pią, 07 sty 2005 - 00:27
Post #20


UZYTKOWNIK


Grupa: Użytkownik
Postów: 19
Dołączył: nie, 15 sie 04
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 105A u mnie na Mydlicach segregacja idzie znakomicie! biggrin.gif PeŁne kosze z plastkikiem stojĄ juŻ kilka dni. Tylko ciekawe kiedy po to przyjadĄ :?:


--------------------
Tom
Go to the top of the page
 
+Quote Post

10 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
5 Użytkowników czyta ten temat (5 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: czwartek, 22 luty 2024 - 22:41
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza