IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

2 Stron V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Obligacje komunalne, 250 mln zł
:)
post czw, 27 wrz 2007 - 23:16
Post #1


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,613
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenna najblizszej sesji

QUOTE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach (Dz.U. Nr 120 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta
i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1.

1. Gmina Dąbrowa Górnicza wyemituje 250.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda,
na łączną kwotę 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:
a) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – stanowiące
zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu
środkami z Funduszu Spójności
cool.gif „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych”,

3. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- A1 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A2 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A3 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A4 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A5 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A6 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A7 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A8 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A9 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A10 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A11 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A12 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A13 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A14 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A15 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A16 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A17 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A18 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A19 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A20 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A21 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A22 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A23 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A24 o wartości 10.000.000,00 PLN,
- A25 o wartości 10.000.000,00 PLN,

4. Emisja obligacji serii A1-A6 zostanie przeprowadzona w 2008 roku,
emisja obligacji serii A7-A13 zostanie przeprowadzona w 2009 roku,
emisja obligacji serii A14-A20 zostanie przeprowadzona w 2010 roku,
emisja obligacji serii A21-A25 zostanie przeprowadzona w 2011 roku.

5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
6. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów,
w liczbie mniejszej niż 100 osób.
7. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
8. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
9. Obligacje nie będą zabezpieczone.§ 2.

1. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy
pochodzących z podatków i opłat lokalnych w latach 2008-2011.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte
z dochodów własnych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należnych Miastu w latach 2011 – 2023.


§ 3.

1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym
harmonogramem:
- obligacje serii A1 , A2 nie później niż w dniu 30.11.2011 r.,
- obligacje serii A3 , A4 nie później niż w dniu 30.11.2012 r.,
- obligacje serii A5 , A6 nie później niż w dniu 30.11.2013 r.,
- obligacje serii A7 , A8 nie później niż w dniu 30.11.2014 r.,
- obligacje serii A9 , A10 nie później niż w dniu 30.11.2015 r.,
- obligacje serii A11 , A12 nie później niż w dniu 30.11.2016 r.,
- obligacje serii A13 , A14 nie później niż w dniu 30.11.2017 r.,
- obligacje serii A15, A16 nie później niż w dniu 30.11.2018 r.,
- obligacje serii A17, A18 nie później niż w dniu 30.11.2019 r.,
- obligacje serii A19 , A20 nie później niż w dniu 30.11.2020 r.,
- obligacje serii A21 , A22 nie później niż w dniu 30.11.2021 r.,
- obligacje serii A23 , A24 nie później niż w dniu 30.11.2022 r.,
- obligacje serii A25 nie później niż w dniu 30.11.2023 r.

2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej z nadejściem terminów wskazanych
w obligacjach jako daty wykupu.

3. Jeżeli termin wykupu obligacji określony w pkt.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Dąbrowa Górnicza obligacji dowolnej serii przed
terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5. Termin i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta.§ 4.

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne każdorazowo ustalone przed rozpoczęciem każdego
kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę
w wysokości nie wyższej niż 0,25 p.p.
3. Oprocentowanie wypłaca się w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie
w propozycji nabycia obligacji.
4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli
termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza, który jest upoważniony
do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji
obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną
powierzone w formie umowy bankowi lub konsorcjum banków.§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka PasternakUzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
emisji obligacji komunalnych


Przedłożony projekt uchwały ma na celu podjęcie działań w zakresie emisji obligacji komunalnych w latach 2008 – 2011 na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w związku z podjęciem do realizacji przez Gminę zadań inwestycyjnych:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami z Funduszu Spójności.

Przedsięwzięcie zostało oszacowane na kwotę 600.000.000 zł co ma odzwierciedlenie
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Uchwałą Nr XLIII/847/05 Rady Miejskiej
z 29 czerwca 2005 r. Gmina podjęła realizację tego zadania kontynuując projektową część przygotowania inwestycji. W roku 2006 zadanie to znalazło się na indykatywnym wykazie dużych projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura I Środowisko” Od 2003 roku trwają prace koncepcyjne i projektowe dotyczące zadania. Koszt prac projektowych na całe przedsięwzięcie wyceniono szacunkowo na kwotę około 15.000.000 zł. Na pozostałe koszty przedsięwzięcia składają się roboty budowlano –montażowe, inżynier kontraktu, pomoc techniczna, promocja przedsięwzięcia i inne prace towarzyszące realizacji przedsięwzięcia.

2) „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych”

Dla przedsięwzięcia tego w bieżącym roku została opracowana koncepcja programowo -przestrzenna z złożeniami projektowymi. Ośrodek zlokalizowany będzie na terenie pomiędzy ul. Gwardii Ludowej i Sadowej. Będzie to samodzielna jednostka organizacyjna w skład której wchodzi będzie Zespół Szkół Specjalnych oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Ośrodek ma objąć swoją opieką dzieci i młodzież słabo widzące i niewidome oraz dzieci i młodzież z dysfunkcją ruchu. Koncepcja zakłada możliwość lokalizacji niektórych funkcji w budynkach nawet III kondygnacyjnych np. internat dla dzieci
z upośledzeniem wzroku, jako umiejętność poruszania się po różnych kondygnacjach /korzystanie ze schodów i windy/ będzie im konieczna po zakończeniu nauki i rozpoczęciu samodzielnego życia. Podczas projektowania takiego ośrodka niezmiernie ważnym problemem optymalnego ukształtowania przestrzeni pod kątem dostępności dla dzieci niepełnosprawnych, tak, aby kontakty między nimi były możliwe bez pokonywania barier architektonicznych. Podstawą przyjętych rozwiązań funkcjonalnych SA programy potrzeb lokalowych działających obecnie ośrodków. Proponowana koncepcja przewiduje podział obiektów kubaturowych na trzy zespoły:
- część przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących,
- część przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych,
- część wspólna.
Wszystkie obiekty kubaturowe zakwalifikowane SA do kategorii ZLII zagrożenia pożarowego.
Z uwagi na fakt, iż obiekt będzie użytkowany przez dzieci niepełnosprawne w wieku od
2 miesięcy do 24 lat wymogi formalne dotyczące bezpieczeństwa są zaostrzone, co podraża znacznie wartość zadania.

Podjęcie przez Gminę realizacji powyższych zadań stwarza konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ich finansowanie, uwzględniając terminy płatności poszczególnych etapów zadań a także sposób otrzymywania środków z Funduszu Spójności. Najbardziej uniwersalną i dogodną formą pozyskania tak znaczących środków jest emisja obligacji komunalnych. Zastosowanie emisji obligacji jako formy finansowania wydatków jednostki samorządu terytorialnego umożliwia uniknięcia długotrwałej procedury wyboru banku oferującego środki finansowe oraz daje gwarancję pozyskania środków w terminach planowanych przez Gminę. Ponadto spłatę obligacji można dostosować do możliwości finansowych Gminy na przestrzeni planowanego okresu wykupu obligacji.
Emisja obligacji komunalnych jest wyłączona z procedur wynikających
z ustawy – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym czas uzyskania środków finansowych jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku zaciągnięcia kredytu. Jednak celem zachowania konkurencyjności ofert, zapytanie ofertowe zostanie przesłane do banków prowadzących emisję papierów dłużnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot, któremu zostanie powierzona emisja obligacji zostanie wyłoniony spośród banków lub konsorcjów banków, które złożą najkorzystniejsza dla Gminy ofertę.
Emisja obligacji realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach z dnia
29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) jako emisja niepubliczna skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Będą to obligacje na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Zakłada się, iż wykup obligacji będzie następował w latach 2011 do 2023. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości nie wyższej niż 0,25 p.p. w stosunku rocznym.


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza


Mam nadzieje ze to tylko na razie - w WPI nie ma zadnego dofinansowania do osrodka. Ani z UE, ani ze srodkow krajowych. Wszystko z tych obligacji i budzetu. A przeciez jest wielka szansa otrzymania dofinansowania na ten projekt.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kursor
post pią, 28 wrz 2007 - 20:41
Post #2


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 393
Dołączył: nie, 19 lut 06
Skąd: DG
Nr użytkownika: 187Witam!

Uchwała intencyjna przeszła, więc za niedługo każdy będzie mógł nabyć obligacje Dąbrowy Górniczej i choć trochę czuć się jej właścicielem.

pozdro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kwintosz
post wto, 02 paź 2007 - 00:45
Post #3


UZYTKOWNIK
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 2,268
Dołączył: śro, 09 mar 05
Skąd: DG - Gołonóg
Nr użytkownika: 130
Płeć: Mężczyzna
GG: 3030588 status gadu-gaduDZ biggrin.gif
QUOTE
Postęp na kredyt

Władze Dąbrowy Górniczej zamierzają zainkasować 250 milionów złotych z emisji obligacji komunalnych. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczą na kosztowne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z kompleksem sportowym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Miasto wyemituje 250 tysięcy obligacji, a każda z nich będzie miała wartość tysiąca zł. Jeszcze w tym roku przygotowany zostanie druk papierów wartościowych na kwotę 60 mln zł. W następnych latach będą dwie emisje po 70 mln zł oraz jedna - 50 mln zł.

- To forma pozyskania tańszego pieniądza bezpośrednio z rynku. Za takim rozwiązaniem przemawia niższy koszt finansowania, bo nie bank, a inwestor przejmuje ryzyko i finansuje emitenta. Nie ma opłat za niewykorzystanie programu emisji lub jego części ani za wcześniejszy wykup zadłużenia. Nie musimy zabezpieczać emisji, np. wekslami. Mamy też większą swobodę w zarządzaniu długiem - tłumaczy Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Obligacje komunalne pozwalają na większą elastyczność w zarządzaniu długiem. Będą oprocentowane według stawki WIBOR 3 M (plus marża, nie większa niż 0,25 punktu procentowego). Emisja skierowana jest do grupy nie większej niż 100 osób. Jest to tzw. emisja niepubliczna, przy czym miasto nie wybiera adresatów, tylko organizatora emisji, którym z zasady są banki lub konsorcja banków.

Nie bez znaczenia jest tutaj także spory efekt marketingowy, bo memorandum informacyjne skierowane jest do 99 inwestorów (emisja niepubliczna), a informacja o przeprowadzeniu emisji pojawia się w mediach. Na emisję obligacji komunalnych zdecydowało się już w naszym kraju ponad 270 samorządów.

Wykup obligacji ustalony został na lata 2011-2023. Fundusze na wypłatę oprocentowania i wykup będą zabezpieczone w budżetach miasta, ale zadłużenie nie przekroczy maksymalnego limitu. Pieniądze przydadzą się gminie, bo koszt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oszacowano na ok. 600 mln zł. Część z nich ma pochodzić z Unii Europejskiej. Na budowę nowoczesnego ośrodka dla uczniów trzeba ponad 50 mln zł.

Wzorem Sosnowca

Jednym z pionierów emisji miejskich obligacji był Sosnowiec, który przed 2002 r. wydrukował papiery wartościowe na100 mln zł. Fundusze te zostały spożytkowane na gruntowną przebudowę i modernizację centrum miasta.

- Przecieraliśmy wtedy szalki, ale trzeba przyznać, że jest to faktycznie sprawdzony i opłacalny sposób pozyskiwania dodatkowych funduszy. W tym roku spłaciliśmy ostatnią transzę zadłużenia - podkreśla Grzegorz Dąbrowski, rzecznik sosnowieckiego UM.

Władze tego miasta zdecydowały się w tym roku rozpocząć emisję kolejnych obligacji komunalnych. Tym razem na 50 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Sama budowa kolektora Bobrek pochłonąć ma 125 mln zł. Pierwsza transza tych obligacji pojawi się jeszcze w tym roku.
Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
www.dabrowa.naszemiasto.pl


--------------------
"(...) When you love a woman you tell her that she's really wanted

When you love a woman you tell her that she's the one (..)"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Qni
post wto, 02 paź 2007 - 01:17
Post #4


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 46
Dołączył: nie, 01 kwi 07
Skąd: DG / Jaworzno / UK
Nr użytkownika: 645Rzadzacy Dabrowa powinni pojechac, nie daleko, bo do Jaworzna i spytac jak sie zalatwia kase z UE. Tam jest taki obrotny prezydent i on moze im zdradzi jak sie to robi.
Aha ... zapomnialem dodac, ze prezio Jaworzna jest swietnie wyuczony w temacie wyciaganie kasy z UE, a towarzysze z Dabrowy to raczej szkoleni byli w pochodach 1-wszo majowych.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post wto, 02 paź 2007 - 09:23
Post #5


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,731
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87QUOTE(kursor @ Sep 28 2007, 20:41 ) *
Uchwała intencyjna przeszła, więc za niedługo każdy będzie mógł nabyć obligacje Dąbrowy Górniczej i choć trochę czuć się jej właścicielem


Oj, chyba nie każdy. Obligacje komunalne są z reguły kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Są np. pewną i dość płynną lokatą aktywów dla banków.

I w kwestii formalnej - obligacja nie jest świadectwem własności tylko świadectwem długu.


Ciekawi mnie tylko czy dąbrowskie władze będą w stanie przeprowadzić tak ogromne inwestycje. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne DG można mieć poważne wątpliwości. Przecie właśnie okazało się, że "niedasię" w terminie położyć kostki brukowej na kilku przystankach sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dave
post śro, 03 paź 2007 - 16:03
Post #6


UZYTKOWNIK
*****

Grupa: FdZD
Postów: 871
Dołączył: śro, 31 sty 07
Skąd: D.G. Mydlice Północ
Nr użytkownika: 432
Płeć: MężczyznaKurde - 250 mln złotych "tylko" na gospodarkę wodno-ściekową i specjalny ośrodek - tyyyle kasyy! Cieszyłbym się, gdyby ta kasa była też na GRUNTOWNĄ przebudowę centrum miasta łącznie z dw. PKP i drogami w mieście ;-)

Qni! Nie bądź złośliwy! :>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spinacz
post śro, 03 paź 2007 - 16:27
Post #7


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 46
Dołączył: czw, 17 maj 07
Nr użytkownika: 688no fakt qni, władze DG dopiero się uczą zgarniać kase z UE. miasto mogłobyć juz duzo dalej, ale niestety taki mamy spadek po poprzedniej władzy. tej co też była władzą po 13 grudnia 1981 ( to tak nawiązując do twojej czwartorzeczpospolitowej retoryki wink.gif )


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 03 paź 2007 - 21:33
Post #8


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,613
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenno ale lepiej juz zadluzyc sie na 250 mln i dostac dofinansowanie niz budowac samemu za 600 mln. Oby tylko je dostac. Nie wiem czemu nie zostalo zgloszone poza konkursem. Jesli sie nie uda w konkursie to bedzie katastrofa. Do tego w 2014-20 pewnie nie bedzie juz tyle kasy z UE. A potem na takie cele PL juz moze wogole nie dostanie dofinansowania, ewentualnie jakies najbiedniejsze regiony.
Przy okazji budowy kanalizacji zostanie wyremontowanych bardzo duzo ulic


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Qni
post śro, 03 paź 2007 - 22:35
Post #9


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 46
Dołączył: nie, 01 kwi 07
Skąd: DG / Jaworzno / UK
Nr użytkownika: 645QUOTE
to tak nawiązując do twojej czwartorzeczpospolitowej retoryki


Prosze mi nie przypinac do ogona łatek PiSiorowatopodobnych tongue.gif

A te obligacje i tak sa mniejszym zlem niz kredyt z banku, wiec mozna to przelknac z duza iloscia wody kranowej.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pon, 22 paź 2007 - 23:22
Post #10


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,731
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87CYTAT(spinacz @ śro, 03 paź 2007 - 16:27) *
no fakt qni, władze DG dopiero się uczą zgarniać kase z UE. miasto mogłobyć juz duzo dalej, ale niestety taki mamy spadek po poprzedniej władzy.


Po dwóch poprzednich władzach. Już za czasów dulowo-lipczykowych można było dostać setki milionów z funduszy przedakcesyjnych na tą kanalizację. Zważywszy na ówczesne ceny produkcji budowlanej byłoby to ze dwa razy tańsze i już byśmy finiszowali. No ale czasu się nie wróci... dry.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PICK
post nie, 11 lis 2007 - 12:43
Post #11


UZYTKOWNIK
**

Grupa: Użytkownik
Postów: 77
Dołączył: sob, 04 lis 06
Nr użytkownika: 261Budowanie na kredyt przerabialiśmy to za Lipczyka braknie w kasie miasta pieniędzy na spłatę obligacji, zaciągnie się nowy kredycik i tak bez końca.
Jedzcie to Będzina zobaczyć jak oni budują kanalizację i za kogo pieniądze.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dave
post nie, 11 lis 2007 - 23:14
Post #12


UZYTKOWNIK
*****

Grupa: FdZD
Postów: 871
Dołączył: śro, 31 sty 07
Skąd: D.G. Mydlice Północ
Nr użytkownika: 432
Płeć: MężczyznaAle na tym polegają inwestycje! Za darmo nic ni ma! Trzeba na takie rzeczy wydać sporo kasy a bez kredytu, lub w tym wypadku emisji obligacji, się nie obejdzie!
To z nieba ma kasa na to spaść? :|
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 15 lis 2007 - 00:10
Post #13


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,731
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87CYTAT(PICK @ nie, 11 lis 2007 - 14:43) *
Budowanie na kredyt przerabialiśmy to za Lipczyka braknie w kasie miasta pieniędzy na spłatę obligacji, zaciągnie się nowy kredycik i tak bez końca

Właśnie kłopoty ze spuścizną po Lipczyku wynikają z tego, że on nie chciał brać kredytów przez co wpędził miasto w niewyjaśnione interesy.

Wiadomo - najtaniej jest inwestować ze środków własnych ale budżet DG przez Dulów, Lipczyków i Talkowskich został doprowadzony do takiej zapaści, że właściwie nie ma już na nic pieniędzy.

Ciekawe czy w 2008 roku ekipa Podrazy będzie miała odwagę odwrócić tą wieloletnią tendencję zjadania własnego ogona ?

Ja rozumiem, że emisja tych obligacji ma dać środki obrotowe umożliwiające utrzymanie płynności do czasu spłynięcia ewentualnych dotacji unijnych czy rządowych. Może się więc okazać, że spora część tej ogromnej kwoty 250mln nie zostanie wykorzystana i poniesiemy tylko koszta ewenentualnych odsetek.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
kursor
post czw, 15 lis 2007 - 18:17
Post #14


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 393
Dołączył: nie, 19 lut 06
Skąd: DG
Nr użytkownika: 187CYTAT(bzenek @ czw, 15 lis 2007 - 00:10) *
Właśnie kłopoty ze spuścizną po Lipczyku wynikają z tego, że on nie chciał brać kredytów przez co wpędził miasto w niewyjaśnione interesy.

Wiadomo - najtaniej jest inwestować ze środków własnych ale budżet DG przez Dulów, Lipczyków i Talkowskich został doprowadzony do takiej zapaści, że właściwie nie ma już na nic pieniędzy.

Ciekawe czy w 2008 roku ekipa Podrazy będzie miała odwagę odwrócić tą wieloletnią tendencję zjadania własnego ogona ?

Ja rozumiem, że emisja tych obligacji ma dać środki obrotowe umożliwiające utrzymanie płynności do czasu spłynięcia ewentualnych dotacji unijnych czy rządowych. Może się więc okazać, że spora część tej ogromnej kwoty 250mln nie zostanie wykorzystana i poniesiemy tylko koszta ewenentualnych odsetek.


Drogi picku i bzenku!

Wasze poglądy są dość zbieżne w tym temacie a może i w innych także.

Oto co powiem 2 lata rządów PIS dały 500 metrów autostrady że już nie wspomnę o obiecanych 3 mln mieszkań, a 4 lata Talkowskiego - karmnik. Wszędzie widzicie układ, machloje, długi itp.

Obiekty takie jak Centrum Administracyjne, Nemo Wodny Świat czy Hala Centrum powstały z kredytów, i teraz wszystkie sprawy załatwiasz w jednym miejscu CA, d**ę moczysz w NWŚ a na najwyższą klasę rozgrywkową siatkówki masz w Parku Hallera i nie musisz jechać do Sosnowca czy Katowic.

Pytanie czy odczuliście Wy jako mieszkańcy że miasto wzięło kredyt? jak tak to w jaki sposób?

pozdro

Ten post edytował kursor czw, 15 lis 2007 - 18:33
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syzio
post czw, 15 lis 2007 - 19:55
Post #15


Dąbrowa G
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 626
Dołączył: wto, 15 lis 05
Skąd: Londyn
Nr użytkownika: 168
Płeć: Mężczyzna
GG: 3563765 status gadu-gadu
Skype: syzio0 status skypeJa odczułem sad.gif. Przynajmniej raz w miesiącu (ostatnio jest taka tendencja) w jakiejś gazecie pisze że Dąbrowa Górnicza albo nie otrzyma kredytu bo poprzedniego nie spłaciła albo są tak duże odsetki że muszą kombinować na lewo i prawo by je jakoś zmniejszyć/spłacić.

Ten post edytował syzio czw, 15 lis 2007 - 19:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 15 lis 2007 - 20:04
Post #16


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,731
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87CYTAT(kursor @ czw, 15 lis 2007 - 20:17) *
Drogi picku i bzenku!

Szanowny Kursorze,

zachęcam do ponownego uważnego przeczytania mojego powyższego posta i przypomnienia mi w której linijce:
- zgadzam się z Pick'iem;
- napisałem coś o PiS;
- widzę machloje, długi, układy;
- neguję potrzebę istnienia CA, basenów, hali.
W przeciwnym razie będę zmuszony pomyśleć, że czytałeś post kogoś innego. smile.gif

Pozdrawiam serdecznie
bzenek

PS.
A co do meritum sprawy to Centrum Administracyjne i Aquapark nie zostały wybudowane z kredytów zaciągniętych przez miasto.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post czw, 15 lis 2007 - 20:09
Post #17


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,613
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenCYTAT(syzio @ czw, 15 lis 2007 - 19:55) *
Przynajmniej raz w miesiącu (ostatnio jest taka tendencja) w jakiejś gazecie pisze że Dąbrowa Górnicza albo nie otrzyma kredytu bo poprzedniego nie spłaciła albo są tak duże odsetki że muszą kombinować na lewo i prawo by je jakoś zmniejszyć/spłacić


daj 1 linka tongue.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kursor
post pią, 16 lis 2007 - 11:12
Post #18


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 393
Dołączył: nie, 19 lut 06
Skąd: DG
Nr użytkownika: 187CYTAT(bzenek @ czw, 15 lis 2007 - 20:04) *
Szanowny Kursorze,

zachęcam do ponownego uważnego przeczytania mojego powyższego posta i przypomnienia mi w której linijce:
- zgadzam się z Pick'iem;
- napisałem coś o PiS;
- widzę machloje, długi, układy;
- neguję potrzebę istnienia CA, basenów, hali.
W przeciwnym razie będę zmuszony pomyśleć, że czytałeś post kogoś innego. smile.gif

Pozdrawiam serdecznie
bzenek

PS.
A co do meritum sprawy to Centrum Administracyjne i Aquapark nie zostały wybudowane z kredytów zaciągniętych przez miasto.


Wiatm!

bzenku

muszę Ci powiedzieć, że nie czytam linijek raczej wiersze jak już coś i właśnie o nie chodzi i to co można wyczytać w Twoich postach między nimi.

pick to prawdopodobnie członek PIS, więc to odniesienie do tej partii i ich stylu

pozdro bzenku :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syzio
post pią, 16 lis 2007 - 16:50
Post #19


Dąbrowa G
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 626
Dołączył: wto, 15 lis 05
Skąd: Londyn
Nr użytkownika: 168
Płeć: Mężczyzna
GG: 3563765 status gadu-gadu
Skype: syzio0 status skypeCYTAT(:) @ czw, 15 lis 2007 - 20:09) *
daj 1 linka tongue.gif

A jak było z BOŚ? Jeden nie spłacony a następny już zaciągany
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pią, 16 lis 2007 - 17:11
Post #20


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,731
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87CYTAT(kursor @ pią, 16 lis 2007 - 13:12) *
to co można wyczytać w Twoich postach między nimi.


Ależ Drogi Kursorze,

bardzo się ciesze, że znalazłem tu tak uważnego czytelnika. Obiecuję, że będę się troszczył nie tylko o wiersze, ale zadbam też o to co pomiędzy nimi. smile.gif

No to koniec OT
bzenek

Co do rządów PiS oraz prezydenta Talkowskiego to faktycznie mają one wiele wspólnego i nie ma ich co żałować. Natomiast trzeba przyznać, że parę drobiazgów udało im się pozytywnie załatwić, zwrócili uwagę na niedostrzegane wcześniej sprawy oraz mieli parę całkiem dobrych pomysłów. Pomysłów wartych do rozważania przez następców.

CYTAT(:) @ czw, 15 lis 2007 - 22:09) *
daj 1 linka tongue.gif

Syzio ewidentnie przesadził ale skutki wieloletniego zadłużania się i słabej dyscypliny finansowej są widoczne gołym okiem. W mieście od lat panuje kompletny marazm inwestycyjny i trwanie w oczekiwaniu na cud. Wystarczy przejrzeć statystyki serwowane nam przez :) - jesteśmy w czołówce gmin pod względem przychodów, a efektów na ulicy żadnych nie widać. Wszystko przejadamy.

Zwróćmy uwagę na rok 2007. Te 4 ocieplone szkoły, 2 remizy, 200m ulicy Zuchów i 1km chodnika to nie jest rozmach inwestycyjny godny 100tysięcznego miasta. Eurocamping nieco ratuje sytuację. A i na to trzeba będzie pędzić do banku po pożyczkę bo własnych środków brak.

Całkiem możliwe, że w tym roku więcej wydamy na spłatę wcześniejszych kredytów niż na inwestycje (finansowane z kolejnych kredytów). smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: środa, 19 luty 2020 - 19:49
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza